Praca i Kariera - Work and Career

5  1    109 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wytwarzać
start learning
to produce
ambicja
Młody chłopiec ma sekretne ambicje, aby zostać astronautą
start learning
ambition
The young boy has a secret ambition to become an astronaut.
bezrobotny
Tomek jest w tej chwili bezrobotny.
start learning
unemployed
Tom is currently unemployed.
biurko
Jego biurko jest zawsze pełne dokumentów.
start learning
desk
His desk is always full of documents.
brać udział w lekcji
start learning
to take part a lesson
być zatrudnionym
start learning
to be employed
decyzja
Pomyśl dwa razy, zanim podejmiesz decyzję.
start learning
decision
Think twice before you make a decision.
dobrze płatna praca
start learning
well paid job
dobrze zarabiać
start learning
to earn a good salary
dostać pracę
Moja siostra chyba nigdy nie dostanie pracy.
start learning
to get a job
My sister will probably never get a job.
dzień roboczy
start learning
weekday
dzień świąteczny
start learning
holiday
dzień wolny
start learning
day off
dzień wolny od pracy
start learning
day off
ekspert
Eksperci twierdzą, że system nie jest bezpieczny.
start learning
expert
Experts say that the system isn’t secure.
faks
maszyna
Właśnie otrzymaliśmy Pański faks.
start learning
fax machine
We have just received your fax.
firma
start learning
company
formularz podania o pracę
Czy mógłbyś mi powiedzieć jak napisać podanie o pracę?
start learning
job application
Could you tell me how to write my job application?
frustracja
Słuchając jego przemówienia czułem narastającą frustrację.
start learning
frustration
As I listened to his speech I felt increasing frustration.
godziny nadliczbowe
start learning
extra hours
godziny pracy
start learning
working hours
iść do pracy
start learning
to go to work
kalendarz
start learning
calendar
kandydat
Nazwiska kandydatów, którym się powiodło, ogłosimy za dwa tygodnie.
start learning
candidate
The names of successful candidates will be announced in two weeks' time.
kariera
On miał przed sobą wspaniałą karierę.
start learning
career
He had a wonderful career in front of him.
kierownik
W tej chwili wszyscy kierownicy są na spotkaniu.
start learning
manager
At the moment all the managers are in a meeting.
koperta
Potrzebuję kopertę i znaczek.
start learning
envelope
I need an envelope and a stamp.
korporacja
start learning
corporation
materiał
start learning
material
mieć dobrą pracę
start learning
to have a good job
miejsce pracy
start learning
place of work
miejsce pracy
start learning
workplace
motywować kogoś do czegoś
start learning
to motivate somebody to do something
nie mieć pracy
start learning
not to have a job
nosić wąsy
start learning
to have a moustache
nudna praca
start learning
boring job
nudny / nudna
start learning
boring
odwołać
Nauczyciel odwołał zajęcia z powodu śniegu.
start learning
to cancel
The teacher cancelled the class because of the snow.
oferta pracy
start learning
work offer
oferta pracy
start learning
job offer
okazja / możliwość
start learning
opportunity
osoba ubiegająca się o pracę
start learning
job applicant
pieczątka
Ten dokument jest nieważny bez pieczątki.
start learning
stamp
This document is invalid without a stamp.
podpisać / podpisywać
start learning
to sign
poinformowany / poinformowana
start learning
informed
pomocnik
start learning
assistant
pomocnik / asystent
Jeśli masz za dużo pracy, zatrudnij asystenta.
start learning
assistant
If you have too much work, hire an assistant.
praca sezonowa
Wielu studentów jest zainteresowanych pracą sezonową.
start learning
seasonal work
A lot of students are interested in seasonal work.
pracodawca
Został wysłany do Singapuru przez swojego pracodawcę.
start learning
employer
He was sent to Singapore by his employer.
pracować z domu
start learning
to work from home
pracownicy
start learning
employees
pracownik
Pracownicy biurowi spędzają zbyt dużo czasu za biurkiem.
start learning
worker
Office workers spend too much time sitting at their desks.
pracownik fizyczny
start learning
blue-collar worker
pracownik umysłowy
start learning
white-collar worker
praktykant
start learning
trainee
produkcja
start learning
production
projekt
start learning
project
prowadzić firmę
start learning
to run a company
próba
start learning
attempt
przedstawiciel
start learning
representative
przejść na emeryturę
start learning
to retire
przerwa na lunch
start learning
lunch break
przygotowany / wykwalifikowany
start learning
qualified
przynosić
np. o zysku
Przyniosłem jej bukiet róż.
start learning
to bring
I’ve brought her a bunch of roses.
przynosić
np. o zysku
start learning
to generate
przywódca
start learning
leader
referencje
start learning
references
rekrutacja
Rekrutacja na Uniwersytet zaczyna się w czerwcu.
start learning
recruitment
University recruitment starts in June.
rotacja
start learning
rotation
rozmowa kwalifikacyjna
start learning
interview
rozmowa telefoniczna
start learning
phone call
rozwiązywać zadanie
start learning
to solve a problem
satysfakcja
start learning
satisfaction
sekretariat
start learning
secretary's office
sekretarka
start learning
secretary
spóźnić się do pracy
start learning
to be late for work
stanowisko
start learning
post
stanowisko pracy
start learning
job
statek
Kapitan był ostatnią osobą, która opuściła statek.
start learning
ship
The captain was the last person to abandon the ship.
statek
start learning
boat
strategia
start learning
strategy
stres
start learning
stress
sukces
start learning
success
szansa
start learning
chance
szef
start learning
boss
szukać pracy
start learning
to look for a job
śmieciarz
start learning
dustman
tworzenie
kreacja
start learning
creation
twórcza
start learning
creative
umowa o pracę
start learning
work contract
urlop
start learning
leave
właściciel
start learning
owner
współpraca
start learning
cooperation
wypełniać
start learning
to fill
zajęty / zapracowany
start learning
busy
zapuszczać brodę
start learning
to grow a beard
zarobek
wynagrodzenie
Nowa kampania marketingowa zwiększyła zyski firmy o 25%.
start learning
earnings
The new marketing campaign increased the company earnings by 25 percent.
zasługiwać / zasłużyć na coś
start learning
to deserve, to merit
zatrudnić
start learning
to contract
zawód wymagający kwalifikacji
start learning
skilled job
zgłaszać
raportować
start learning
to report
zmienić pracę
start learning
to change jobs
znaleźć pracę
start learning
to find a job
zwolnić kogoś
start learning
to fire somebody
zwolnić kogoś
start learning
to dismiss somebody
zwolnić kogoś
start learning
to sack somebody
źle płatna
praca
start learning
badly-paid (job)
źle płatna praca
start learning
badly paid job
życiorys
start learning
curriculum vitae

You must sign in to write a comment