specjalistyczny ang

 0    301 flashcards    guest2010395
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
obraźliwy
start learning
abusive
dostep
start learning
access
dostep
start learning
access
dostępny / osiągalny
start learning
accessible
osiągać
start learning
achieve
osiągnięcie
start learning
achievement
zdobywać wiedzę
start learning
acquire knowledge
dostosować się do
start learning
adapt to
dostosować się do swojego środowiska
start learning
adapt to his environment
rozwiązać problem
start learning
address the issue
przyznać
start learning
admit
zostać przyjętym na uniwersytet
start learning
to be admitted to university
młodzież
start learning
adolescents
nieletni
start learning
minors
nieletni
start learning
juveniles
adwokat
start learning
advocate
egzaminy na poziomie
start learning
a level exams
łagodzić
start learning
alleviate
łagodzić objawy rdzeniowe
start learning
alleviate cores symptoms
analiza
start learning
analysis
analizowac
start learning
analyze
aplikować na uniwersytet
start learning
apply to university
uzdolnienie
start learning
aptitude
tablica
start learning
array
ocenić kogoś
start learning
assess somebody
przymocuj etykietę do czegoś
start learning
attach a label to sth
przywiązanie
start learning
attachment
przywiązanie emocjonalne
start learning
emotional attachment
uczęszczać do szkoły
start learning
attend school
postawa/podejście
start learning
attitude
przypisać coś do czegoś
start learning
attribute sth to sth
bełkotać
start learning
babble
zakazać
start learning
ban
dyskwalifikacja
start learning
a ban
martwić się o coś
start learning
be concerned about sth
być za
start learning
be in favour
być podatnym na coś
start learning
be prone to sth
modyfikacja zachowania
start learning
behavoiur modification
zaburzenie behawioralne
start learning
behavioural disorder
zdementować
start learning
belie
dwujęzyczny
start learning
bilingual
dwujęzyczność
start learning
bilingualism
szkoła z internatem
start learning
boarding school
szkoła zawodowa
start learning
vocational school
szkoła państwowa (tylko brytyjskie)
start learning
state school
szkoła prywatna (średnia), tylko w Wielkiej Brytanii
start learning
public school
żłobek
start learning
nursery
dom poprawczy
start learning
borstal
mózg
start learning
brain
guz mózgu
start learning
brain tumor
naruszyć, pogwałcić
start learning
breach
oddychać
start learning
breathe
oddech
start learning
breath
przynieść pożądaną zmianę wyników
start learning
bring about desired results change
szerszy
start learning
broader
szersze kryteria
start learning
broader criteria
burdel
start learning
brothel
Do czasu
start learning
by the time
certyfikat
start learning
certyficate
kolega z klasy
start learning
class mate
wychowawca
start learning
class tutor
trenowanie / szkolenie
start learning
coaching
Zdolności poznawcze
start learning
cognitive ability
popełnić przestępstwo
start learning
commit a crime
zobowiązanie / obowiązek
start learning
commitment
zobowiązany
start learning
committed
porównaj sb do sb
start learning
compare sb to sb
kompetentny
start learning
competent
skoncentrować się na czymś
start learning
concentrate on sth
zaniepokojony czymś
start learning
concerned about sth
przeprowadzić badanie
start learning
conduct a research
potwierdzać
start learning
confirm
przeslac
start learning
consign
przyczynia się do czegoś
start learning
contributes to sth
wymyślony sposób
start learning
contrived way
uczyć się w sposób kontrowersyjny
start learning
learn in a contrved way
skazaniec
start learning
convict
skazany
start learning
convected
poradzić sobie z czymś
start learning
cope with sth
sznur
start learning
cord
zalecenie podstawowe
start learning
cornerstone recomondation
koreluje z poprawą dziecka
start learning
correlae with the childs improvement
kora
start learning
cortex
doradztwo
start learning
counselling
sad
start learning
court
aktualny
start learning
current
obecne badania
start learning
current research
aktualne wiadomości
start learning
current news
program nauczania
start learning
curriculum
Centrum Opieki Dziennej
start learning
day care centre
zaprzeczać
start learning
deny
wykazać cierpliwość
start learning
demosntrate patience
przeznaczony do
start learning
designed to
zaburzenie rozwojowe
start learning
developmental disorder
urządzenie
start learning
device
stawiać diagnozę
start learning
diagnose
diagnoza
start learning
diagnosis
różnić się
start learning
differ
różny od
start learning
different from
niepełnosprawność
start learning
disability
odrzucać
start learning
discard
dyskusja
start learning
discussion
stan chorobowy
start learning
disease state
zaburzenia
start learning
disorders
odrębne warunki
start learning
distinct conditions
rozpraszać
start learning
distract
prowadzić badania nad
start learning
do research on
sprawy domowe niewolników
start learning
domestic slave maters
przemoc domowa
start learning
domestic violence
pracownicy domowi
start learning
domestic workers
akademik
start learning
dormitory
akademik
start learning
student residence hall
rysowanie
start learning
drawing
z powodu
start learning
due to
stępiony
start learning
dulled
łatwość
start learning
ease
wysiłek
start learning
effort
włączyć
start learning
enable
zachęcić
start learning
encourage
wzbogacone środowisko
start learning
enriched environment
zapisać się
start learning
enroll
rekrutacja
start learning
enrollment
ujarzmiać
start learning
enslave
środowisko
start learning
environment
etiologia środowiska
start learning
environmental aetiology
pozbyć się, wyplenić
start learning
eradicate
oszacowac
start learning
estimate
ewoluować
start learning
evolve
celować w czymś
start learning
excel at sth
usunąć
start learning
expel
wykorzystać
start learning
exploit
badać
start learning
explore
odsłaniać, odkrywać
start learning
expose
wystawiać kogoś na coś
start learning
expose smb to something
wydalenie ze szkoły
start learning
expulsion
oblać egzamin
start learning
fail an exam
znajomy
start learning
familiar
opłata
start learning
fee
czesne
start learning
tuition fee
czuć się najlepiej z czymś
start learning
feel best about sth
dowiedzieć się, co się stanie
start learning
figure out what happens
Wyniki
start learning
findings
ustalone zainteresowania
start learning
fixated interests
określony okres
start learning
fixed period
fiszki
start learning
flashcards
uciekać
start learning
flee
elastycznosc
start learning
flexibility
formułować wnioski
start learning
formulate conclusions
pracownik piereszej liniiz
start learning
frontline practioner
daremny
start learning
futile
sprzęt do leczenia czegoś
start learning
gear treatment to sth
składniki genetyczne
start learning
genetic components
zdolni studenci
start learning
gifted students
utalentowani studenci
start learning
talented students
ukończyć z wyróżnieniem
start learning
graduate with honours
ukończył uniwersytet
start learning
graduated from univeristy
przyznać niejednoznaczność
start learning
grant ambesty
praktyczne zadania
start learning
hands-on tasks
sprzęt komputerowy
start learning
hardware
główny
start learning
prinicipal
dyrektor
start learning
head master
dyrektor szkoły
start learning
head teacher
służby zdrowia
start learning
health professional
uszkodzenie narządu słuchu
start learning
hearing impairment
utożsamiać się z kimś
start learning
identify with sb
naśladować
start learning
imitate
imitacje
start learning
imitations
zanurzać
start learning
immerse
zanurzenie
start learning
immersion
przestępstwo imigracyjne
start learning
immigration offence
wpływ
start learning
impact
wprowadzić w życie
start learning
implement
ulepszać
start learning
improve
poprawa
start learning
improvement
na polu
start learning
in the field
obszar
start learning
area of
edukacja włączająca
start learning
inclusive education
wzrost / przyrost
start learning
increase
wskazać
start learning
indicate
ostatnie badania wskazują
start learning
recent studies incicate
wskazać możliwości
start learning
indicate opportunities
indywidualny projekt
start learning
infividual project
dziedziczyć
start learning
inheirt
inspirować
start learning
inspire
wprowadzić kogoś do czegoś
start learning
introduce sb to sth
zbadać
start learning
investigate
śledztwo
start learning
investigation
mimowolny
start learning
involuntary
klawisz
start learning
key
przedszkole
start learning
kindergarten
przedszkole
start learning
nursery school
efekt domina
start learning
knock-on effect
prowadzić do czegoś
start learning
lead to sth
uczenie się przez piosenki
start learning
learning through songs
alfabetyzacja
start learning
literacy
wskaźniki umiejętności czytania i pisania
start learning
literacy rates
dosłownie
start learning
literally
patrzeć na coś
start learning
looking at sth
poluzować
start learning
loosen
choroba płuc
start learning
lung disease
szkoła powszechna
start learning
mainstream school
edukacja ogólnodostępna
start learning
mainstream education
Zadzwoń
start learning
make a call
zarabiać
start learning
make profts
nadrabiac
start learning
make up
ciągliwy
start learning
malleable
cenzura mediów
start learning
media censorship
leczyć lekarstwami
start learning
medicate
gry pamięciowe
start learning
memory games
ćwiczenia psychiczne
start learning
mental exercise
pomyłka sądowa
start learning
miscarriage of justice
zdolności motoryczne
start learning
motor skills
wielozadaniowość
start learning
multitasking
mięsień
start learning
muscle
mutyzm
start learning
mutism
potrzeba
start learning
need
neurolog
start learning
neurologist
niemniej jednak
start learning
nevertheless
suplementy diety
start learning
nutritional supplements
zobowiązanie / obowiązek
start learning
obligation
obsesyjny
start learning
obsessive
terapia zajęciowa
start learning
occupational therapy
terapia kompensacyjna
start learning
compensatory therapy
na globalną skalę
start learning
on a global scale
okazja / możliwość
start learning
opportunity
mieć okazję zrobić coś
start learning
have an opportunity to do sth
optymalny wynik
start learning
optimal outcome
przybrany dom
start learning
foster home
zaangażowanie rodziców
start learning
parental involvement
wiek rodzicielski
start learning
parental age
techniki rodzicielskie
start learning
parenting techniques
uczestniczyć
start learning
particilate
zdać egzamin
start learning
pass an exam
łatka
start learning
patchway
pedagog
start learning
padagogue
rówieśnik
start learning
peer
więzienie
start learning
prison
zakład karny
start learning
penitentiary
postrzegaj coś jako
start learning
perceive sth as
stały
start learning
permanent
wytrwały
start learning
persistent
wybierz język
start learning
pick up a language
sprecyzować
start learning
pinpoint
potencjalna ofiara
start learning
potential victim
zapobiec
start learning
prevent
profilaktyka
start learning
prevention
zapobiegawczy
start learning
preventive
gimnazjum
start learning
lower secondary school
szkoła średnia
start learning
secondary school
kurator sądowy
start learning
probation officer
rozwiązywanie problemów
start learning
problem solving
zaskarżyć
start learning
prosecute
prokurator
start learning
prosecutor
zapewniać
start learning
provide
udowodnic
start learning
prove
udzielać odpowiedzi na pytania
start learning
provide answer to questions
zapewnić wsparcie
start learning
provide support
interwencja psychologiczna
start learning
psychological intervention
ograniczenia psychologiczne
start learning
psychological restraints
wsparcie paychologiczne
start learning
paychological support
psychopedagogika
start learning
psychopedagogy
psychostymulant
start learning
psychostymulant
wykonać karierę
start learning
purse a career
zastosować w praktyce
start learning
put into practice
quiz
start learning
quizze
losowy szlak
start learning
randomised trail
gwałtownie
start learning
rapidly
niedawny
start learning
recent
umiejętności receptywne
start learning
receptive skills
recytować
start learning
recite
rozpoznać problem
start learning
recognise a problem
wyzdrowiał z choroby
start learning
recovered from an illness
Centrum Rehabilitacji
start learning
rehabilitation centre
wzmacniać
start learning
reinforce
leczyc
start learning
remedy
o tym samym schemacie
start learning
repetitive
replikacja
start learning
replication
wymagania (w stosunku do kandydata)
start learning
requirements
rozwiązać
start learning
resolve
zasoby
start learning
resources
reagować na leki
start learning
respond to medication
ograniczenie
start learning
restraint
ograniczac
start learning
restain
odsłonić
start learning
reveal
zasada
start learning
rule
linijka
start learning
ruler
prowadzić zajęcia
start learning
run a classes
prowadzić szkołę
start learning
run a school
prowadzić terapię
start learning
run therapy
chronic zabezpieczac
start learning
safequard
sensoryczny
start learning
sensory
stymulacja sensoryczna
start learning
sensory stimualtion
ostry, przenikliwy (o bólu)
start learning
severe
surowość
start learning
severity
świecić na coś
start learning
shine at sth
niedobor
start learning
shortage
pokaż reakcję na coś
start learning
show reaction to sth
kurczyć się
start learning
shrink
język migowy
start learning
sign language
podpis
start learning
singature
znak
start learning
sign

You must sign in to write a comment