Public internationa law

 0    98 flashcards    guest1630868
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
głównie
start learning
primarily
organizacje
start learning
organizations
osoba fizyczna
start learning
natural person
osoba prawna
start learning
legal person
prawo dyplomatyczne i konsularne
start learning
diplomatic and consular law
prawo morskie
start learning
maritime law
prawo lotnicze i kosmiczne
start learning
air and space law
ochrona praw człowieka
start learning
human rights protection
lotnictwo
start learning
aviation
sankcja
start learning
sanction
jednostronny
start learning
unilateral
dwustronny, obustronny
start learning
bilateral
wielostronny
start learning
multilateral
ratyfikować
start learning
ratify
akt, dokument
start learning
instrument
traktat
start learning
treaty
deklaracja
start learning
declaration
przyjąć deklarację
start learning
adopt a declaration
przystąpić do negocjacji dyplomatycznych
start learning
enter into diplomatic negotiations
prowadzić negocjacje dyplomatyczne
start learning
conduct diplomatic negotiation
zwyciężać, dominować
start learning
prevail
wymierać
start learning
die out
wzmacniać relacje
start learning
strengthen relations
Porządek prawny
start learning
legal order
pytanie zadane przez
start learning
question put by
narzędzia egzekwowania
start learning
enforcement mechanisms
naruszać, łamać
start learning
violate
Naruszenia
start learning
violations
rządzony przez, regulowany przez
start learning
be governed by
narzucać coś komuś
start learning
impose something on somebody
opierać się na
start learning
be founded on
odbiorca
start learning
recipient
wyłącznie
start learning
solely
suwerenna, niezależna wola
start learning
sovereign will
być uznawane
start learning
be recognized
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
start learning
United Nations (UN)
Rada Bezpieczeństwa
start learning
The Security Council
publiczne potępienie
start learning
public condemnation
odwetowy
start learning
retaliatory
retorsje (inne państwo działa zgodnie z prawem międzynarodowym)
start learning
retorsions
represalia (inne państwo działa bezprawnie)
start learning
reprisals
wykluczenie
start learning
exclusion
norma bezwzględnie obowiązująca
start learning
peremptory norm
odstępstwo
start learning
derogation
prawo zwyczajowe
start learning
customary law
ustanowienie, stworzenie
start learning
establishment
przedłużony
start learning
extended
zaangażowanie / udział
start learning
involvement
Czynniki
start learning
factors
postanowienie, przepis
start learning
provision
przyjąć na siebie zobowiązanie
start learning
to take on the obligation
za zgodą
start learning
upon the consent
sygnatariusz
start learning
signatory
przed
start learning
prior to
ogólne zasady prawa
start learning
general principles of law
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
start learning
the International Court of Justice
dobra wiara
start learning
good faith
doraźnie
start learning
ad hoc
arbitrażowy, polubowny
start learning
arbitral
być przeciążonym sprawami
start learning
to be overburdened with cases
uczestniczyc w
start learning
participate in
otwarty dla
start learning
open to
wykonywać
start learning
to carry out
być zrealizowana przez
start learning
be effected by
zawiesić uprawnienia
start learning
suspend from privileges
przywrócony przez
start learning
restored by
przyjąć członka
start learning
to admit a member
przyjęcie (do organizacji)
start learning
admission
prawo do samostanowienia
start learning
the right to self determination
swoboda przemieszczania się
start learning
freedom of movement
prawo do rownosci wobec prawa
start learning
right to equality before the law
domniemanie niewinności
start learning
the presumption of innocence
uznaje się za niewinnego do czasu udowodnienia winy
start learning
innocent until proven guilty
wolność słowa
start learning
freedom of expression
porozumienie
start learning
convenant
poniżające traktowanie
start learning
degrading treatment
wymuszona służalczość
start learning
involuntary servitude
samowolne aresztowanie
start learning
arbitrary arrest
samowolne zatrzymanie
start learning
arbitrary detention
głosowanie „za”
start learning
an affirmative vote
podjąć środki
start learning
take measures
wykonywać obowiązki
start learning
discharge duties
powstrzymać się od
start learning
refrain from
być wybranym na ... kadencję
start learning
be elected for a term of
zawiesić stosunki
start learning
suspend relations
zaszkodzić stosunkom
start learning
damage relations
przymierze, sojusz
start learning
alliance
uzgodnienia/umowa handlowe
start learning
trade arragement
stosowanie
start learning
usage
ugruntowany, o długiej tradycji
start learning
long-established
urzędnik, funkcjonariusz
start learning
official
mieszkać, przebywać
start learning
to reside
rozróżniać / odróżniać
start learning
distinguish
dobrze zorganizowany
start learning
well-ordered
prawa obywatelskie
start learning
civil rights
wolność sumienia
start learning
freedom of conscience
granica
start learning
border
obowiązkowe
start learning
mandatory

You must sign in to write a comment