Szkoła i Studia

 0    61 flashcards    cwks38
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
iść/zbierać się, lubić kogoś
Czy dobrze dogadujesz się ze znajomymi z pracy?
start learning
get along
Do you get along wirh your colleauges?
wiele by to dla niego znaczyło
start learning
It would mean the world to him.
Jeśli nie masz nic przeciwko
start learning
If you dont mind
wpaść na coś, wymyślić coś
start learning
come up with
wydalony z
The student was expelled from scholl
start learning
expelled from
The student was expelled from school
zmiennik, zastępca
Mamy 10 rezerwowych graczy w drużynie
start learning
substitute
There are 10 substitute players in our team
Człowiek od wszystkiego
Mam dobrego człowieka, który mógłby działać jako twoje factotum
start learning
factotum
I’ve got a good man to act as your factotum
podziel nas na grupy
start learning
splot us up into groups
sraczka
start learning
the runs
opanować
Ona opanowała język angielski
start learning
master
She masterd the English language
omówić, przerobić
Dziennikarz zrelecjonował historię o bezpańskim psie
start learning
cover
The journalist coverd the story of a stray dog
pełen werwy, dziarski, pewny siebie (o osobie)
Mała dziewczynka nie wyglądała na złośliwą, tylko dziką
start learning
Spirited
The little girl did not seem to be mean spirited, just wild
Rozdział
Przeczytaj uważnie ten rozdział
start learning
Chapter
Read this chapter carefully
pozbywać się
Wreszcie pozbyliśmy się mojej młodszej siostry poprzez opowiadanie jej strasznych historii
start learning
get rid of
We finally got rid of my little sister by telling her scary stories
ocena niedostateczna / oblać
Ich plan zawiódł
start learning
fail
Their plan failed
pożywny
Powinieneś zaczynać każdy poranek od pożywnego śniadania
start learning
nutritious
You should start each morning with a nutritious breakfast
Znośny
Przynajmniej tutaj poziom muzyki był prawie do zniesienia
start learning
Bearable
At least out here the music level was almost bearable
zaangażowany
Tylko zainteresowani mogą zostać na spotkaniu
start learning
involved
Only the involved can stay for the meeting
równoważny
Co roku 40 milionów, równowartość populacji dużego europejskiego kraju
start learning
equivalent
Every year, this amounts to 40 milion, equivalent to the population of a large Europen country
dziedzina
Jestem specjalistą w tej konkretnej dziedzinie
start learning
field
I’m an expert in this particular field
czy to
start learning
be it
inżynieria
Potrzebne było dużo prac inżynieryjnych, żeby sprawić, by działali
start learning
engineering
It really took a lot of engineering to get them to work
kultura fizyczna
start learning
physical education
praca magisterska
Twoja praca ma znaczenie praktyczne, więc musisz ją opublikować
start learning
thesis
Your thesis is of practical importance, do you must publish it!
bezpośredni, przystępny, jasny
Chcielibyśmy dostać jaśną informację o tej promocji
start learning
straightforward
We would like to get straightforward information about the promotion
ocena
Chcę dostać dobrą ocenę z tego sprawdzianu
start learning
mark
I want to get a good mark on this test
etap
Wszyscy dorastamy na jakimś etapie życia
start learning
stage
We all grow up at some stage of our life
odpowiedzialność
Chcę, żebyś wziął pełną odpowiedzialność za to, co tu się wydarzyło
start learning
responsibility
I want you to take full responsibility for what happened here
rówieśnik
Była znana wśród rówieśników jako dobra uczennica
start learning
peer
She was know among her peers as a good student
zmagać się
Oni zmagali się z biedą od lat
start learning
struggle
They struggled with poverty for years
terroryzować, znęcać się nad słabszymi
On był terroryzowany
start learning
bully
He was bullied in school
dokuczać, wyśmiewać
Mój brat zawsze mi dokucza
start learning
tease
My brother is always teasting me
pustelnik
W sumie wyglądałem raczej jak samotnik
start learning
recluse
In all, I quite looked the part of a recluse
dopasować
Ona desperacko chciała się dopadować
start learning
fit in
She desperately wanted to fit in
kontynuować, podążać
Dążę do sławy i pieniędzy
start learning
pursue
I persue fame and money
doradztwo
Zawsze mogę liczyć na jego doradztwo w ciężkich sytuacjach
start learning
counselling
I can always rely on his counseling in difficult situations
szukać
Szukam sposobu, żeby ponownie go zobaczyć
start learning
seek
I’m seeking a way to see him again
Strach, Obawa, Lęk
Czy myśl o lataniu wypełnia cię strachem?
start learning
Dread
Does the thought of flying fill you with dread?
wstydzić się
Nie ma powodu, żeby się tego wstydzić
start learning
feel ashamed
There’s no reason to be ashamed of it
Przerażony
Ona mnie przestraszyła, kiedy krzyknęła
start learning
Frightened
She frightened me when she screamed
Zaufany
On jest moim zaufanym przyjacielem
start learning
Trusted
He’s my trusted friend
nie zatrzymuj tego dla siebie
start learning
don’t keep it to yourself
miej na uwadze, pamiętaj
trzeba pamiętać o wielu rzeczach
start learning
bear in mind
We need to bear in mind a number of things
uniknąć
Ponieważ pilot zdecydował się wykonać lądowanie awaryjnie, uniknął katastrofy
start learning
avoid
As the pilot decided to make a crash-landing, he avoided disaster
podnieść na duchu
start learning
lift you up
skupić się na
start learning
focus on
podejść do testu / egzaminu
start learning
take a test/ an exam
egzamin ustny / ustny
start learning
oral examination/spoken exam
tęcza
Kolory tęczy przechodzą z jednego w drugi
start learning
rainbow
The colors of the rainbow blend into one another
kawałek, utwór
Ten nowy kawałek Lady Gagi bardzo wpada w ucho
start learning
piece
This new piece by Lady Gaga is very catchy
słownictwo
Pamiętaj, żeby powtórzyć słownictwo na jutrzejszy test
start learning
vocabulary
Make sure you review your vocabulary for the test tomorrow
przedstawić, zaprezentować
On zobrazował zmiany temperatury
start learning
chart
He charted changes in temperature
starzeć się
start learning
get old
uwielbiony
start learning
glorified
niekompetentny
Mój przełożony uważa, że jestem niekompetentny
start learning
incompentent
My supervisior thinks I’m incompetent
biurokrata
Nie mam czasu użerać się z tymi wszystkimi biurokratami
start learning
bureaucrat
I have no time to handle all those bureaucrats
przypominać, być podobnym
Te góry przypominają Góry Skaliste
start learning
resemble
These mountins resemble the rocky mountains
W zależności od
On będzie tu za kilka godzin, zależnie od ruchu na drodze
start learning
Depending on
He’ll be here in a couple of hours, depending on traffic
konkretny
Nie byłeś zbyt konkretny w swiim liście
start learning
specific
You weren’t very specific in your letter
w odróżnieniu
(W przeciwieństwie do konta bieżącego, konto oszczędnościowe nie pozwala na wybieranie pieniędzy przed terminem określonym w umowie.
start learning
unlike
Unlike a current account, a savings account doesn't allow you to withdraw money before a given period, specified in the agreement.
zachęcić
Moi przyjaciele zachęcają mnie do wzięcia udziału w zawodach
start learning
encourage
My friends are encouraging me to take part in the competition

You must sign in to write a comment