Rules and Regulations

 0    134 flashcards    lack
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
arystokracja
start learning
aristocracy
gabinet, Rada Ministrów
start learning
cabinet
lord, kanclerz (przewodniczący Izby Lordów)
start learning
chancellor
obywatel / obywatelka
start learning
citizen
urzędnik służby cywilnej
start learning
civil servant
koalicja
start learning
coalition
Partia Konserwatywna
start learning
Conservatives
okręg wyborczy
start learning
constituency
konstytucja
start learning
constitution
elektorat
start learning
electorate
izby parlamentu
start learning
House of Parliament
Partia Pracy
start learning
Labour
Partia Liberalnych Demokratów
start learning
Liberal Democrats
manifest
start learning
manifesto
poseł/posłanka, członek parlamentu
start learning
Member of Parliament
minister
start learning
minister
mniejszość
start learning
minority
monarchia
start learning
monarchy
opozycja
start learning
opposition
partia (polityczna)
start learning
Party
polityka (np. gospodarcza, społeczna)
start learning
policy
polityk
start learning
politician
polityka
start learning
politics
prezydent
start learning
president
premier
start learning
prime minister
referendum
start learning
referendum
republika
start learning
republic
republikański
start learning
republican
kadencja
start learning
term of office
głosować, brać udział w wyborach
start learning
vote in an election
organizować wybory powszechne
start learning
hold a general election
ubiegać się o drugą kadencję
start learning
stand for re-election
formować rząd
start learning
form a government
sprawować urząd, rządzić przez kadencję
start learning
serve a term of office
uchwalać ustawę, ustanawiać prawo
start learning
pass a law
obradować w jakiejś sprawie
start learning
debate an issue
aprobować, pochwalać coś
start learning
approve of sth
winić kogoś za coś
start learning
blame sb for sth
liczyć na kogoś
start learning
count on sb
powstrzymać kogoś przed zrobieniem czegoś
start learning
prevent sb from doing sth
protestować przeciwko czemuś
start learning
protest against sth
karać kogoś za coś
start learning
punish sb for sth
prowadzić do czegoś, kończyć się czymś
start learning
result in sth
martwić się czymś
start learning
worry about sth
zostać obciążonym (opłatą)
start learning
be charged for
informować
start learning
inform
wchodzić
start learning
enter
przeznaczyć coś na coś, wziąć coś pod uwagę
start learning
allow something for sb/sth
proponowana ustawa
start learning
proposed legislation
być w stanie wojny
start learning
be at war
zdradzać
start learning
betray
bomba
start learning
bomb
wybuchać (o wojnie, konflikcie)
start learning
break out
cywil
start learning
civilian
wróg
start learning
enemy
eksplodować
start learning
explode
ekstremista, ekstremistka
start learning
extremist
niewinny
start learning
innocent
pogodzić się, zawierać pokój
start learning
make peace
przezwyciężyć problem
start learning
overcome a problem
spokojny
start learning
peaceful
uchodźca
start learning
refugee
szanować prawa człowieka
start learning
respect human rights
żołnierz
start learning
soldier
napięcie
start learning
tension
pełen przemocy, gwałtowny
start learning
violent
atakować, napadać, krytykować
start learning
attack
kosztować
start learning
cost
przypłacać życiem, pociągnąć za sobą ofiary
start learning
cost lives
walczyć, kłócić się
start learning
fight
najezdżać (tłumnie) na jakieś miejsce, kraj
start learning
invade a place /a country
zajmować umysł, okupować terytorium
start learning
occupy your mind/ a territory
poddawać się
start learning
surrender
doroczny, coroczny
start learning
annual
anonimowy
start learning
anonymous
władze
start learning
authorities
być wbrew prawu
start learning
be against the law
odczuwać ulgę
start learning
be relieved
odczuwać pokusę
start learning
be tempted
odważny
start learning
brave
łamać zasady
start learning
break the rules
ściągać (na egzaminie)
start learning
cheat
obywatelstwo
start learning
citizenship
edukacja obywatelska
start learning
citizenship education
wchodzić w życie
start learning
come into effect
pokrzepiony, pocieszony
start learning
comforted
czyn społeczny
start learning
community project
obowiązkowy
start learning
compulsory
rada (miasta, dzielnicy)
start learning
council
obrona
start learning
defense
hala odlotów
start learning
departure lounge
dopalacze
start learning
designer drugs
wybierać
start learning
elect
polowanie na lisy
start learning
fox-hunting
dostawać mandat, grzywnę
start learning
get a fine
robić wszystko, co w czyjejś mocy, żeby coś osiągnąć
start learning
go out of your way to do sth
rozprzestrzeniać się szybko w internecie
start learning
go viral
artysta street art
start learning
graffiti artist
obraźliwe e-maile
start learning
hate mail
rozdzierający serce, dramatyczny
start learning
heartbreaking
ojczyzna
start learning
homeland
kradzież tożsamości
start learning
identity fraud
ingerować, przeszkadzać
start learning
interfere
nadążać za kimś/czymś, dotrzymywac komuś kroku
start learning
keep up with sb/ sth
prowadzić do uzależnienia
start learning
lead to addiction
legalne używki
start learning
legal highs
licencja
start learning
licence
obniżać dozwoloną prędkość
start learning
lower speed limit
delegalizować
start learning
make illegal
środki, działania
start learning
measures
nieszczęśliwy, żałosny
start learning
miserable
kierowca
start learning
motorist
naiwny
start learning
naive
przestępca, sprawca
start learning
offender
petycja
start learning
petition
własność publiczna
start learning
public property
czysty, nieskażony
start learning
pure
zniechęcać kogoś, odstręczać
start learning
put sb off
narkotyki używane okazjonalnie
start learning
recreational drugs
próba
start learning
rehearsal
donosić na kogoś
start learning
report sb
reprezentować
start learning
represent
absurdalny, niedorzeczny
start learning
ridiculous
rodzina królewska
start learning
royal family
zakazy i nakazy
start learning
rules and regulations
alarm bezpieczeństwa
start learning
security alert
bezsensowny
start learning
senseless
osiedlić się, osiąść
start learning
settle
fotoradar
start learning
speed camera
zbyt szybki ruch uliczny
start learning
speeding traffic
latarnia uliczna
start learning
streetlight
odcinek drogi
start learning
stretch of road
podatnik
start learning
taxpayer
terroryzm
start learning
terrorism

You must sign in to write a comment