repetytorium dział 3 i 4

 0    166 flashcards    repetytorium34
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
(nie)zmieniony
start learning
(un)changed
niezmienny
start learning
changeless
zmienny
start learning
changeable
uspokojony, pocieszony
start learning
comforted
odczuwający ulgę
start learning
relieved
wydeptany (sprawdzony)
start learning
well-trodden
jasny, prosty
start learning
straightforward = simple
przeciętny
start learning
avarage
obowiązkowy
start learning
compulsory = mandatory, obligatory
coroczny
start learning
yearly = annual
zadowolony
start learning
content = happy, satisfied
zaraźliwy
start learning
contagious
zrzędliwy
start learning
grumpy
decydujący, istotny
start learning
vital = important
czujny, uważny
start learning
vigilant
wymagający kwalifikacji
start learning
skilled
fizyczny
start learning
manual
stresujący
start learning
stressful
męczący
start learning
tiring
niebezpieczny
start learning
dangerous
monotonny
start learning
monotonous
bez perspektyw
start learning
dead-end
satysfakcjonujący
start learning
satisfying = rewarding
motywujący
start learning
motivating
ambitny, stanowiący wyzwanie
start learning
challenging
niewymagający, łatwy
start learning
undemanding
miły, przyjemny
start learning
enjoyable
wyczerpany
start learning
exhausted
aktualny
start learning
up-to-date
dozwolony
start learning
permitted
cenne wspomienia
start learning
treasured memories
motywujące przemówienie
start learning
motivational speech
w oczekiwaniu na coś
start learning
in anticipation of sth
na korzyść czegoś/kogoś
start learning
in favour of sth/sb
na topie
start learning
raging
złapać kogoś na ściąganiu
start learning
catch sb cheating
wyszeptać, mamrotać
start learning
murmur
wyrazić niezadowolenie poprzez ostentacyjne wyjście
start learning
vote with one's feet
optować za czymś, decydować się na coś
start learning
opt for = vote for, go for
dzielić na mniejsze grupy
start learning
subdivide
dzielić, podzielić
start learning
divide
podział
start learning
division
okres (trwania czegoś)
start learning
span = period
megafon, głośnik
start learning
loudspeaker
"koza"
start learning
detention
polityka oświatowa
start learning
educational policy
powrót (na scenę)
start learning
comeback
przedsiębiorca
start learning
entrepreneur
wynalazca
start learning
inventor
milioner
start learning
millionaire
inwestycja
start learning
investment
podsumować
start learning
summarise
otworzyć biznes, firmę
start learning
start up a business
odbywać praktyki
start learning
serve an apprenticeship
spadek
start learning
inheritance
dziedziczyć, przyjmować w spadku
start learning
inherit
spadkobierca
start learning
inheritor
podatek od spadku
start learning
inheritance tax
"podział spadku", zachowek
start learning
compulsory portion of inheritance
zachowek
start learning
legitime = forced share
(miesięczny) okres próbny
start learning
probation (month)
wydajność, efektowność
start learning
productivity
wzrost wydajności
start learning
productivity increase
wydajność pracy
start learning
work productivity
zastosować coś w praktyce
start learning
put sth into practice
trafić na pierwsze strony gazet
start learning
make the headlines
roczna ocena pracownika
start learning
yearly appraisal
ekspertyza
start learning
expert appraisal
samoocena
start learning
self-appraisal
ocena pracy
start learning
work appraisal
"duch" pracowników
start learning
staff morale
podnieść na duchu
start learning
boost one's morale
składać się na
start learning
go towards
uczyć się na pamięć
start learning
memorise
wkuwać
start learning
cram
podejść do testu
start learning
take a test
powtarzać do testu
start learning
revise for a test
przepisać, skopiować
start learning
copy
zostać złapanym
start learning
get caught
zdać
start learning
pass
egzamin na koniec roku
start learning
end-of-year exam
egzamin próbny
start learning
mock exam = practice exam
arkusz egzaminacyjny z poprzednich lat
start learning
past paper
praca okresowa
start learning
coursework
ocena
start learning
grade = mark
pracować nad projektem
start learning
work on a poject
sprawdzić (swoją) pracę
start learning
check your work
oddać (pracę domową)
start learning
hand in (homework)
wygłosić referat na temat
start learning
give a talk on
przedstawić prezentację
start learning
give a presentation
poszukiwać informacji, prowadzić badania
start learning
do research
robić notatki
start learning
take notes
robić błędy
start learning
make mistakes
pracować w parach
start learning
work in pairs
zgłosić kogoś, donieść na kogoś
start learning
report someone
zostać zawieszonym
start learning
be suspended
dręczyć, prześladować
start learning
bully
wagarować; opuszczać lekcje
start learning
play truant = cut classes, skip classes, miss lessons
napisać akapit
start learning
write a paragraph
przewodnicząca / przewodniczący samorządu uczniowskiego
start learning
head girl / head boy
wicedyrektor, -rka
start learning
deputy head
doradca zawodowy
start learning
careers adviser
gospodarz, przewodniczący klasy
start learning
prefect
wolna lekcja (okienko)
start learning
free period
obecność (na zajęciach), frekwencja
start learning
attendance
osoba nieobecna
start learning
absentee
nieobecny
start learning
absent
nieobecność
start learning
absence
sprawdzać obecność
start learning
take the register
punktualność
start learning
punctuality
poruszać (temat)
start learning
raise
konsultacje
start learning
tutorial
samodyscyplina
start learning
self-discipline
podrabiać, fałszować zwolenienie lekarskie
start learning
forge sick note
wziąść wolne
start learning
take time off
kolegium
start learning
college
koleżanki/koledzy z pracy
start learning
colleagues
napiwki
start learning
tips
miejsce pracy
start learning
workplace
premia
start learning
bonus
emerytura
start learning
retirement
dochód
start learning
income
stała praca
start learning
permanent job
tymczasowa praca
start learning
temporary job
przejść na wcześniejszą emeryturę
start learning
take early retirement
odbywać praktyki
start learning
serve an apprenticeship
wziąść bezpłatny urlop
start learning
take unpaid leave
płacić na fundusz emerytalny
start learning
pay into a pension scheme
pracować na nocną zmianę
start learning
do the graveyard shift
odbyć rozmowę z szefem na temat osiągnięć i wyników pracy (o pracowniku)
start learning
have an appraisal
regularnie otrzymywać informacje zwotne (np. o swojej pracy)
start learning
get regular feedback
podpisać umowę
start learning
sign a contract
ubiegać się o pracę
start learning
apply for a job
wypełnić formularz aplikacyjny
start learning
fill in the aplication form
prowadzić rejestr
start learning
keep a record
mieć doświadczenie
start learning
have experience
kwalifikacje
start learning
qualifications
list motywacyjny
start learning
covering letter
lista najpoważniejszych kandydatów
start learning
short list
termin wykonania pracy
start learning
deadline
dobrze sobie poradzić
start learning
do well
zaproponować pracę
start learning
offer a job
zaakceptować / odrzucić ofertę
start learning
accept / reject an offer
bezrobotny
start learning
unemployed = redundant
wolny strzelec (pracownik niezależny)
start learning
freelancer
kandydat (do pracy)
start learning
applicant
płaca, dniówka
start learning
wages
wakat, wolne stanowisko
start learning
vacancy
wpaść do kogoś z wizytą, zmienic zdanie
start learning
come round for
upominać kogoś, besztać kogoś
start learning
tell sb off
objąć, przejąć
start learning
take over
wykład
start learning
lecture
odpowiedzialny
start learning
responsible
odpowiedzialność
start learning
responsibility
znaczenie
start learning
importance
ostrożnie
start learning
carefully
podwyżyka
start learning
pay rise
praca dorywcza
start learning
part-time job
pracownik
start learning
employee
pracodawca
start learning
employer
sila robocza, pracownicy
start learning
workforce
pensja (miesieczna)
start learning
salary
skonczyć (gdzieś)
start learning
end up
stanąć, zatrzymać się
start learning
come to a stop
okres skupienia
start learning
concentration span
opustoszały
start learning
deserted

You must sign in to write a comment