SWOT Analysis

 0    34 flashcards    robertodwald1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zwięzły
Twoje podsumowanie powinno być tak jasne i zwięzłe, jak to tylko możliwe
start learning
concise
Your summary should be as clear and concise as possible
struktura
Musimy ustanowić ramy prawne dla ochrony środowiska
start learning
framework
We need to establish a legal framework for the protection of the environment
informacja zwrotna
start learning
feedback
środowisko
Nieszczęśliwe środowisko domowe może wpływać na zachowanie dziecka
start learning
environment
An unhappy home environment can affect a child's behaviour.
analiza
start learning
analysis
wyróżniać, odróżniać się, rozpoznać
Trudno było odróżnić jednego bliźniaka od drugiego
start learning
distinguish
It was hard to distinguish one twin from the other.
wykorzystać
Wykorzystał nazwisko swojego ojca, aby znaleźć pracę
start learning
exploit
He exploited his father's name to get himself a job
oddźwięk/ reakcja na coś/ uwagi dotyczące czegoś
Byłabym wdzięczna za wszelkie uwagi na temat mojej pracy
start learning
feedback on something
I'd appreciate some feedback on my work.
źródło
start learning
source
konkurent
start learning
competitor
wyrażenie
start learning
phrase
zastosować, używać
Nowa technologia została zastosowana w rolnictwie
start learning
apply, use
The new technology was applied to farming
streszczenie
start learning
summary
matryca
start learning
matrix
zewnętrzny
start learning
external
nieświadomy
start learning
unaware
wypowiedzieć się (na jakiś temat)
Chcielibyśmy, żeby nasi klienci wypowiedzieli się na temat jakości naszych usług
start learning
give feedback
We would like our customers to give us some feedback on the quality of our service
groźba
start learning
threat
pokryty
start learning
covered
strategiczny
start learning
strategic
wdać się w kłótnię
Nawet jeśli klient nie ma racji nie wdawaj się z nim w kłótnię
start learning
get into an argument
Even if your customer is not right do not get into an argument with them
argumenty za i przeciw
Są silne argumenty za i przeciw zmianie naszej polityki cenowej
start learning
arguments for and against
There are strong arguments for and against changing our pricing policy
wydajny
start learning
efficient
klótnia, argument
start learning
argument
technika
start learning
technique
skanowania
start learning
scan
wyeliminować
start learning
eliminate
słaby
start learning
weak
bliźniak
start learning
twin
strategia
start learning
strategy
okazja / możliwość
start learning
opportunity
złożony, skomplikowany, komplex (budynek), kompleks, poczucie niższości
start learning
complex
środki
Musimy jak najefektywniej wykorzystać dostępne zasoby finansowe
start learning
resources
We must make the most efficient use of the available financial resources.
analiza słabych i dobrych stron oraz szans i zagrożeń przedsiębiorstwa
start learning
SWOT Analysis

You must sign in to write a comment