Rzymski proces cywilny

 0    44 flashcards    guest1642529
print play test yourself
 
Question Answer
actio [I]
start learning
skarga, powództwo, czynność procesowa
actio [II]
start learning
Prawo podmiotowe wynikające z prawa materialnego, które można dochodzić przed sądem, roszczenie
ordo iudiciorum privatorum
start learning
Postępowanie zwyczajne
cognitio extra ordinem
start learning
Postępowanie nadzwyczajne, poza porządkiem
legis actio
start learning
proces legisakcyjny, do początków II w p.n.e
per formulas
start learning
proces formułkowy, do połowy II w p.n.e
in iure
start learning
przed urzędnikiem (pretorem)
stadium przygotowawcze, pretor mówił, czy dana skarga jest, udzielał prawa do procesu
apud iudicem
start learning
przed sędzią prywatnym
stadium właściwe, proces
iurisdictio contentiosa
start learning
sądownictwo sporne(procesowe)
iurisdictio voluntaria
start learning
sądownictwo niesporne(pozaprocesowe)
praefecti iuri dicundo
start learning
zastępca, którego pretor delegował do różnych miejsc Italii
actor sequitur forum rei
start learning
powód idzie za miejscem sądu pozwanego
forum delicti commissi
start learning
sąd tego miejsca, gdzie popełniony został delikt
forum rei sitae
start learning
rynku dad tego miejsca, gdzie położona jest nieruchomość
prorogatio fori
start learning
prorogacja sądu
strony wybierał sobie miejsce sądu
unnus iudex
start learning
sędzia prywatny, którego wybrały strony procesowe
album iudicum
start learning
listy sędziów do wyboru
Decemviri stlitibus iudicandis
start learning
decemwirowie, którzy pod koniec RP sądzili procesy o wolność
centumviri
start learning
trybunały składające się ze 105 członków sądzących sprawy spadkowe
actor, reus
start learning
powód, pozwany
filii familias
start learning
władza ojcowska
iudicium imperio continents [I]
start learning
postępowanie oparte na władzy pretora
w proc formułkowym pretor polecał rekuperatorom kiedy mają pozwanego zasądzic, a kiedy uwolnić
iudicium legitimum
start learning
postępowanie ustawowe
obywatele rzymscy, toczy się w Rzymie, jeden sędzia prywatny
iudicium impero continents [II]
start learning
postępowanie oparte na władzy
editio actionis
start learning
wygloszenie pozwanemu przez powoda jaką skargę i co zamierza przeciw niemu wytoczyć
actionem dare
start learning
udzielenie powództwa rozez pretora
actionem denegare
start learning
odmowa powództwa przez pretora
confessio in iure
start learning
uznanie powództwa
exceptiones
start learning
zarzuty procesowe, ekscepcje
replika(pl)
start learning
ewentualna odpowiedź powoda na zarzuty pozwanego w postępowaniu formułkowym
edere iudicium
start learning
wręczenie przed powoda pozwanemu formułki precyzującej ich spór
accipere iudicium
start learning
przyjęcie przez pozwanego wręczone formułki
iudicia bonae fidei
start learning
utrzymanie w dobrej wierze
exeptio rei in iudicium deductae
start learning
zarzut procesów wydawany rozez prętów w celu zapobiegniecia powtarzaniu procesów w proc formułkowym
omnis condemnatio pecuniaria esse debet
start learning
wszelkie zasądzenie powinno być pieniężne
onus probandi
start learning
Ciężar dowodu
actori incumbit probatio
start learning
na powodzie leży ciężar dowodzenia
reus excipiendo fit actor
start learning
pozwany przez zarzut procesowy staje się powodem
sententia
start learning
wyrok
non liquet
start learning
sprawa nie jest wystarczająco jasna
actio praeiudicialis
start learning
skarga o ustalenie, prejudycjalna
ius facit inter partes
start learning
stan prawny między stronami ustalony przez wyrok(jego materialną prawomocność)
res iudicata
start learning
powaga sprawy zasądzonej
dany spór jako już raz osądzony nie mógł być ponownie przedmiotem procesu między tymi samymi stronami
restitutio in integrum
start learning
przywrócenie do stanu poprzedniego

You must sign in to write a comment