Sobór Watykański II – dokumenty

5  3    27 flashcards    emil86
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
W jakich latach odbył się Sobór Watykański II?
start learning
1962 – 1965 r.
Za pontyfikatów których papieży odbył się Sobór?
start learning
Jana XXIII i Pawła VI
Jaki był cel Soboru zadeklarowany przez papieża Jana XXIII?
start learning
"aggiornamento", czyli dostosowanie Kościoła i jego przekazu do potrzeb współczesnych czasów
Jakie rodzaje dokumentów przyjęto na Soborze?
start learning
konstytucje, dekrety i deklaracje
Ile konstytucji zatwierdził Sobór?
start learning
cztery
Ile dekretów zatwierdził Sobór?
start learning
dziewięć
Ile deklaracji zatwierdził Sobór?
start learning
trzy
Jaki jest tytuł pierwszego przyjętego dokumentu?
start learning
Konstytucja o liturgii świętej "Sacrosanctum Concilium" (4 grudnia 1963 roku)
Jaki jest tytuł ostatniego przyjętego dokumentu?
start learning
Konstytucja o Kościele w świecie współczesnym "Gaudium et spes" (7 grudnia 1965 roku)
Wymień przyjęte przez Sobór konstytucje.
start learning
Konstytucja o liturgii świętej "Sacrosanctum concilium", Konstytucja dogmatyczna o Kościele "Lumen gentium", Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym "Dei verbum", Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym "Gaudium et spes"
Wymień przyjęte przez Sobór dekrety.
start learning
Dekret o środkach społecznego przekazywania myśli "Inter mirifica", Dekret o Kościołach wschodnich katolickich "Orientalium ecclesiarum", Dekret o ekumenizmie "Unitatis redintegratio", Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele "Christus dominus", Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego "Perfectae caritatis", Dekret o formacji kapłańskiej "Optatam totius", Dekret o apostolstwie świeckich "Apostolicam actuositatem", Dekret o działalności misyjnej Kościoła "Ad gentes divinitus", De
Wymień przyjęte przez Sobór deklaracje.
start learning
Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim "Gravissimum educationis", Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich "Nostra aetate", Deklaracja o wolności religijnej "Dignitatis humanae"
Które z dokumentów uznaje się za najważniejsze i najbardziej przełomowe?
start learning
Konstytucja o liturgii świętej "Sacrosanctum concilium", Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym "Gaudium et spes", Dekret o ekumenizmie "Unitatis redintegratio", Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich "Nostra aetate", Deklaracja o wolności religijnej "Dignitatis humanae"
Jaka jest treść Konstytucji o liturgii świętej "Sacrosanctum concilium"?
start learning
dokument zawiera teologiczne omówienie liturgii oraz wzywa do zreformowania mszy świętej oraz innych czynności liturgicznych
Jaka jest treść Konstytucji o Kościele w świecie współczesnym "Gaudium et spes"?
start learning
jest to dokument o charakterze społecznym, opisuje przede wszystkim rzeczywistość doczesną, wyznacza drogi współpracy i dialogu Kościoła z współczesnym światem
Jaka jest treść Dekretu o ekumenizmie "Unitatis redintegratio"?
start learning
dokument popiera ruch ekumeniczny dążący do zjednoczenia chrześcijan i wyznacza katolickie zasady rozumienia ekumenizmu (m.in. niemożliwość rezygnacji katolików z wyznawanych prawd wiary)
Jaka jest treść Deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich "Nostra aetate"?
start learning
opisuje ona takie religie jak judaizm, islam, buddyzm i hinduizm stwierdzając, że zawierają one „ziarna prawdy”; wzywa do dialogu między religiami
Jaka jest treść Deklaracji o wolności religijnej "Dignitatis humanae"?
start learning
dokument stwierdza, że wolność religijna jest prawem człowieka i władze świeckie nie mają prawa jej ograniczać
Jakie były konsekwencje przyjęcia Konstytucji o liturgii świętej "Sacrosanctum concilium"?
start learning
zreformowanie liturgii katolickiej, m.in. mszy świętej (w 1969 roku) przez wprowadzenie języków narodowych (wcześniej obowiązywała łacina) i zmiany treści niektórych modlitw mszalnych
Na czym polega nowość Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym "Gaudium et spes"?
start learning
bardziej optymistyczne spojrzenie na świat współczesny niż wcześniej, podkreślanie jego aspektów pozytywnych i poszerzanie pola współpracy
Na czym polega nowość Dekretu o ekumenizmie "Unitatis redintegratio"?
start learning
bardziej pozytywne spojrzenie na inne wyznania chrześcijańskie, zaakceptowanie piętnowanego wcześniej ruchu ekumenicznego i metody dialogu (na miejsce nawracania) jako drogi do zjednoczenia chrześcijan
Na czym polega nowość Deklaracji o wolności religijnej "Dignitatis humanae"?
start learning
dotychczas funkcjonujące w doktrynie katolickiej pojęcie „tolerancja religijna” zastępuje terminem „wolność religijna” akceptując przez to wolność sumienia człowieka w wyborze religii
Jakie były konsekwencje przyjęcia Deklaracji o wolności religijnej "Dignitatis humanae"?
start learning
pośrednimi konsekwencjami (niekoniecznie wynikającymi wprost z tekstu dokumentu) było usunięcie na prośbę Stolicy Apostolskiej zapisów prawnych o katolicyzmie jako religii państwowej m. in w Kolumbii
Który z dokumentów jest najdłuższy?
start learning
Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym "Gaudium et spes" (93 punkty)
Który z dokumentów jest najkrótszy?
start learning
Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich "Nostra aetate" (tylko 5 punktów)
Czym wyróżniają się dokumenty Soboru Watykańskiego II na tle dokumentów wcześniejszych soborów powszechnych?
start learning
po raz pierwszy w historii soborów nie użyto ani razu potępiającej formuły "anathema sit" ("niech będzie wyklęty")
Jaki ogólny wpływ miał Sobór Watykański II na Kościół katolicki?
start learning
w jego wyniku Kościół uległ głębokim przemianom pod wieloma względami: liturgii, stosunku do innych wyznań i religii, stosunku do świata współczesnego, rozumienia swojej roli w nowoczesnym społeczeństwie itp.

You must sign in to write a comment