Sądy i trybunały

 0    39 flashcards    Mounde
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Prezes NSA
start learning
Marek Zirk-Sadowski
sądy powszechne są tworzone przez
start learning
ministra sprawiedliwości w drodze rozporządzenia po zasięgnięciu opinii KRS
sądy rejonowe dla
start learning
jednej lub kilku gmin
sądy okręgowe dla
start learning
obszaru gdzie funkcjonują co najmniej 2 sądy rejonowe
sądy apelacyjne dla
start learning
obszaru gdzie występują co najmniej 2 sądy rejonowe
każdy sąd ma wydziały:
start learning
cywilny, karny, rodzinny i nieletnich, pracy, ksiąg wieczystych oraz gospodarczy
wydziały penitencyjne
start learning
w okręgowych, nadzorują wykonywanie orzeczeń karnych
system sądownictwa administracyjnego tworzą
start learning
Naczelny Sąd Administracyjny oraz wojewódzkie sądy administracyjne
wojewódzkie sądy administracyjne są powoływane przez
start learning
prezydenta na wniosek prezesa NSA
sądy wojskowe-garnizonowe i okręgowe-sa tworzone przez
start learning
ministra obrony narodowej w porozumieniu z ministrem sprawiedliwości po zasięgnięciu opnii KRS
zasady działania sądów
start learning
1) niezależność 2) właściwość 3) dwuinstancyjność postępowania sądowego 4) jednolitość 5) niezawisłość sądów (gwarancje!) 6)udział obywateli w rozpatrywaniu i rozstrzyganiu spraw (ławnik) 7)nadzór jurydykacyjny SN
Pierwszy Prezes SN
start learning
małgorzata Gersdorf
SĄD NAJWYŻSZY
start learning
1) sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania 2) podejmuje uchwały rozstrzygające zagadnienia prawne
uprawnienia SN
start learning
1) stwierdzanie ważnosci wyborów, referendów 2) rozpoznawanie protestów wyborczych w wyborach 3) opiniowanie projektów ustaw regulujących zasady orzekania i funkcjonowania sądów
kadencja Pierwszego Prezesa SN trwa
start learning
6 lat
pierwszy prezes SN jest powoływany przez
start learning
prezydenta spośród kandydatów zgłoszonych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego
obowiązki pierwszego prezesa SN
start learning
1) kieruje pracami Sądu 2) reprezentuje sąd na zewnątrz 3) co roku informuje prezydenta, KRS sejm i senat o działalności SN
prezesi SN
start learning
jest ich 4, powołuje ich prezydent na wniosek 1 prezesa SN. kierują izbami: cywilną, karną, wojskową oraz pracy, ubezpieczeń społecznych i spraw publicznych
sędziowie SN są wybierani na
start learning
czas nieokreślony przez prezydenta na wniosek KRS, musi miec co najmniej 10-letni staż
przewodniczący KRS
start learning
leszek mazur
KRS
start learning
stoi na straży niezależności sądów oraz niezawisłości sędziów
KRS składa się z
start learning
pierwszy prezes SN, prezes NSA, minister sprawiedliwości, 2 sedziow SN, 2 sedziów sądów administracyjnych, sądów apelacyjnych, 1 sedzia z wojskowego, 8 z sądów okregowych, 1 od orezydenta, 2 senatorow i 4 posłów
kadencja 21 wybieranych członków krs trwa
start learning
4 lata
projekt założenia KRS powstał w wyniku
start learning
porozumienia politycznego zawartego podczas obrad Okrągłego Stołu i zakładał powstanie organu składającego się z przedstawicieli wszystkich 3 władz
prezes TK
start learning
julia przyłębska
w skład TK wchodzi
start learning
15 sedziow wybieranych przez sejm na 9 lat brz prawa ponownej reelekcji, kandydata moze zglosic grupa 50 posloe lub prezydium sejmu
uchwała o wyborze na sedziego trybunału jest podejmowana
start learning
b.w.g. przy co najmniej 1/2 ustawowej liczby posłów
prezesa i wiceprezesa TK powołuje
start learning
prezydent spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie ogolne (wszyscy czlonkowie TK)
sedziowie TK podlegają tylko
start learning
konstytucji
TK uznaje
start learning
przejściową niemożność sprawowania urzędu przez prezydenta i powierza Marszałkwoi Sejmu tymczasowe wykonywanie obowiązków prezydenta
wniosek do tk o zbadanie konstytucyjności moze złozyć m. in
start learning
prezydent, marszalek sejmu i senatu, premier I prez SN, prez NSA i prezes NIK, 50 posłów, 30 senatorów, KRS, prokurator generalny
TK w pełnym składzie orzeka w sprawach
start learning
1) zgodności z konstytucja celów lub działalności partii politycznych 2) rozstrzyga spory kompetencyjne miedzy centralnymi organami państwa
TK w skladzie 5
start learning
zgodność ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie
TK w 3
start learning
wyłączenie sędziego z udziału w rozstrzyganiu sprawy
TK w 1
start learning
dopuszczalność skargi konstytucyjnej
Trybunał stanu orzeka o
start learning
odpowiedzialnosci konstytucyjnej osób pełniących najwyższe stanowiska w państwie: prezydent, premier, ministrowie, prezes NBP, NIK, członkowie KRRIT, naczelny dowodca sił zbrojnych
postawienie osoby przed TS jest możliwe w okresie
start learning
10 lat od popelnienia czynu
w skład TS wchodzą
start learning
1) przewodniczący (z urzędy 1 prezes SN) 2)dwóch zastępców 3) 16 czlonkow
członków TS wybiera
start learning
sejm na swoim pierwszym posiedzeniu, spoza grona parlamentarzystów na okres trwania kadencji parlamentu

You must sign in to write a comment