Podstawy przedsiębiorczości. Liceum.

 0    34 flashcards    AlicjaCichy
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Struktury działalności gospodarczej
start learning
organizacyjna, kontraktowa, kapitałowa
Struktura organizacyjna (podział)
start learning
model biurokratyczny model organiczny
Twórca modelu biurokratycznego w strukturze organizacyjnej.
start learning
M. Weber
Twórca modelu organicznego w strukturze organizacyjnej.
start learning
R. Likiert
Struktura kontraktowa działalności gospodarczej (co zawiera?)
start learning
umowa handlowa, porozumienie handlowe, licencje, franczyzna
Ile razy trzeba tworzyć umowę handlową?
start learning
Jeden raz.
Na jakiej zasadzie działa kapitałowa działalność gospodarcza?
start learning
Działa na zasadzie ilości posiadanych akcji.
Działalność kapitałowa (udział spółki) - córka zależna
start learning
udział >50%
Działalność kapitałowa (udział spółki) - córka stowarzyszona
start learning
udział 20-50%
Działalność kapitałowa (udział spółki) - córka związana
start learning
udział <20%
Co zakłada model biurokratyczny? (7)
start learning
1. jasny podział pracy i kompetencji 2. niezależny od otoczenia cel organizacji 3. stały zakres kompetencji i stanowisk 4. duża centralizacja decyzji 5. duża formalizacja organizacji 6. mała rozpiętość kierowania 7. hierarchia jako źródło władzy
Typy holdingów (3)
start learning
operacyjne (koncerny) zarządcze (holdingi strategiczne) finansowe
Holdingi
start learning
Struktury kapitałowe działalności gospodarczej. Inaczej zwane grupami kapitałowymi.
przychód
start learning
utarg, wszystkie pieniądze w firmie
dochód
start learning
przychód minus koszty
Koszty całkowite dzielą się na...
start learning
stałe i zmienne
Stałe koszty całkowite
start learning
Ponosi się je bez względu na ilość produkcji, np. dzierżawa za pomieszczenia, opłata abonamentowa za prąd, wodę, gaz
Zmienne koszty całkowite
start learning
Zależą od wielkości produkcji, np. półprodukty, opłaty za zużycie prądu, gazu.
rentowność
start learning
opłacalność
Próg rentowności
start learning
ilość sztuk jaka jest potrzebna na pokrycie kosztów
Jak liczyć próg rentowności?
start learning
Koszty stałe przez dochodowość produktu
Jak obliczyć dochodowość produktu?
start learning
Od ceny odjąć koszty zmienne.
Bilans przedsiębiorstwa to
start learning
aktywa i pasywa
Aktywa
start learning
stan posiadania przedsiębiorstwa, na który składają się aktywa trwałe i obrotowe
Pasywa
start learning
pokazują źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa, zobowiązywania przedsiębiorstwa na zakup środków trwałych lub obrotowych
Zysk jest wtedy, gdy...
start learning
aktywa są wyższe, pasywa niższe
Strata jest wtedy, gdy...
start learning
aktywa są niższe, pasywa wyższe
Aktywa trwałe (podział-3)
start learning
1. Składniki rzeczowe 2. Składniki finansowe 3. Składniki niematerialne
Aktywa obrotowe (podział-4)
start learning
1. Zapasy materiałów i towarów. 2. Należności od budżetu i od nabywców. 3. Krótkoterminowe papiery wartościowe. 4. Środki pieniężne w banku i w gotówce.
Podział składników rzeczowych aktyw trwałych (4)
start learning
grunty, budynki, maszyny, środki transportu
Podział składników finansowych aktyw trwałych (3)
start learning
-długoterminowe papiery wartościowe -udziały w obcych przedsiębiorstwach -udzielone długoterminowe pożyczki
Podział składników niematerialnych aktyw trwałych (4)
start learning
licencje, bazy danych, prawa autorskie, inne wartości intelektualne
Podział pasyw
start learning
Kapitał własny, zobowiązania długoterminowe, zobowiązania bieżące
Co należy do kapitału własnego?
start learning
fundusz zgromadzony przez wspólników, fundusz rezerwowy, kapitał pochodzący ze sprzedaży własnych akcji

You must sign in to write a comment