social issues

 0    87 flashcards    lapinskaklaudia
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
demokracja
start learning
democracy
dyktatura
start learning
dictatorship
imperium
start learning
empire
Parlament Brytyjski
start learning
House of Parliament
junta
start learning
junta
system polityczny
start learning
political system
państwo
start learning
state
ambasador
start learning
ambassador
głowa państwa(prezydent)
start learning
head of state
burmistrz
start learning
mayor
poseł / posłanka
start learning
member of parliament
polityk
start learning
politician
prezydent
start learning
president
premier
start learning
Prime Minister
mąż stanu
start learning
statesman
gabinet
start learning
cabinet
izba (parlamentu)
start learning
chamber
kraj
start learning
country
wybory
start learning
election
wybory powszechne
start learning
general election
partia rządząca
start learning
governing party
ministerstwo
start learning
ministry
strategia, polityka
start learning
policy
polityka
start learning
politics
głosowanie
start learning
polls
lokal wyborczy
start learning
polling station
kadencja
start learning
term
głosować
start learning
ballot
wrzucić kartę do głosowania
start learning
cast
wybierać
start learning
elect
kandydować do parlamentu
start learning
run (for parlament)
mieć siedzibę
start learning
sit
oznaczać
start learning
stand for
głosować (za czymś)
start learning
vote (in favour of sth)
zastraszenie, terroryzowanie
start learning
bullying
przestępstwo, zbrodnia
start learning
crime
rozwód
start learning
divorce
bezdomność
start learning
homelessness
imigracja
start learning
immigration
nierówność (np. społeczna)
start learning
inequality
przeludnienie
start learning
overpopulation
ubóstwo, bieda
start learning
poverty
rasizm
start learning
racism
dyskryminacja ze względu na płeć
start learning
sex discrimination
bezrobocie
start learning
unemployment
podpalenie
start learning
arson
napad na bank
start learning
bank robbery
włamanie
start learning
burglary
uprowadzenie (np. samolotu)
start learning
hijacking
porwanie
start learning
kidnapping
bandycki napad (na ulicy)
start learning
mugging
kradzież kieszonkowa
start learning
pickpocketing
kradzież sklepowa
start learning
shoplifting
przekroczenie dozwolonej prędkości
start learning
speeding
wandalizm
start learning
vandalism
sąd, ława przysięgłych
start learning
jury
świadek
start learning
witness
oskarzony
start learning
defendant
dożywocie
start learning
life imprisonment
nielegalny
start learning
illegal
ofiara
start learning
victim
włamać
start learning
break into a house
łamać prawo
start learning
break the law
schwytać przestępcę/ zostać złapany (przez policję)
start learning
catch a criminal / be caught (by the police)
oskarżyć kogoś o popełnienie przestępstwa
start learning
charge sb with a crime
popełnić przestępstwo
start learning
commit a crime
uniknąć schwytania, uciec
start learning
escape capture
uznać kogoś za winnego
start learning
find sb guilty
zapłacić grzywnę
start learning
pay a fine
stanąć przed sądem
start learning
go on trial
pójść do więzienia
start learning
go to prison
przyznawać /nie przyznawać się do winy
start learning
plead guilty / not guilty
zwolnić kogoś z więzienia
start learning
release sb from prison
posłać kogoś do więzienia
start learning
send sb to prison
skazać kogoś na dożywocie
start learning
sentence sb to (life in prison)
popalić budynek
start learning
set fire to a building
ukraść obraz
start learning
steal a painting
wziąć kogoś jako zakładnika
start learning
take sb hostage
sądzić kogoś(za popełnienie przestępstwa)
start learning
try sb (for a crime/before a jury)
czy byłeś kiedyś światem przestępstwa?
start learning
have you ever witnessed a crime?
jak możemy pomóc ludzią, którzy żyją w ubóstwie?
start learning
How can we help people who live in poverty?
czy w twojej szkole są przypadki zastraszania?
start learning
is there any bullying at your school?
co może zrobić rząd twojego kraju, aby pomóc ludziom mieszkającym na ulicach?
start learning
What can your government do to help people who are living in the streets?
jaki jest sposób sprawowania władzy w twoim kraju?
start learning
What type of government has your Country got?
Co byś zrobił gdybyś znalazł pieniądze na ulicy
start learning
What would you do if you found money in the street
Jaki jest największy problem społeczny w twoim kraju
start learning
What is the biggest social issue in your country
jakie przestępstwa uważasz za najpoważniejsze
start learning
which crimes do you think are the most serious

You must sign in to write a comment