password 2 unit 4

 0    118 flashcards    mariapulkowska2002
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dodawać stronę internetową do zakładek
start learning
bookmark a website
Tworzyć stronę internetową
start learning
Tworzyć stronę internetową
zostawić komentarz na stronie sklepu internetowego
start learning
leave feedback on a shopping site
Przeprowadzić wideorozmowę
start learning
Make a video call
poruszać się po stronie internetowej
start learning
navigate a website
Zamieszczać komentarze na forum internetowym
start learning
post on a forum
Udostępniać muzykę lub zdjęcia
start learning
Share music or photos
przechowywać dane na urządzeniu
start learning
store data on a device
Aktualizować oprogramowanie antywirusowe
start learning
Update antivirus software
Korzystać z nowej wyszukiwarki
start learning
Use a new search engine
programować, kodować
start learning
write code
tworzyć stronę internową
start learning
create a website
Unikać złośliwego oprogramowania
start learning
Avoid malicious software
Napotykać problemy
start learning
experience problems
grozić (komuś)
start learning
make threats
chronić swoje dane osobowe
start learning
protect your personal data
Zgłaszać obraźliwe wpisy w Internecie
start learning
report trolling
Media społecznościowe
start learning
Social media
korzystać z zabezpieczeń rodzicielskich
start learning
use parental controls
Korzystać z ustawień prywatności
start learning
Use privacy settings
korzystać z bezpiecznych stron internetowych
start learning
use secure websites
Wirus
start learning
Virus
Pisać krzywdzące komentarze w Internecie
start learning
write hurtful things online
nie móc się bez czegoś obejść
start learning
cannot do without something
Dużo pracować
start learning
do a lot of work
przeprowadzać eksperyment
start learning
do an experiment
prowadzić badania naukowe, gromadzić informacje
start learning
do research
Skomentować coś
start learning
make a comment
dokonać odkrycia
start learning
make a discovery
Popełniać błędy
start learning
Make mistakes
Robić notatki
start learning
make/take notes
Podejmować decyzje
start learning
Make/take a decision
Rzucać okiem na coś
start learning
Take a look at something
Znaleźć czas
start learning
take the time
Przynosić korzyści ludzkość
start learning
benefit The Human race
Kolonizować wszechświat
start learning
Colonise the universe
Burza piaskowa
start learning
dust storm
zakładać ludzką osadę na Marsie
start learning
establish a human settlement on Mars
Badać kosmos
start learning
explore space
Grawitacja
start learning
Gravity
Lądować na Marsie
start learning
Land on Mars
Płynny
start learning
Liquid
przejść do historii
start learning
make history
planeta
start learning
planet
Ciśnienie
start learning
Pressure
Badanie kosmosu
start learning
space exploration
Misja kosmiczna
start learning
Space mission
Prom kosmiczny
start learning
Space Shuttle
Stacja kosmiczna
start learning
Space station
turysta w przestrzeni kosmicznej
start learning
space tourist
Skafander kosmiczny
start learning
Spacesuit
Koegzystować
start learning
Coexist
Współpracować
start learning
Cooperate
Znikać
start learning
Disappear
Nie popierać
start learning
disapprove of something
zmylić, wprowadzić w błąd
start learning
mislead
Źle zrozumieć
start learning
Misunderstand
przeludniony
start learning
overcrowded
Wydawać za dużo
start learning
overspend
podchodzić ponownie (do egzaminu)
start learning
retake
Przemyśleć ponownie
start learning
rethink
wypadać poniżej oczekiwań
start learning
underachieve
zaległy
start learning
underpaid
Obszar nauki
start learning
area of science
Archeologia
start learning
Archaeology
Astronomia
start learning
Astronomy
Informatyka
start learning
computer science
Nauki humanistyczne
start learning
Humanities
Językoznawstwo
start learning
Linguistics
Nauka o mózgu i układzie nerwowym
start learning
neuroscience
Fizyka
start learning
Physics
Naukowiec
start learning
Scientist
Nauki społeczne
start learning
Social Sciences
sprawić żeby coś działało
start learning
make something work
Otwierać stronę główną
start learning
Open the home page
Podłączyć do prądu
start learning
plug in
naciskać przycisk
start learning
press the button
Zapisywać plik na pendrivie
start learning
Save a file on a pen drive
Zapisywać jako
start learning
Save as
Przewijać w górę i w dół
start learning
Scroll up and down
Zakładać konto na Facebooku
start learning
set up a Facebook account
uruchom tablet
start learning
start up a tablet
Włączać wyłączać coś
start learning
switch sth on / off
Załadować swoje zdjęcie
start learning
upload your picture
Oskarżać kogoś o coś
start learning
accuse someone of something
Domorosły krytyk
start learning
armchair critic
Astronauta
start learning
Astronaut
Być uzależnionym od czegoś
start learning
be addicted to something
Znać się na komputerach
start learning
be good with computers
Obliczać
start learning
Calculate
Mieć poważną awarię
start learning
collapse
znacznie
start learning
considerably
Radzić sobie z czymś
start learning
cope with something
Kosztować Majątek
start learning
Cost a fortune
Członek Załogi
start learning
Crew member
Wyolbrzymiać problem
start learning
Exaggerate the problem
Gadżet
start learning
gadget
Wynaleźć/wynalazek/wynalazca
start learning
Invent / invention / inventor
Nieodpowiedzialny
start learning
Irresponsible
Rozpoczynać realizację projektu
start learning
launch a project
ratujący życie
start learning
life-saving
Marsjański
start learning
Martian
spotykać się ze zmiennymi reakcjami
start learning
meet with mixed reactions
Nowa rzeczywistość
start learning
new reality
Na wystawie
start learning
on display
Wynik
start learning
outcome
Prywatność
start learning
Privacy
Inteligentne urządzenia
start learning
smart devices
Inteligentny zegarek
start learning
Smartwatch
Zapach
start learning
Smell
Udzielać się towarzysko
start learning
socialize
Rozmawiać twarzą w twarz
start learning
speak face to face
Przetrwać
start learning
Survive
Otagować
start learning
tag
Wysłać sms
start learning
text
Koło
start learning
wheel
pogłaśniać
start learning
turn up the volume
Zegarek na rękę
start learning
Wristwatch

You must sign in to write a comment