Project management II

 0    34 flashcards    gorazlota
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zgodnie z harmonogramem
start learning
according to schedule / on schedule
dokładana prognoza
start learning
accurate forecast
1. dokładność / precyzja 2. poprawność
start learning
accuracy
przed czasem (np. skończyć projekt)
start learning
ahead of schedule
alokować środki
start learning
allocate funds /resources
z opóżnieniem
start learning
behind schedule / with delay
ograniczenia budżetowe
start learning
budget constraints
porównywać / zestawiać
start learning
collate
to collect and arrange information from several different sources or several documents or pieces of paper
1. sporządzać, opracować 2. kompilować
start learning
compile
śledzić/ kontrolować na bieżąco koszty
start learning
keep track of spending
żywotność, trwałość
start learning
life span / durability
planować z uwzględnieniem nieprzewidzianych wypadków/ ewentualności
start learning
make contingency plans
make plans for what to do if a particular event happens or doe not happen
roboczogodziny
start learning
man-hours
nie zdążyć w terminie
start learning
miss the deadline
poza kontrolą
start learning
out of control
wymknąć się spod kontroli
start learning
get /go out of control
The whole situation went out of our control.
miejsce
start learning
venue
I still don't know the venue of the conference.
w ramach budżetu
start learning
within the budget
powyżej zakładanego budżetu
start learning
over the budget
czas potrzebny na wykonanie czegoś
start learning
timescale
wystarczający / niewystarczający
start learning
sufficient / insufficient
komunikat prasowy
start learning
press release
priorytetyzować zadania
start learning
prioritize tasks
rozwiązywać konflikty
start learning
resolve / solve conflicts
teren (np. budowy, firmy)
start learning
site
trzymać się obranego kursu/ nie zbaczać z obranego kursu
start learning
stay on track
wczesne planowanie
start learning
upfront planning
nie mieć już czegoś, wyczerpać coś
start learning
run out of something
We've run out of money.
dostawca usług
start learning
service provider
napotkać problem
start learning
encounter a problem / hit a problem
zagrożony, na szali
start learning
at stake
Our project will be at stake if we agree to such solutions.
dokończyć dzieła
start learning
stay the course
I hope we will finally manage to stay the course.
odziaływać na coś / mieć wpływ na coś
start learning
affect something / have an impact on something
This delay in delivery may affect the whole project schedule.
zamierzać coś zrobić lada moment
start learning
be on the point of doing something
I was on the point of telling him the whole truth but I gave up.

You must sign in to write a comment