Terms and conditions

 0    42 flashcards    esterapankowska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
terms and conditions
start learning
Regulamin
terms
start learning
zasady
conditions
When we conduct an experiment we need specific conditions.
start learning
warunki
Kiedy przeprowadzamy eksperyment potrzebujemy szczególnych warunków.
opt out of sth
We reserve the right to opt out of the agreement at any time.
start learning
zrezygnować z czegoś
Zastrzegamy sobie prawo do rezygnacji z umowy w dowolnym momencie.
take effect
The billing period will take effect on the first day of each month.
start learning
zacznie obowiązywać
Okres rozliczeniowy zacznie obowiązywać pierwszego dnia każdego miesiąca.
No refund given
No refund or partial credit will be given for mid-month cancelations.
start learning
Brak zwrotu pieniędzy
Za anulowanie w połowie miesiąca nie zostanie zwrócony zwrot pieniędzy ani częściowy kredyt.
a free trial
I couldn't get a free trial because I was renewing my membership.
start learning
bezpłatna wersja próbna
Nie mogłem dostać bezpłatnego okresu próbnego, ponieważ odnawiałem swoje członkostwo.
reserve the right to
start learning
Zastrzegamy sobie prawo do
connectors
start learning
Złącza
comprehension
start learning
zrozumienie
unless
Your membership will continue month to month unless and until you cancel.
I won't help you unless you pay me.
start learning
chyba że
Twoje członkostwo będzie kontynuowane co miesiąc, dopóki nie anulujesz.
Nie pomogę ci, chyba, że mi zapłacisz.
until
You can't go home until you finish your work.
start learning
dopóki
Nie możesz iść do domu póki nie skończysz pracy.
thereafter
You will be billed at the beginning of each month thereafter.
start learning
odtąd
Odtąd będziesz rozliczany na początku każdego następnego miesiąca.
in the event
No partial credit will be given in the event that you cancel.
In the event of an earthquake, everyone should get under a table or desk.
start learning
W przypadku
W przypadku anulowania nie zostanie udzielone częściowe zaliczenie.
W przypadku trzęsienia ziemi każdy powinien wejść pod stół lub biurko.
In order to avoid
In order to avoid automatic billing, you must cancel before the end of the month.
start learning
W celu uniknięcia
Aby uniknąć automatycznego naliczania opłat, musisz anulować przed końcem miesiąca.
Provided that
Provided that you cancel before the end of the month, you will not be billed.
start learning
Pod warunkiem że
Pod warunkiem, że anulujesz przed końcem miesiąca, nie będziesz rozliczany.
Provided that he comes to the party, I’ll lend him shoes
start learning
Pod warunkiem, że przychodzi na imprezę, pożyczę mu buty
I will lend him
start learning
Pożyczę mu
assessment
start learning
ocenianie
assessment of applicants
start learning
ocena kandydatów
assessment of someone
start learning
ocena kogoś
assessment of damages
start learning
ocena szkód
claims
start learning
Roszczenia, twierdzenia
who claims to discovered
start learning
który twierdzi, że odkrył
improvement
I see an improvement in your results.
start learning
poprawa
Dostrzegam poprawę w twoich wynikach.
raising
start learning
wychowywanie
perceived
There's definitely a perceived need to keep waste to a minimum.
start learning
postrzegane
Zdecydowanie istnieje potrzeba ograniczania odpadów do minimum.
perceived as
start learning
postrzegane jako
perceived value
start learning
postrzegana wartość
perceived quality
start learning
postrzegana jakość
increasing pressure
There's increasing pressure on the government to think greener.
start learning
rosnąca presja
Rosnąca presja na rząd, aby myśleć bardziej ekologicznie.
a growing sense
I've got a growing sense that everyone is starting to pitch in.
start learning
rosnący sens
Mam coraz większe poczucie, że wszyscy zaczynają się wtrącać.
a move toward
I see a move toward more reusing of products.
start learning
ruch w kierunku
Widzę ruch w kierunku ponownego wykorzystania produktów.
reusing of products
start learning
ponowne wykorzystanie produktów
I'm doing my part
I'm doing my part to save the planet.
start learning
Robię swoją rolę
Robię, co w mojej mocy, aby ocalić planetę.
go paperless whenever possible
I always try and make sure to go paperless whenever possible.
start learning
idź bez papieru, kiedy tylko jest to możliwe
Zawsze staram się, aby zawsze było to możliwe bez użycia papieru
You've got to
You've got to do what you can.
start learning
Musisz
Musisz zrobić co możesz.
You've got to consider the ​time.
start learning
Musisz wziąć pod uwagę czas.
You've got to be kidding
start learning
Chyba żartujesz
You've got to go.
start learning
Musisz iść.
I must admit
I must admit I don't do as much as I should.
start learning
muszę przyznać
Muszę przyznać, że nie robię tak dużo, jak powinienem.
The truth is
The truth is I don't want to be seen as not caring.
start learning
Prawda jest taka,
Prawda jest taka, że nie chcę być postrzegany jako nie dbający.

You must sign in to write a comment