Software licensinng

 0    98 flashcards    mariolamichalik
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Licencja oprogramowania
start learning
Software license
prawnie wiążącą umowa
start learning
legally binding contract/agreement
Warunki korzystania
start learning
terms of use
warunki dystrybucji
start learning
terms of distribution
chronione prawem autorskim
start learning
copyright protected
prawo autorskie
start learning
Copyright law
warunki licencji na oprogramowanie
start learning
software licensing terms and conditions
ograniczenie odpowiedzialnosci
start learning
limitation of liability
dozwolony użytek
start learning
fair use
gwarancja
start learning
warranty
zrzeczenie się odpowiedzialności
start learning
disclaimer
prawa własności intelektualnej
start learning
intellectual property rights
zarabianie na oprogramowaniu
start learning
software monetization
Oprogramowanie ogolnodostepne
start learning
public domain software
ograniczenie
start learning
restriction
przyznawać/udzielac
start learning
to grant
udzielić zezwolenia
start learning
grant permission
naruszenie praw autorskich
start learning
copyright infringement
wyłączne prawo
start learning
exclusive right
licencja producenta oryginalnego sprzętu
start learning
orginal equipment manufacturer licence
darmowe oprogramowanie
start learning
freeware
oprogramowanie z trialem
start learning
shareware
Dostawca oprogramowania
start learning
Software vendor
licencja na oprogramowanie wlasnosciowa
start learning
proprietary software license
Licencja typu open source
start learning
Open source Software licence
umowa licencyjna użytkownika końcowego (EULA)
start learning
End User License Agreement (EULA)
umowa „kliknij i zamknij”
start learning
click-wrap agreement
umowa termokurczliwa
start learning
shrink-wrap agreement
wydawca
start learning
publisher
prawo wlasnosci
start learning
ownership right
przestrzegać/stosować się do ograniczeń
start learning
comply with restrictions
plomba
start learning
seal
jeśli dotyczy
start learning
if applicable
obowiazujacy/skuteczny
start learning
effective
pozostawać w mocy
start learning
remain in force
przerwać, rozwiązać(np umowę)
start learning
terminate
Ogólna licencja publiczna GNU (GNU GLP)
start learning
GNU general public license (GNU GLP)
licencja na oprogramowanie pozwalająca na jego modyfikacje i redystrybucje
start learning
copyleft software license
udoskonalenia
start learning
refinements
udostępnić coś
start learning
make sth available
licencja na jedną stację roboczą
start learning
single workstation license
zezwalać
start learning
to permit
stacja robocza
start learning
workstation
(być) przeznaczony (dla czegoś / kogoś)
start learning
(to be) intended (for sth/sb)
pojedynczy użytkownik
start learning
single user
kopia zapasowa
start learning
backup copy
przywrócić, odnowić
start learning
restore
licencja dostępu klienta CAL
start learning
client access license CAL
serwer sieciowy
start learning
network server
połączyć do sieci
start learning
to network
licencjonowanie per rdzeń
start learning
per core licensing
rdzen
start learning
core
instancja
start learning
instance
producent oryginalnego sprzętu
start learning
orginal equipment manufacturer
wstępnie zainstalowany
start learning
pre-installed
licencjodawca
start learning
licensor
opłata za licencję
start learning
license fee
tantiemy licencyjne
start learning
license royalties
ograniczona licencja
start learning
limited license
licencja dla przedsiębiorstw
start learning
enterprise license
umowa licencyjna przedsiębiorstwa ELA
start learning
enterprise license agreement ELA
licencjonowanie zbiorowe
start learning
volume licensing
maksymalna liczba dotychczasowych uzytkownikow
start learning
high-water mark of past use
spotkać/napotykac
start learning
to encounter
zarządzanie zasobami oprogramowania
start learning
software asset management
opłaty
start learning
fees
rownolegly użytkownik
start learning
concurrent user
wersja próbna
start learning
trial version
metryka
start learning
metrics
wyjasnic/doprecyzowac
start learning
clarify
oprogramowanie demoware
start learning
demoware
oprogramowanie kupowane po przetestowaniu przez okres probny
start learning
shareware
darmowe oprogramowanie
start learning
freeware
oprogramowanie już nie sprzedawane
start learning
abandonware
uruchamiać
start learning
to launch
kluczowa cecha/funkcja
start learning
key feature
wyłączyć/blokowac
start learning
to disable
kod rejestracyjny
start learning
registration code
zasada przetestuj zanim kupisz
start learning
try-before-you-buy policy
dostępny / osiągalny
start learning
accessible
w pełni funkcjonalny
start learning
fully-functional
właściciel praw autorskich
start learning
copyright holder
zmienić
start learning
to alter
opłata (za zakupy/usługi)
start learning
charge
opłata (za jakieś przywileje/dodatkowe usługi)
start learning
fee
Dla twojej informacji (FYI)
start learning
For your information (FYI)
dla twojej uwagi (fya)
start learning
for your attention (fya)
jak najszybciej (jak najszybciej)
start learning
as soon as possible (asap)
tak przy okazji (btw)
start learning
by the way (btw)
kopia (cc)
start learning
carbon copy (cc)
znany również jako (aka)
start learning
also known as (aka)
out ofice (ooo)
start learning
out of ofice (ooo)
nie dotyczy
start learning
not applicable (N/A)
PostScript (ps)
start learning
postscript (ps)
moim skromnym zdaniem (IMHO)
start learning
in my humble opinion (IMHO)
moim zdaniem (imo)
start learning
in my opinion (imo)
porównawczy/stopień wyzszy
start learning
comparative
stopień najwyzszy
start learning
superlative

You must sign in to write a comment