phrasal verbs 4/4

 0    25 flashcards    mareklaczynski
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
throw up
I spent the whole cruise feeling sea-sick and throwing up in my cabin.
start learning
wymiotować
Spędziłem cały rejs cierpiąc na chorobę morską i wymiotując w kabinie.
put sth down (stop sth)
The Prime Minister ordered the army to put down the revolt.
start learning
tłumić
Premier rozkazał armii stłumić bunt.
bring sth down
The army brought down the government.
start learning
przewracać, obalać (rządy, system)
Armia obaliła rząd.
fight against sth/sb
The EU started a new campaign to fight against organised crime.
start learning
walczyć z czymś/kimś
UE rozpoczęła nową kampanię walczącą z przestępczością zorganizowaną.
log in
You need to log in if you want to use the computer.
start learning
zalogować się
Musisz się zalogować, jeśli chcesz użyć komputera.
log out
Don't forget to log out once you've checked your mail.
start learning
wylogować się
Nie zapomnij się wylogować po sprawdzeniu poczty.
stand for sth
Do you know what this abbreviation stands for?
start learning
oznaczać, reprezentować coś
Wiesz co oznacza ten skrót?
back sb up
If you don't believe me, talk to Hannah. She'll back me up for sure.
start learning
popierać kogoś
Jeśli mi nie wierzysz, porozmawiaj z Hanną. Ona z pewnością mnie poprze.
get away with sth
They'd have to be really lucky to get away with something like that.
start learning
wywinąć się od czegoś, uchodzić komuś płazem/na sucho
Musieliby mieć wielkie szczęście, żeby coś takiego uszło im na sucho.
let sb out
I hope they never let you out of jail!
start learning
wypuszczać, uwalniać kogoś
Mam nadzieję, że nigdy nie wypuszczą Cię z więzienia.
blow sth up
The terrorist blew up the subway station.
start learning
wysadzać coś w powietrze
Terrorysta wysadził w powietrze stację metra.
shoot sb/sth down
The hunter shot down the bird.
start learning
zastrzelić kogoś, zestrzelić coś
Myśliwy zestrzelił ptaka.
be off (of food)
You forgot to put the milk in the fridge and now it's off!
start learning
być nieprzydatnym do spożycia, być zepsutym (o jedzeniu)
Zapomniałeś wstawić mleko do lodówki i teraz jest zepsute!
fall apart
It had been a wonderful place but now it is falling apart.
start learning
rozpadać się/załamywać się
Kiedyś to był piękny pałac, ale teraz się rozpada.
fall down
Several trees fell down during last night's storm.
start learning
przewracać się, spadać
Kilka drzew przewróciło się podczas burzy zeszłej nocy.
run sb/sth down/over
Stop playing in the road or you'll get run over.
start learning
potrącać, przejeżdzać coś/kogoś
Przestań bawić się na ulicy bo coś cię przejedzie.
come across sb/sth
I came across some old photographs in the attic.
start learning
spotykać kogoś/znajdować coś przypadkiem
Znalazłem przypadkiem kilka starych zdjęć na strychu.
end up
I fell asleep on the bus and ended up at the bus depot.
start learning
wylądować, znaleźć się gdzieś (niechcący)
Zasnąłem w autobusie i wylądowałem na zajezdni autobusowej.
pop up
He is one of those celebrities who pop up everywhere.
start learning
pojawiać się, zdarzać się niespodziewanie
On jest jednym z tych celebrytów, którzy pojawiają się wszędzie.
call sth off
They called today's meeting off so we can go for a coffee.
start learning
odwoływać coś
Odwołali dzisiejsze spotkanie, więc możemy iść na kawę.
fill sth in/out
Please fill in this application form.
start learning
wypełniać coś
Proszę wypełnić ten formularz.
pay sth/sb back
Can I borrow some money? I'll pay it back as soon as I get paid.
start learning
spłacać coś, oddawać komuś pieniądze
Mogę pożyczyć trochę pieniędzy? Oddam ci, gdy tylko dostanę wypłatę.
mark down prices
We are going to mark down the winter collection by 30%.
start learning
obniżać ceny
Zamierzamy obniżyć ceny kolekcji zimowej o 30%.
mark up (prices)
If we mark up prices by 10%, we will be able to cover the extra transport costs.
start learning
podnosić (ceny)
Jeśli podniesiemy ceny o 10%, będziemy w stanie pokryć dodatkowe koszty transportu.
save sth up
Finally I managed to save up some money for my holiday.
start learning
zbierać, oszczędzać coś
Nareszcie udało mi się zaoszczędzić trochę pieniędzy na wakacje.

You must sign in to write a comment