słówkA angielski 26.04

 0    127 flashcards    joannakapera
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
style uczenia się i wielorakie inteligencje
start learning
learning styles and multiple intelligences
VISUAL/AUDITORY/KINESTHETIC learning style
start learning
wzrokowy, słuchowy, kinestetyczny sposób uczenia się
Hands-on materials
start learning
materiały praktyczne / pomoce dydaktyczne
Superficial knowledge (mile wide, inch deep)
start learning
wiedza powierzchowna (szeroka “na milę” ale głęboka “na cal”)
To assess/assessment/self-assessment
start learning
oceniać/ocena/samoocena
Interpersonal/intrapersonal- interpersonalny, intrapersonalny
start learning
Interpersonal / intrapersonal - interpersonal, intrapersonal
THE MONTESSORI METHOD - metoda Montessori
start learning
THE MONTESSORI METHOD - Montessori method
podkreślać/podkreślenie, nacisk
start learning
emphasize / emphasis
Learning pace
start learning
tempo uczenia sie
To enforce discipline
start learning
wymusić dyscyplinę
To reinforce
start learning
wzmocnić
Wewnętrzny / internalizować, uwewnetrzniac
start learning
Internal/to internalize
Multi-sensory
start learning
multi sensoryczne (angażujące wiele zmysłów jednocześnie)
DEVELOPMENT
start learning
Rozwój
Random
start learning
losowy, przypadkowy
Head lag
start learning
opadanie głowy (to jest określenie na to, że dzieci nie trzymają jeszcze samodzielnie głowy:D)
Gross/fine motor skills
start learning
duża i mała motoryka (umiejetności merytoryczne)
To master sth
start learning
opanować coś (na wysokim poziomie)
Trial and error problem solving
start learning
metoda prób i błędów
Verbal cue
start learning
wskazówka werbalna, sygnał werbalny
Object permanence
start learning
trwałość obiektu
Receptive / expressive language
start learning
bierny i czynny język
Attachment
start learning
przywiązanie
To comfort/to seek comfort
start learning
pocieszyć/ szukać komfortu/pocieszenia
niepokój, lęk / niespokojny, lękowy
start learning
anxiety/ anxious
Solitary play
start learning
samotna zabawa
Stimulus-pl. stimuli
start learning
bodziec - bodźce
Caretaker
start learning
dozorca, opiekun
Terrible twos
start learning
bunt dwulatka
willful
start learning
uparty, nieposłuszny, samowolny
Stubborn
start learning
uparty
Tantrum
start learning
furia, histeria
Malnutrition
start learning
niedożywienie
Growth retardation/ mental retardation
start learning
opóźnienie wzrostu / opóźnienie umysłowe
Cerebral palsy
start learning
porażenie mózgowe
To neglect
start learning
zaniedbać, lekceważyć
Muscle tone
start learning
napięcie mięśniowe
Clingy
start learning
czepliwy, przylepny, przytulaśny
Withdrawn/to withdraw
start learning
wycofany, zamknięty w sobie / wycofać
Reciprocal
start learning
odwrotność
To sit still
start learning
siedzieć nieruchomo
Clumsy
start learning
niezdarny
Toilet-trained
start learning
nauczony korzystania z toalety
Conscience
start learning
sumienie
(dis)obedient/to obey
start learning
(nie)posłuszny/ być posłusznym
Outburst
start learning
wybuch
Delay gratification
start learning
opóźnienie gratyfikacji
Cognitive delay
start learning
opóźnienie poznawcze
Peers
start learning
rówieśnicy
Superficial
start learning
powierzchowny
Underweight
start learning
niedowaga
Malnourishment
start learning
niedożywienie
Night terrors
start learning
lęki nocne
To trigger sth
start learning
wyzwolić coś
Mild stressors
start learning
łagodne stresory
Eneuresis/encopresis
start learning
moczenie się/ zanieczyszczanie się kałem
Self-stimulating behavior (rocking/head-banging)
start learning
zachowanie autostymulacyjne (kołysanie/ walenie głowa)
Puberty
start learning
pokwitanie
Coping skills
start learning
umiejętności radzenia sobie
To affect sth/sb
start learning
wpływać na coś/kogoś
To adhere to sth/adherence
start learning
przestrzegać, stosować się do czegoś/ przyleganie, przywieranie
To adjust to sth/adjustment
start learning
aby dostosować się do czegoś/ dostosowanie
To rely on sb/sth/reliant
start learning
opierać się na kimś/czymś / zależny
To self-medicate
start learning
leczyć się samodzielnie
Emotional numbing
start learning
odrętwienie emocjonalne
Immediate gratification
start learning
natychmiastowa gratyfikacja
Impulse control
start learning
kontrola odruchów, samokontrola
Mistrustful
start learning
nieufny
Commitment
start learning
zaangażowanie/zobowiązanie
Foster parent
start learning
rodzic zastepczy
Sibling
start learning
rodzeństwo
To please sb
start learning
zadowolić kogoś
Role reversal
start learning
odwrócenie ról
Conduct
start learning
postępowanie
Post traumatic stress disorder
start learning
zespół stresu pourazowego
VERBAL/NON-VERBAL COMMUNICATION
start learning
- werbalna/niewerbalna komunikacja
Facial expression
start learning
wyraz twarzy
Gesture/to gesticulate
start learning
gest/ gestykulować
Postawa
start learning
Posture
Rapport
start learning
porozumienie
To generate
start learning
generować
Mistrust/to mistrust
start learning
nieufność/ nie dowierzać, nie ufać
Tension/tense
start learning
napięcie/ napięty, sztywny
Zamieszać / dezorientować / dezorientowac
start learning
To confuse/confusion/confusing
To contradict/contradiction/contradictory
start learning
zaprzeczać/zaprzeczenie, sprzeczność/sprzeczny
To convey
start learning
przekazać
Vivid
start learning
żywy, jaskrawy, bujny
To complement
start learning
uzupełniać, dopełniać
Praise
start learning
pochwała
To reinforce/reinforcement/positive and negative reinforcement (reward/punishment)
start learning
wzmocnić / wzmocnienie/ pozytywne lub negatywne wzmocnienie (nagroda/kara)
Animated
start learning
ożywiony, animowany
Affection
start learning
tkliwość, przywiązanie, sentyment
Hostile/hostility
start learning
wrogie / wrogość
To gauge
start learning
ocenić, zmierzyć
Gut feeling
start learning
przeczucie
Over-the-top
start learning
skrajny, przesadny
Concern
start learning
troska
LEARNING DISABILITIES
start learning
zaburzenia uczenia się
Consistent/inconsistent
start learning
konsekwentny/ niekonsekwentny
To overcome (e.g. a problem)
start learning
pokonać (np. problem)
Dumb
start learning
głupi
umbrella tern
start learning
pojęcie - worek
To affect
start learning
oddziaływać
To process sth (e.g. information)
start learning
przetwarzać coś (np. informację)
To reason/reasoning
start learning
powód, motyw, przyczyna/ rozumowanie
To require/requirement
start learning
wymagać /wymaganie
Warning sign
start learning
znak ostrzegawczy
To master (a skill)
start learning
opanować (umiejętność)
To confuse
start learning
zmieszać
To misspell
start learning
źle napisać, przeliterować
Reading comprehension
start learning
czytanie ze zrozumieniem
Developmental milestone
start learning
rozwojowy kamień milowy
Developmental lag
start learning
opóźnienie rozwojowe
To intervene
start learning
interweniowac
To grasp
start learning
uchwycić, pojąć
Neat/neatness
start learning
schludny, czysty / porządek, schludność
Coherent/coherence
start learning
spójny/spójność
Motor skills/gross motor skills/fine motor skills
start learning
umiejętności motoryczne / motoryka duża /motoryka mała
to skip sth
start learning
pominąć coś
to reverse sth
start learning
odwrócić coś
ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
start learning
zespół nadpobudliwości psychoruchowej
Anxiety
start learning
niepokój
To co-occur
start learning
współwystępować
To disrupt/disruptive
start learning
zakłócić/zakłócający, przeszkadzający
opanować
start learning
to master
Autism spectrum disorders
start learning
zaburzenia ze spektrum autyzmu
Academic challenge
start learning
wyzwanie akademickie

You must sign in to write a comment