Słowa poznane w życiu

 0    193 flashcards    michalyoyo
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wybieranie
start learning
selecting
cel
start learning
objective
wyświetla
start learning
displays
obecny
start learning
current
zamówić, nakazać
start learning
order
kontynuować
start learning
proceed
wybierz to
start learning
select it
jednostki
start learning
units
odebrane
start learning
received
często
start learning
frequently
wydany
start learning
issued
jeszcze tego nie zrobiłeś
start learning
haven't already done so
wtedy / wówczas
start learning
then
na miejscu
start learning
on a spot
naprzód
start learning
forward
wskaźnik
start learning
pointer
granica
start learning
border
również
start learning
also
klawisze kierunkowe
start learning
direction kays
pożądany
start learning
desired
cały
start learning
entire
widoczny
start learning
visible
wewnątrz
start learning
inside
przytrzymaj przycisk
start learning
hold the button
życzenie
start learning
wish
pokaz
start learning
display
zauważyć
start learning
notice
obecnie
start learning
currently
wydawać
start learning
issue
oznacza
start learning
designates
dalej
start learning
further
przed / zanim
start learning
before
rozpocząć
start learning
begin
w większości przypadków
start learning
most cases
co pozwala
start learning
which allows
angażować
start learning
engage
wzdłuż ścieżki
start learning
along its path
drugi rząd
start learning
second row
pożądane miejsce docelowe
start learning
desired destination
magazyn
start learning
warehouse
naciśnięcie paska
start learning
pressing the bar
użyteczny
start learning
useful
wzrost / przyrost
start learning
increase
dostępne
start learning
accessed
poniżej
start learning
below
pozwala
start learning
allows
aktualny
start learning
current
zasadzka
start learning
ambush
wymuszać działania
start learning
force actions
ramka
start learning
frame
wielokrotność
start learning
multiple
trzymać
start learning
holding
pokrywa
start learning
covers
uwolnienie
start learning
release
przestawiać
start learning
reset
wolny
start learning
unoccupied
teren
start learning
terrain
zawierać
start learning
include
wykluczać
start learning
exclude
dostępny
start learning
available
cel (miejsce) podróży
start learning
destination
siły
start learning
forces
staje się
start learning
becomes
dużo łatwiej
start learning
much easier
pojedynek / starcie
start learning
encounter
migający
start learning
blinking
powyżej / nad / u góry
start learning
above
treść
start learning
contents
pierwotny
start learning
primary
ilość
start learning
amount
ilość pozostałej amunicji
start learning
amount of ammo left
znaczy
start learning
means
pozostały
start learning
remaining
muszle / naboje
start learning
shells
zdobyć
start learning
gain
możesz
start learning
you may
liczyć
start learning
count
maleje
start learning
decreases
każdy
start learning
each
skrzyżowanie
start learning
road junction
stan domyślny
start learning
default state
przynieść
start learning
to bring
chyba że
start learning
unless
bezpośrednio
start learning
directly
ustawić
start learning
to set
po lewej stronie
start learning
state left
nawet
start learning
even
w zasięgu
start learning
within
jednakże
start learning
however
kiedy wchodzi
start learning
as it enters
zasięg ognia
start learning
firing range
odpychać
start learning
repel
otoczyć okopem
start learning
entrench
worki z piaskiem
start learning
sandbags
zredukować
start learning
reduce
narażenie / ekspozyca
start learning
exposure
zasadzka
start learning
ambush
wykryte przez to
start learning
detected by it
w niektórych przypadkach
start learning
some cases
pozwala im
start learning
allows them
udzieli
start learning
grants
pewny
start learning
certain
nad
start learning
over
bronić się przed czymś
start learning
fend
bunkier
start learning
pillbox
siła
start learning
force
wymagany
start learning
required
kwestia
start learning
issue
wykonywane
start learning
executed
wydanie
start learning
release
przeprowadzone
start learning
carried out
przydzielać
start learning
assign
jednocześnie
start learning
simultaneously
najsłabszy
start learning
weakest
działo samobieżne
start learning
self-propelled gun
od tyłu
start learning
from behind
wstecz
start learning
backwards
niezwykle
start learning
extremely
użyteczny
start learning
useful
piechota
start learning
infantry
czyj
start learning
whose
stąpać
start learning
treads
zniszczony dom
start learning
crippled house
wybrany
start learning
desired
pozostawać
start learning
remain
zaczep
start learning
hitch
holowniczy
start learning
tow
znacząco
start learning
significantly
na
start learning
upon
dokładność
start learning
accuracy
orientacyjny
start learning
approximate
wyświetlany
start learning
displayed
rozszerzenie
start learning
expanding
własny
start learning
own
tamten
start learning
those
tłumiąca
start learning
suppressive
ciągły
start learning
continuously
nawet pod mgłą
start learning
even under fog
chwilowy
start learning
temporary
blokuje widoczność
start learning
blocks visibility
odpowiedni / odpowiednia
start learning
appropriate
walka
start learning
combat
domyślne
start learning
default
w porównaniu
start learning
compared
znacząco
start learning
significantly
manewrowalny
start learning
maneuverable
dwupiętrowy budynek
start learning
two-story building
zaznaczone
start learning
marked
przesuńąć naprzód
start learning
advance
załadowany
start learning
loaded
cały
start learning
entire
zatem
start learning
therefore
wskazane pozostać
start learning
advisable to remain
osłania
start learning
cover
zdobycz
start learning
capture
kilka
start learning
several
który
start learning
which
można umieścić
start learning
can be put
kara
start learning
penalty
leżeć / położyć się
start learning
lie down
skradanie się
start learning
sneak
niewidzialny
start learning
invisible
kamuflaż
start learning
camouflage
Załogi
start learning
crews
pozostać niezauważonym
start learning
remaining unnoticed
widoczny
start learning
visible
Stojąc w miejscu
start learning
standing still
ostrożnie
start learning
cautiously
cichy / spokojny
start learning
still
o wiele mniej
start learning
much less
lornetka
start learning
binoculars
odpowiedni
start learning
cirresponding
rozpuszczać
start learning
disband
szerszy
start learning
wider
poprzednio
start learning
previously
okop
start learning
trench
szpieg
start learning
spy
wystarczających
start learning
enought
zestrzelony
start learning
shot down
zwiad
start learning
recon
zaopatrzenie
start learning
supply
składa się
start learning
consists
magazyn
start learning
depot
sterta
start learning
heaps
Beczki
start learning
barrels
działa jako
start learning
acts as
punkt lini zasilania
start learning
supply line point
sterta pudełek
start learning
heap of boxses
uzupełnienie
start learning
resupply
załoga
start learning
crew
pojazd
start learning
vehicle
przeszkody
start learning
obstacles
ogrodzenia z drutu kolczastego
start learning
barbed wire fences

You must sign in to write a comment