Słowa, których nie znam z książki Target FCE

 0    185 flashcards    kacper0k0
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
clumsy
I'm so clumsy - I've broken another glass.
start learning
niezdarny
Jestem taki niezdarny - zbiłem kolejną szklankę.
awkward
There was a very awkward pause after Yasmin announced she was leaving her job.
start learning
niezgrabny, uciazliwy, niezreczny
Po tym jak Yasmin oznajmiła, że odchodzi z pracy, nastąpiła bardzo niezręczna przerwa.
label
start learning
nalepka, metka, etykieta
spite
start learning
złość
suitable
I still haven't found a suitable candidate.
start learning
odpowiedni / odpowiednia
Ciągle jeszcze nie znalazłem odpowiedniego kandydata.
placement
start learning
umieszczenie
standby
start learning
gotowości, czekaj
gigs
start learning
koncerty
line-up
start learning
skład
spread
start learning
rozpiętość
further
start learning
dalej
field
What field do you specialize in?
start learning
łąka
W jakiej dziedzinie się specjalizujesz?
order
Can I take your order?
start learning
zamówienie, nakazac
Czy mogę przyjąć zamówienie?
instead
He invited her instead of me.
start learning
zamiast
Zaprosił ją zamiast mnie.
employer
My employer is a young, well-educated woman.
start learning
pracodawca
Moim pracodawcą jest młoda, dobrze wykształcona kobieta.
tend
Wolves tend to hunt in packs.
start learning
zmierzać
Wilki mają tendencję do polowania w watahach.
thus
start learning
tak więc / tym samym
although
I've made the decision to stay at home, although I really wanted to go to that concert.
start learning
mimo że / chociaż
Zdecydowałem się zostać w domu, chociaż bardzo chciałem iść na ten koncert.
favour
Lucy tended to favour blue blouses because they matched her blue eyes.
start learning
przysługa
Lucy wolała niebieskie bluzki, ponieważ pasowały do jej niebieskich oczu.
applied
start learning
stosowany
assessed
start learning
oceniano
define
start learning
definiować
opportunity
This is a great opportunity to meet interesting people.
start learning
okazja / możliwość
To świetna okazja na poznanie ciekawych ludzi.
trait
Michael got his good character traits from his mother, and the bad ones from his father.
start learning
cecha
Michael dobre cechy charakteru odziedziczył po matce, a złe po ojcu.
employment
What are the conditions of employment?
start learning
zatrudnienie
Jakie są warunki zatrudnienia?
advise
start learning
doradzać
therefore
start learning
zatem
polite
We only hire polite people.
start learning
uprzejmy
Zatrudniamy tylko uprzejme osoby.
aware
start learning
świadomy
convinced
start learning
przekonany
confident
Jack is confident and intelligent.
start learning
pewny siebie
Jack jest pewny siebie i inteligentny.
accurate
This clock is accurate
start learning
dokładny
Ten zegarek jest dokladny
occupy
The soldiers occupied the building
start learning
zająć
żołnierze zajeli budynek
ensures
"You can ensure she stays alive and relatively okay," he offered
start learning
zapewnia
„Możesz zapewnić, że pozostanie przy życiu i będzie w porządku” - zaoferował
inevitably
In fact, every attempt to make it do so must inevitably fail.
start learning
nieuchronnie
W rzeczywistości każda próba, aby to zrobić, musi nieuchronnie zakończyć się niepowodzeniem.
however
I'd like to go jogging. However, this is not possible right now as my leg still hurts.
start learning
jednakże
Chciałbym pójść pobiegać, jednak teraz nie jest to możliwe, ponieważ ciągle jeszcze boli mnie noga.
eighties
boom of the eighties
start learning
lata osiemdziesiąte
bomba lat osiem...
desire
Sarah couldn't understand her desire to be alone, but she accepted it.
start learning
pragnienie
Sarah nie mogła zrozumieć, że chce być sama, ale zaakceptowała to.
to opt
She opted for the warm bath again.
start learning
zdecydować
Zdecydowała sie na goraca kapiel, ponownie
greatly
I am greatly impressed
start learning
bardzo
Jestem pod wielkim wrazeniem
relatively
Jedd was relatively new at the company, so he didn't know where everything was yet.
start learning
stosunkowo
Jedd był w firmie stosunkowo od niedawna, więc nie wiedział jeszcze, gdzie wszystko się znajduje.
covered
His clothes were covered with dirt.
start learning
pokryty
Jego ubrania byly pokryte brudem
petrol
Have you used your ration of petrol for this week
start learning
benzyna
Uzyles juz swoja racje benzyny w tym tygodniu?
least
He who knows most speaks least.
start learning
najmniej
Ten kto wie najwiecej mowi najmniej
concerns
His words were comforting, even if they didn't resolve her concerns
start learning
dotyczy, obawy
Jego słowa były pocieszające, nawet jeśli nie rozwiały jej obaw
engine
The engine doesn't start, we need to call the service.
start learning
silnik
Silnik nie odpala, musimy zadzwonić do serwisu.
increased
Howard had to pull out of the driveway slowly and gradually increase his speed.
start learning
wzrosła
Howard musiał powoli zjeżdżać z podjazdu i stopniowo zwiększać prędkość.
exhibit
start learning
wystawa, eksponowac
In this day and age
start learning
W dzisiejszych czasach
take time
start learning
potrzebowac duzo czasu
use time
start learning
wykorzystać czas
occupy time
start learning
zajmować czas, zabijac czas
smooth
Silk is a very smooth fabric.
start learning
gładki
Jedwab to bardzo gładka tkanina.
pollution
The students listened to the lecture on air pollution.
start learning
zanieczyszczenie, srodowiska
Studenci słuchali wykładu o zanieczyszczeniu powietrza.
motor
start learning
silnik mniejszy, elektryczny
conformed
Of seventy only seven conformed.
start learning
zgodny. odpowiadac
Z 70 tylko 7 pasuje
compar
Sure. I can compare Martha's drawing with a map and get the location.
start learning
porównywalne
Jasne. Moge porownac rysunki Marty z mapą i zdobyc lokacje
consider
We'll have to consider all pros and cons.
start learning
rozważać
Będziemy musieli rozważyć wszystkie za i przeciw.
certainly
He will certainly understand.
start learning
rzeczywiście
On z pewnością zrozumie.
spirit
While Martha is my kindred spirit, Quinn and I always got along fairly well the few times we're all gotten together.
start learning
duch
Podczas gdy Martha jest moim pokrewnym duchem, Quinn i ja zawsze dogadywaliśmy się dość dobrze, za każdym razem, gdy wszyscy się spotykaliśmy.
false
It was a false alarm.
start learning
fałszywy
To był falszywy alarm
fictitious
The characters in the book are all fictitious. She gave a fictitious address on the application.
start learning
fikcyjny
Postacie w książce są wszystkie fikcyjne. Ona dała fikcyjny adres na aplikacji
factual
His factual response chilled her.
start learning
faktyczny
Jego faktyczna reakcja ją zmroziła.
aim
The book has two basic aims.
start learning
cel
Ksiacka ma dwa podstawowe cele
objective
The safest thing for both of them was for him to keep his distance and remain objective
start learning
obiektywny
Najbezpieczniejsza rzecza dla obu była aby trzymac dystans i przypomniec sobie cel
middle-earth
start learning
Śródziemie
felt
We felt really disappointed.
start learning
filc
Czuliśmy się bardzo rozczarowani.
filled
"Dad," his voice was quiet... filled with emotion.
start learning
wypełniony
Tata; jego glos byl cichy... wypełniony emocjami
fight - fought - fought
They fought every day.
start learning
walczyć, kłócić się
Kłócili się każdego dnia.
reflect
She was looking at her reflection in the mirror
start learning
odzwierciedlić
Patrzyła na jej odzwierciedlenie w lustrze
to be compared to
start learning
byc porownanym z
to take part in
start learning
brac udzial w
after all
start learning
ostatecznie, przeciez
after that
start learning
po tym, pozniej
in order to do sth
start learning
by cos zrobic
pensive
Julia is interrupted from her thoughts when a pensive looking Greg steps up behind her.’
start learning
zamyślony
Mysli Julii zostaly przerwane gdy za nia pojawil sie zamyslony Greg
sharp
She cried out in pain; it felt like sharp knives were piercing her.
start learning
bystry
Krzyknela w bolu wydawało sie jak ostre noze ja przeszywaja
sculptular
Marek is master of sculptural, he is the best in the world
start learning
rzeźbiarski
heading for
I m will be heading for good grades because i want to study on university of Edinburgh
start learning
w kierunki czegos
feature
This song by Michael Jackson features some lines sang by Freddie Mercury.
start learning
cecha
Ta piosenka Michaela Jacksona zawiera kilka wersów śpiewanych przez Freddie'ego Mercury.
depicting
I like people whose depicting Shrek in the theatre (depict)
start learning
przedstawiających
threaten
i must threaten my computer about i will destroy him because if i didn't do it he didn't work well
start learning
grozić
forces
Forces of Poland are brave
start learning
wojska, sily
above all
Above all my university must have course with ecology or environment
start learning
przede wszystkim
among
Among people can be love, friendship but also fights and bad atmosphere
start learning
między
to experiment with sth
Let's experiment with adding some sugar to it.
start learning
eksperymentować z czymś
Może poeksperymentujemy trochę z dodaniem cukru.
towards
Hello, I have to get to the city center, towards the tower of Paris
start learning
w kierunku / w stronę / do
foreign
i am a foreign student here
start learning
zagraniczny
widely /wide
my ass is wide
start learning
szeroko / szeroki
widely known
Widely known informations about kfc are false
start learning
powszechnie znane
varying /vary
Studies in England give a lot of vary benefits
start learning
rozny/ roznych
degrees
We now have 23 degrees in Poland
start learning
stopni/stopnie
possess
I will possess qualifications from University of Edinburgh
start learning
posiadać
capacity
The boat has a capacity of thirty people, but today only twenty are onboard.
start learning
objętość
Łódź może pomieścić 30 osób, ale dziś na pokładzie jest tylko 20.
constant
I need go to the dentist with my constant tooth
start learning
stały
approach
I have a positive approach to life.
start learning
podejście
Mam pozytywne podejście do życia.
breakdowns
Two years ago i had breakdown of my computer and i had to give it to the service
start learning
awarie
occur
This problem may occur anytime.
start learning
występować
Ten problem może się zdarzyć w każdej chwili.
wondered
He wonder about which one dog should he buy.
start learning
zastanawiał się,
at any age
At any age you can go to the university
start learning
w każdym wieku
Have you ever
Have you ever think about what comes after dead?
start learning
Czy kiedykolwiek
to make use of sth
I want to study in Ireland or UK i will make use of it
start learning
zrobic z czegos uzytek
to be part and parcel of sth
I am the part and parcel of taking care of my dog
start learning
być nieodłączną częścią czegoś
scholars
Scholars from USA are the best specialist around the world
start learning
uczeni
claim
We want to claim damages.
start learning
roszczenie
Chcemy domagać się odszkodowania.
nowadays
Nowadays polish people are the most intelligent people in the world
start learning
obecnie
pursuit
The FBI pursuit the most dangerous people around the world
start learning
ściganie, poscig
wisdom
Wisdom is assessed at the university
start learning
mądrość
by what rules
I was caught for walking on the middle of street but by what rules?
start learning
według jakich zasad
perhaps
Perhaps we could send her some flowers?
start learning
być może
Być może moglibyśmy wysłać jej kwiaty?
tent
I'm don't like sleeping under the tent
start learning
namiot
anticipation
Tony sat in nervous anticipation, knowing that his exam results could be there any minute.
start learning
przewidywanie
Tony siedział w nerwowym oczekiwaniu, wiedząc, że wyniki jego egzaminów mogą pojawić się w każdej chwili.
on one's own
I study English on one's own
start learning
na własną rękę
to go back to sth
I have to go back to study English
start learning
powrócić do czegoś, odnosic sie do czegos
to feed on sth
I feed my self without meat
start learning
karmić się czymś
verb
The Verb is very important line-up of sentence
start learning
czasownik
cramp
The cramps are not nice
start learning
kurcz, SKURCZ
behalf
I accept gifts on behalf of Anne
start learning
w imieniu
i be half in it
i be half in that task
start learning
jestem w tym w połowie
task-zadanie
perform
I have to perform a ecological art for my Instagram
start learning
wykonać
reverend
A Reverend is a very rare word
start learning
wielebny
whine
Wanda whine all the time
start learning
skomlec, biadolic
funeral
The funeral of the killed soldier will take place on Friday.
start learning
pogrzeb
Pogrzeb zabitego żołnierza odbędzie się w piątek.
coat
May I take your coat, sir?
start learning
sierść
Czy mogę prosić o pana płaszcz?
mummy
A Mummy is a very funny word, because children call their mothers this way
start learning
mumia
spike
People don't like spikes because it hurts us
start learning
kolec
tulip
Tulips are very beautiful flowers, they have a huge palette of colors
start learning
tulipan
sense of humour
My sense of humor is the best in the world
start learning
poczucie humoru
thorns
Did you know that lol has a character who has a thorny skill? (zyra)
start learning
ciernie
thief
A Thieves are bad people
start learning
złodziej
dwarf
The other sandcastles were dwarfed by the one that Adam made.
start learning
karzeł
Pozostałe zamki z piasku zostały przyćmione przez ten, który zbudował Adam.
ox
A Oxen are large animals
start learning
wół
fungus
I don't like fungus
start learning
grzyb
sensitive
Little Bill is a sensitive child and it's easy to hurt him.
start learning
wrażliwy
Mały Bill jest wrażliwym dzieckiem i łatwo go zranić.
suddenly
I've get suddenly stomach ache
start learning
nagle
onto
Onto the flower we can see a monkey
start learning
na
louse, lice
My dog had the lice 2 years ago
start learning
wesz, wszy
goose
i'm scared when i see geese
start learning
gęś
inexcusable
My dog did inexcusable thing, he shit on the carpet
start learning
niewybaczalny
core GUTS- FLAKI, WNETSZNOSCI
My laptop has a core in his guts
start learning
rdzeń I
BRAND
Nowadays, we pay for the brand instead of quality.
start learning
BRAND
Dzisiaj płaci się za markę, a nie za jakość.
vacancy
See our current vacancies and submit your online application.
start learning
wolny pokój
Sprawdź nasze wakaty i złóż online podanie o pracę.
tumble
The tumble of Poland took place in 1500
start learning
upadek
noticed
When I walked the dog, I noticed I didn't take the bag for his shit
start learning
Zauważyłem
valet
I've never had a valet, but I hope to have one in the future
start learning
kamerdyner, sluga, lokaj
heels
I'm a boy and i don't use a heels
start learning
obcasy
common
Me and charlie have common bed
start learning
wspólny, pospolity
fall apart
His world fell apart after Susan cancelled their wedding.
start learning
rozpadać się/załamywać się
Jego świat się rozpadł po tym jak Zuzia odwołała ślub.
apart
Me and Nadia live apart
start learning
osobno
fool
You're such a fool.
start learning
oszukać
Jesteś takim głuptasem.
flour
Cookies are made from gluten free flour.
start learning
mąka
Ciasteczka są z mąki bezglutenowej.
fall
I have a fall in sugar
start learning
spadek / upadek
memories
I don't have any memories of my old house
start learning
wspomnienia
light bulb
Remember to always buy a Eco light bulb
start learning
żarówka
afford
I can afford everything i want
start learning
pozwolić sobie
spoil
My dog has spoiled teeth
start learning
zepsuć
broth
This broth is very delicious
start learning
bulion, rosol
sew
Wanda sewed a skirt
start learning
szyć
wisely
I made my decision very wisely
start learning
mądrze
examine
We'll have to examine the matter carefully.
start learning
zbadać
Będziemy musieli zbadać te sprawę dokładnie.
thongs
I don't like wear thongs
start learning
stringi
pounding
Man, he will get a proper pounding when I finally find him.
start learning
łomotanie
Stary, on dostanie porządne lanie, gdy go w końcu znajdę.
lead
This door leads to Narnia
start learning
prowadzić
salvation
I've got salvation in junior high school
start learning
zbawienie
pickles
I'm not a fan of pickles
start learning
ogórki konserwowe
gate
Passengers flying to London are kindly requested to go to Gate 34.
start learning
bramka (na lotnisku)
Pasażerowie lecący do Londynu proszeni są o przejście do bramki numer 34.
playing field
When i was young i liked playing on the field
start learning
boisko
fan
I have fan in my room
start learning
wentylator
windowsill
I hate this windowsill in my room, it's to big
start learning
parapet
cuvette, litter tray/box
My dog, Charlie doesn't need a litter box
start learning
kuweta, kuweta / pudełko
uneven throughout-w calym
We have an uneven pavement throughout Sieradz
start learning
nierówny cały calym
bladder
I have problems with my bladder
start learning
pęcherz
knee
I don't know why I'm writing this word, I won't use it anyway (knee-ko...)
start learning
kolano
elbow
Can you touch the tongue with your elbow?
start learning
łokieć
nail
Carpenter's pincers are the best tool to pull out nails sticking out of a wood plank.
start learning
paznokieć
Obcęgi stolarskie są najlepszym narzędziem do wyciągania gwoździ wystających z drewnianej deski.
collide
When i was young i collided with a tree
start learning
zderzać się
calf
Sometimes I suddenly feel calf pain
start learning
łydka
wrist
I don't know what sentence i can write about the wrist
start learning
nadgarstek
donut
start learning
pączek
capital
The capital of United Kingdom is London
start learning
stolica
purr
The Charlie purrs at night
start learning
mruczec
gently
You should be kept very gently
start learning
delikatnie
peel
I'm peeling an orange
start learning
skórka
blink
The human race blink all the time
start learning
migać/mrugac
argue
start learning
klocic sie

You must sign in to write a comment