software testing

 0    83 flashcards    mariolamichalik
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
organizacja pozarządowa
start learning
non-governmental organization (NGO)
organ (np. organizacji)
start learning
body
organizacja non-profit
start learning
non-profit organisation
komitet
start learning
committe
współpracować
start learning
colaborate
pole wspólnego zainteresowania
start learning
field of mutual interest
wspólny komitet techniczny
start learning
joint technical committee
Grupa robocza
start learning
working group
testowanie oparte na słowach kluczowych
start learning
keyword driven testing
technika projektowania testów oprogramowania
start learning
software test design technique
przypadek testowy
start learning
test case
Czarnoskrzynkowa Technika testowania
start learning
Black box Testing technique
specyfikacja funkcjonalna
start learning
functional specification
specyfikacja niefunkcjonalna
start learning
non-functional specification
warunki testu
start learning
test condition
zasadniczo
start learning
in principle
partycja
start learning
partition
odzwierciedlić
start learning
reflect
scenariusz testowy
start learning
test scenario
wartość graniczna
start learning
boundary value
wynik
start learning
output
uruchamiać
start learning
to trigger
analiza wartości brzegowej
start learning
boundary value analysis
przejście, zmiana
start learning
transition
wykres przyczynowo-skutkowy
start learning
cause-effect graph
dostosować się
start learning
to conform to sth
język docelowy
start learning
target language
składnia
start learning
syntax
debugowanie
start learning
debugging
ujawnić błąd
start learning
reveal fault
punkt decyzyjny
start learning
decision point
wykonywać
start learning
to execute
testowanie warunków
start learning
condition testing
warunek logiczny
start learning
logical condition
testowanie przepływu danych
start learning
data Flow testing
testowanie ścieżki
start learning
path testing
kontrolować przepływ informacji
start learning
control flow of information
predykatywne użycia zmiennej
start learning
predicate use of variable
ścieżka wykonania
start learning
execution path
użycie obliczeniowe (użycie c) zmiennej
start learning
computation use (c-use) of variable
pasować (do reszty stroju)
start learning
to match
bez błędów
start learning
bug free
cykl życia testów oprogramowania (STLC)
start learning
software testing life cycle (STLC)
analiza wymagań testowych
start learning
test requirements analysis
planowanie testów
start learning
test planning
opracowanie przypadku testowego
start learning
test case development
wykonanie przypadku testowego
start learning
test case execution
zamknięcie cyklu testowego
start learning
test cycle closure
model weryfikacji i walidacji (model v)
start learning
verification and validation model (v-model)
rozszerzenie
start learning
extention
wady
start learning
defects
faza kodowania
start learning
coding phase
wykonywać
start learning
to carry out
równolegle
start learning
in parallel
wysoki poziom projektowania
start learning
high level design
nisko poziomowy projekt systemu
start learning
low level design
test części (test jednostkowy)
start learning
component test (unit test)
każdy bez wyjątku
start learning
each and every
test integracyjny
start learning
integration test
test systemu
start learning
system test
wymagania systemowe
start learning
system requirements
Test akceptacyjny
start learning
Acceptance test
test walidacyjny
start learning
validation test
strona zamawiająca
start learning
ordering party
specyfikacja wymagań biznesowych
start learning
business requirements specification
znaleźć wady oprogramowania
start learning
find defects in the software
spotkać
start learning
to encounter
debugowanie
start learning
debugging
znaleźć przyczynę zgłoszonych wad
start learning
find the cause of reported defects
przypadek użycia
start learning
use case
przedstawienie wymagań użytkownika
start learning
representation of user requirements
przypadek testowy
start learning
test case
weryfikować funkcjonalności systemu
start learning
verify system functionalities
aby zweryfikować wymagania użytkownika
start learning
to validate user requirements
wady (problem z oprogramowaniem)
start learning
defects (problem with software)
dostosowac sie do
start learning
to conform to
błąd (nieprawidłowe działanie człowieka)
start learning
error (incorrect human action)
awaria oprogramowania (niedoskonałość oprogramowania systemowego)
start learning
software fault (imperfection in a system software)
awaria systemu (niezdolność systemu do wykonania wymaganych funkcji)
start learning
system failure (inability of a system to perform its required functions)
błąd (błąd kodowania w programie komputerowym)
start learning
bug (coding error in a computer program)
denerwować
start learning
to bug
rzeczywisty
start learning
actual
aktualny
start learning
current

You must sign in to write a comment