Słowniczek pojęć

 0    78 flashcards    kb60874
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Awersja do ryzyka
start learning
postawa wobec ryzyka, która cechuje się niechęcią do podejmowania gier o subiektywnie niskiej wartości oczekiwanej
Cena zamknięcia
start learning
cena rynkowa, poniżej której przedsiębiorstwo zaprzestanie działalności gospodarczej
Długi okres
start learning
czas, w którym wszystkie koszty są zmienne
Elastyczność cenowa podaży
start learning
pokazuje, o ile procentowo zmieni się wielkość podaży danego dobra przy zmianie ceny o 1%
Elastyczność cenowa popytu
start learning
pokazuje, o ile procentowo zmieni się wielkość popytu danego dobra przy zmianie ceny o 1%
Elastyczność dochodowa popytu
start learning
pokazuje, o ile procentowo zmieni się wielkość popytu na dane dobro przy zmianie dochodu o 1%
Elastyczność mieszana popytu
start learning
pokazuje, o ile procentowo zmieni się wielkość popytu na dobro B przy zmianie ceny dobra A o 1%
Funkcja Cobba-Douglasa
start learning
funkcja produkcji, która wyjaśnia wielkość produkcji za pomocą dwóch czynników wytwórczych: kapitału i pracy
Liniowa funkcja popytu
start learning
funkcja obrazująca ilość nabywanego dobra w zależności od jego ceny, charakteryzuje się stałym nachyleniem, tj. wraz ze zminą ceny o jednostkę wielkość popytu zmienia się o określoną, stała ilość
Funkcja produkcji przedsiębiorstwa
start learning
określa maksymalną wielkość produkcji, jaką może wytworzyć przedsiębiorstwo przy różnych kombinajcach czynników wytwórczych, przy zasosowaniu danej technologii
Funkcja użytecznośći konsumenta
start learning
przedstawia użyteczność osiąganą przez konsumenta poprzez konsumpcję dóbr
Gospodarka otwarta
start learning
gospodarka, w ramach której zakłada się istnienie wymiany handlowej z partnerami zagranicznymi
Gospodarka zamknięta
start learning
gospodarka, która nie utrzymuje stosunków handlowych z zagranicą
Inflacja
start learning
zjawisko wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce
Izokoszta
start learning
krzywa przedstawiająca wszystkie kombinacje czynników wytwórczych o tym samym koszcie całkowitym
Izokwanta
start learning
krzywa, która przedstawia różne kominacje kapitału i pracy, które dają ten sam produkt. Przedstawia ona również wszystkie efektywne technicznie
Kapitalizm
start learning
system gospodarczy oparty na prywatnej własnośći czynników produkcji
Konkurencja doskonała
start learning
rynek, gdzie isteniej dużo firm oferujących homogeniczny produkt, które sprzedają go po cenie odpowiadającej długookresowemu kosztowi przeciętnemu, przez co nie osiągają zysków nadzwyczajnych
Konkurencja monopolistyczna
start learning
w krótkim okresie przypomina monopol, a w długim okresie konkurencję doskonałą. Rynek charakteryzuje się wieloma uczestnikami, którzy oferują zróżnicowane produkty i konkurują między sobą m.in. jakością produktu i działaniami marketingowymi
Koszt całkowity (TC)
start learning
całkowity koszt produkcji danej ilośći dóbr przez przedsiębiorstwo
Koszt krańcowy (MC)
start learning
wzrost kosztów całkowitych wywołany wzrostem produkcji o jednostkę
Koszty stałe (Fixed Cost)
start learning
czasami nazywane również kosztami utopionymi, są to koszty, które firma ponosi niezalnie od wielkości produkcji (także, gdy produkcja firmy wynosi 0)
Koszty zmienne (Variable Cost)
start learning
koszty, które zmieniają się wraz z wielokością produkcji
Krótki okres
start learning
czas, w którym przynajmniej jeden czynnik produkcji jest stału
Krzywa Philipsa
start learning
określa zależność między poziomem bezrobocia a inflacją w długim i krótkim okresie
Krzywa podaży
start learning
przedstawia wielkość podaży, czyli dobra, którą chcą sprzedać producenci przy danej cenie rynkowej
Krzywa popytu
start learning
przedstawia wielkość popytu, czyli ilości dobra, którą chcą nabyć konsumenci przy danej cenie rynkowej
Kurs walutowy
start learning
cena jednej waluty wyrażona w drugiej walucie
Model Keynesa (model popytowy)
start learning
krótkookresowy model gospodarczy, który próbuje odpowiedzieć na pytanie dlaczego w krótkim okresie produkcja rzeczywista odbiega od potencjalnej. Wielkość produkcji w tym modelu zależ od popytu globalnego
Model klasyczny
start learning
model, który zakłada pełne wykorzystanie czynników wytwórczych w warunkach swobody gospodarczej
Monopol
start learning
forma rynku, gdzie istnieje wyłącznie jedno przedsiębiorstwo dyktujące ceny; optymalizuje ono swój zysk, a nie wielkość produkcji na rynku
Monopol naturalny
start learning
rodzaj monopolu, w którym bariery wejścia wynikają głównie z korzyści skali
Monopson
start learning
rynek, na którym występuje tylko jeden nabywca czynnika produkcji
Nadwyżka całkowita
start learning
stanowi sumę nadwyżek konsumenta i producenta z ewentualnym uwzględnieniem jej części przejętej w ramach podatków
Nadwyżka koncumenta
start learning
różnica między ceną graniczną, będącą odpowiednikiem maksymalnej akceptowalnej ceny produktu lub usługi, a ceną rynkową. W ujęciu rynku jest to suma nadzwyżek pojedynczych konsumentów
Nadwyżka producenta
start learning
różnica między ceną graniczną, będącą odpowiednikiem minimalnej ceny za jaką producent chce sprzedać daną jednostkę towaru, a ceną rynkową
Oligopol
start learning
forma rynku, gdzie funkcjonuje niewiele współzależnych firm. Oferują one jednakowy lub podobny produkt i w związku z tym mają jedynie możliwość konkurowania ceną
PKB
start learning
wartość wszystkich dóbr i usług finalnych wyprodukowanych na terenie danego obszaru lub kraju (również z wykorzystaniem zagranicznych czynników produkcji) w danym okresie (najczęściej rok)
Podaż pieniądza
start learning
całkowita ilość pieniędzy będąca w obiegu w danym czasie. W zależności od definicji może obejmować gotówkę i środki na rachunkach bieżących, lokaty terminowe oraz wysoce płynne aktywa finansowe
Podaż pracy
start learning
ilość pracy oferowana na rynku przez pracowników w damym okresie, przy określonej płacy realnej
Podaż
start learning
ilość dobra oferowana na rynku przez producentów przy różnym poziomie cen
Polityka fiskalna (stawki podatkowe)
start learning
ogół działań państwa polegających na wykorzystaniu instrumentów finansowych, tj. podatki, wydatki i inne do odziaływnaia na gospodarkę. Jednym z głównych celów tej polityki jest stabilizacja gospodarki oraz łagodzenie cykli koninkuralnych
Polityka pieniężna (stopy procentowe)
start learning
Polityka pieniężna, poprzez swoje mechanizmy i instrumenty transmisji wpływa na relację między popytem a podażą pieniądza, przez co również na poziom stopy procentowej, cen i produkcji w gospodarce
Popyt na pieniądz
start learning
zapotrzebowanie na zasób pieniądza w ujęciu realnym przez wszystkie podmioty uczestniczące w życiu gospodarczym
Popyt na pracę
start learning
zapotrzebowanie firm na pracę przy określonym poziomie płacy realnej
Popyt
start learning
ilośc dobra, jaką nabywcy są w stanie zakupić przy różnych poziomach ceny
Prawa Saya
start learning
zakłada, że podaż jest czynnikiem tworzącym popyt
Problem czystej sprzedaży
start learning
przedsiębiorstwo ponosi jedynie koszty stałe, a koszty zmienne nie istenieją bądź są pomijalne
Przychód całkowity (TR)
start learning
całkowity przychód osiągnięty przez przedsiębiorców w wyniku działań gospodarczych
Utarg krańcowy (MR)
start learning
zwiększenie przychodu całkowitego osiągniętego przez przedsiębiorstwo w wyniku sprzedaży dodatkowej jednostki dobra
Równowaga Nasha
start learning
para wzajemnych strategii, dla której jednostronna zmiana decyzji spowodowałabym pogorszenie pozycji gracza. W warunkach równowagi Nasha każdy z graczy wybiera taki ruch, który stanowi najlepszą odpwiedź na dany ruch, jaki wykonuje przeciwnik
Skłonność do ryzyka
start learning
postawa wobec ryzyka, cechująca się chęcią do podejmowania gier o relatywnie dużym ryzyku
Socjalizm
start learning
system gospodarczy, w którym czynniki produkcji znajdują się we wspólnym władaniu ogółu społeczeństwa
Stopy procentowe
start learning
koszt kapitału albo inaczej cena, jaka przysługuje posiadaczowi kapitału z racji udostępnienia go innym na określony czas
Strata społeczna
start learning
ubytek nadwyżki całkowitej wynikający z nieoptymalnej wielkości produkcji z punktu widzenia społeczeństwa
System gospodarczy
start learning
całość procesów oraz uwarunkowań w pospodarce dotyczących produkcji, alokacji zasobów oraz dystrybucji dóbr i usług
Szok podażowy
start learning
zmiana podaży na skutek czynników zewnętrznych. Wśród nich można wymienić: rozwój technologii, zmianę przepisów prawnych, zmianę cen czynników produkcji
Szok popytowy
start learning
zmiana popytu na skutek działania czynników zewnętrznych. Wśród nich można wymienić: spadek lub wzrost dochodów, zmianę cen dóbr substutucyjnych, zmianę gustów
Teoria gier
start learning
zajmuje się badaniem reakcji decydentów w sytuacji, gdy ich decyzje wpływają na siebie nawzajem i na sytuację, w której się znajdują
Wzrost gospodarczy
start learning
zwiększenie się wartości realnej produkcji w gospodarce w czasie
Zjawisko bezrobocia
start learning
wiąże się z istnieniem pewnej grupy osób aktywnych zawodowo, które poszukują i będą w stanie wykonywać pracę, ale nie mogą jej uzykać
Zysk
start learning
różnica między przychodem całkowitym a kosztem całkowitym w przedsiębiorstwie
Zysk nadzywczajny
start learning
zysk uzyskany po odjęciu wszystkich kosztów księgowych i pozaksięgowych (np. kosztów alternatywnych)
Cykl koniunkturalny
start learning
cykliczne wahania aktywności gospodarczej
Analiza marginalna
start learning
metoda wyszukiwania optymalnej decyzji w przedsiębiorstwie. Polega na badaniu zmian wartości zmiennej objaśnianej przy niewielkich zmianach wielkości zmiennych objaśniających
Ekonomia
start learning
nauka o procesach gospodarczych, czyli produkcji dóbr i ich podziale między konsumentów. Zakłada ograniczoną ilość dóbr i nieograniczone potrzeby konsumentów
Użyteczność
start learning
miara satysfakcji jaką odczuwa nabywca posiadając określone dobro bądź koszyk dóbr
Użyteczność krańcowa
start learning
dodatkowa satysfakcja jaką uzyskuje nabywca z konsumpcji dodatkowej jednostki dobra
Krzywa obojętnośći
start learning
linia pokazująca kombinację dóbr przynoszących konsumentowi taką samą użyteczność całkowitą
Równowaga konsumenta
start learning
przedstawia kombinację dóbr o najwyższej użytecznośći całkowitej przy danym ograniczeniu budżetowym
Dobro normalne
start learning
zmiana ceny prowadzi do odwrotnej zmiany popytu
Dobro Giffena
start learning
zmiana ceny prowadzi do zmiany popytu w tym samym kierunku
Bezrobocie frakcyjne
start learning
wynikające z istenienia pracowników zmieniających pracę czy dopiero pojawiających się na rynku
Bezrobocie strukturalne
start learning
występuje, gdy kwalifikacje, miejsce zmieszkania i inne cechy pracowników nie pokrywają się z zapotrzebowaniem przedsiębiorstw. Często występuje na skutek postępu technicznego
Bezrobocie cykliczne (keynesowskie)
start learning
powstaje, gdy popyt w całej gospodarce się zmniejsza. Przedsiębiotswa zmniejszają produkcje i w efekcie zwalniają pracowników
Mnożnik wydatków autonomicznych
start learning
pozwala na badanie wpływu zmian w wartościach wydatków autonomicznych na poziom dochodu
Mechanizm transmisyjny
start learning
proces przenoszenia decyzji zarządu banku centralnego na realne wartości w gospodarce
Model IS-LM
start learning
model ekonomiczny pokazujący relację między rynkiem pieniądza a rynkiem dóbr w gospodarce

You must sign in to write a comment