panstwo i spoleczenstwo voc14

 0    330 flashcards    zuzgad
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
mbassador
start learning
ambassador
Władze
start learning
authorities
Biurokracja
start learning
bureaucracy
Granica
start learning
border
Państwa sąsiadujące
start learning
border countries
rząd, Gabinet
start learning
cabinet
Minister
start learning
cabinet minister
Stolica
start learning
capital
Obywatel
start learning
citizen
Obywatelstwo
start learning
citizenship
Radny
start learning
city councillor / town councillor
Ratusz
start learning
town hall/city hall
Rada Miejska
start learning
city/town ​​council
Urzędnik państwowy
start learning
civil servant
Konserwatywny
start learning
conservative
Konstytucja
start learning
constitution
Demokracja
start learning
democracy
demokratyczny
start learning
democratic
Manifestacja
start learning
demonstration
Krajowy
start learning
domestic
Wybory
start learning
election
Wybory powszechne
start learning
general election
Wybory samorządowe
start learning
local election
Ambasada
start learning
embassy
Emigracja
start learning
emigration
Imperium
start learning
empire
Wygnanie
start learning
exile
Federalny
start learning
federal
Obcy, zagraniczny
start learning
foreign
Obcokrajowiec
start learning
foreigner/ foreign national
Rząd
start learning
government
Rząd mniejszościowy
start learning
minority government
System polityczny
start learning
system of government
Głowa państwa
start learning
head of state
Ojczyzna
start learning
homeland/home country
Izba Gmin
start learning
House of Commons
Izba Lordów
start learning
House of Lords
Izba Reprezentantów
start learning
House of Representatives
Prawa człowieka
start learning
human rights
Imigrant
start learning
immigrant
Imigracja
start learning
immigration
Niepodległość
start learning
independence
mieszkaniec
start learning
inhabitant/resident
instytucja
start learning
institution
sluzby wiwiadowcze
start learning
intelligence service
król
start learning
king
królestwo
start learning
kingdom
lewicowy
start learning
left-wing
liberalny
start learning
liberal
większość
start learning
majority
burmistrz
start learning
Mayor
członek
start learning
member
poseł
start learning
Member of Parliament/MP
minister
start learning
Minister
mniejszość
start learning
minority
monarcha
start learning
monarch
monarchia
start learning
monarchy
monarchia konstytucyjna
start learning
constitutional monarchy
naród
start learning
nation
narodowy, państwowy
start learning
national
hymn panstwowy
start learning
national anthem
flaga państwowa
start learning
national flag
tożsamość narodowa
start learning
national identity
narodowość
start learning
nationality
badanie opinii publicznej
start learning
opinion poll
opozycja
start learning
opposition
parlament
start learning
parliament
członek partii
start learning
party member
polityka (zasady działania)
start learning
policy
polityka społeczna
start learning
social policy
polityczny
start learning
political
przywódca polityczny
start learning
political leader
Scena polityczna
start learning
political scene
System polityczny
start learning
political system
polityk
start learning
politician
polityka
start learning
politics
populacja
start learning
population
Prezydent
start learning
President
premier
start learning
Prime Minister/PM
prowincja
start learning
province
królowa
start learning
queen
reforma
start learning
reform
uchodźca
start learning
refugee
reprezentant
start learning
representative
republika
start learning
republic
prawicowy
start learning
right wing
rodzina królewska
start learning
royal family
sluzby specjalne
start learning
secret service
senat
start learning
Senate
senator
start learning
Senator
socjaldemokratyczny
start learning
social democratic
socjalistyczny
start learning
socialist
socjalista
start learning
socialist
państwo
start learning
state
kadencja
start learning
term
naród, lud
start learning
the people
Kongers Stanów Zjednoczonych
start learning
United States Congress
manifestować
start learning
demonstrate
wybierać
start learning
elect
emigrować
start learning
emigrate
imigrować
start learning
immigrate
reprezentować
start learning
represent
rządzić
start learning
rule/ govern
popierać
start learning
support
przyjac konstytucje
start learning
adopt the constitution
stać się obywatelem
start learning
become a citizen
graniczyc z
start learning
border with
utworzyc rząd
start learning
form a government/cabinet
uzyskac niepodległość
start learning
gain/win independence
zdobyc poparcie
start learning
gain/win support
zorganizować wybory
start learning
hold an election
watapic do partii politycznej
start learning
join a political party
głosować na
start learning
vote for
Wasza Królewska Mość
start learning
Your Majesty
Amnesty International (organizacja działająca na rzecz praw człowieka)
start learning
Amnesty International
Unia Europejska
start learning
European Union (EU)
międzynarodowy fundusz walutowy
start learning
International Monetary Fund (IMF)
organizacja pozarządowa
start learning
non-governmental organization (NGO)
Pakt Północnoatlantycki (NATO)
start learning
North Atlantic Treaty Organization (NATO)
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
start learning
United Nations (UN)
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
start learning
World Health Organization (WHO)
budżet
start learning
budget
moneta
start learning
coin
handel
start learning
commerce
kredyt
start learning
credit
karta kredytowa
start learning
credit card
waluta
start learning
currency
Wspólna waluta
start learning
common currency
ekonomia
start learning
economics
gospodarka
start learning
economy
gospodarka wolnorynkowa
start learning
free-market economy
finanse
start learning
finance
finansowy
start learning
financial
fundusz
start learning
fund
Produkt krajowy brutto (PKB
start learning
gross domestic product, GDP
dochód
start learning
income
przemysł
start learning
industry
inflacja
start learning
inflation
stopa inflacji
start learning
rate of inflation
handel międzynarodowy
start learning
international trade
inwestycja
start learning
investment
rynek
start learning
market
czarny rynek (nielegalny)
start learning
black market
wolny rynek
start learning
free market
banknot
start learning
note
drobne przedsiębiorstwo
start learning
small business
podatek
start learning
tax
związek zawodowy
start learning
trade union
inwestować
start learning
invest
spadac
start learning
go down
urosnąć o (cztery) procent
start learning
grow by (four) per cent
tworzyc nowe miejsca pracy
start learning
provide new jobs
obniżyc podatki
start learning
reduce taxes
cywil
start learning
civilian
konflikt
start learning
conflict
karabin maszynowy
start learning
machine gun
konferencja pokojowa
start learning
peace conference
gaz trujący
start learning
poison gas
wstrzas psychniczny wywołany przez ostrzal artyleryjski
start learning
shell-shock
żołnierz
start learning
soldier
czołg
start learning
tank
wojsko
start learning
troops
broń
start learning
weapon
pokój na świecie
start learning
world peace
wojna światowa
start learning
world war
najezdzac
start learning
invade
wybuchnac(o wojnie lub zamieszkach)
start learning
break out
wypowiedziec komus wojne
start learning
declare war on sb
pomoc
start learning
aid
organizacja charytatywna
start learning
charity
korupcja
start learning
corruption
niepełnosprawność
start learning
disability
dyskryminacja
start learning
discrimination
narkomania
start learning
drug abuse
równy
start learning
equal
nierówny
start learning
unequal
program rządowy
start learning
government programme
bezdomny
start learning
homeless
bezdomność
start learning
homelessness
sierociniec
start learning
orphanage
bieda
start learning
poverty
rasizm
start learning
racism
religia
start learning
religion
kwestie społeczne
start learning
social issues
bezrobocie
start learning
unemployment
wolontariat
start learning
voluntary work
wolontariusz
start learning
volunteer
alibi
start learning
alibi
postawa aspołeczna
start learning
anti-social behaviour
podpalenie
start learning
arson
Podpalacz
start learning
arsonist
napasc
start learning
assault
szantaż
start learning
blackmail
szantażysta
start learning
blackmailer
włamywacz
start learning
burglar
kradziez z wlamaniem
start learning
burglary
pornografia dziecięca
start learning
child pornography
przestepstw, przestepczosc
start learning
crime
miejsce popełnienia przestępstwa
start learning
crime scene
przestępca
start learning
criminal
handlarz narkotykow
start learning
drug dealer
handel narkotykami
start learning
drug dealing/trafficking
dowody
start learning
evidence
nieustraszony
start learning
fearless
odcisk palca
start learning
fingerprint
oszustwo
start learning
fraud
Samochód uzywany do ucieczki z miejsca przestepstwa
start learning
getaway car
Haker
start learning
hacker
hakerstwo
start learning
hacking
okrutny
start learning
heartless
falszywy telefon
start learning
hoax call
zakładnik
start learning
hostage
śledztwo, dochodzenie
start learning
investigation
przechodzenie przez ulicę w niedozwolonym miejscu
start learning
jaywalking
porywacz
start learning
kidnapper
porwanie
start learning
kidnapping
zaśmiecanie
start learning
littering
bandyta uliczny
start learning
mugger
rozboj
start learning
mugging
morderstwo
start learning
murder
wykroczenie, przestępstwo
start learning
offence
kieszonkowiec
start learning
pickpocket
kradziez kieszonkowa
start learning
pickpocketing
piractwo
start learning
piracy
prywatny detektyw
start learning
private detective
okup
start learning
ransom
gwałt
start learning
rape
gwałciciel
start learning
rapist
rabus
start learning
robber
napad rabunkowy
start learning
robbery
napad z bronią w ręku
start learning
armed robbery
kamera nadzorujaca
start learning
security camera
złodziej sklepowy
start learning
shoplifter
kradzież sklepowa
start learning
shoplifting
przemytnik
start learning
smuggler
przemyt
start learning
smuggling
przekroczenie dozwolonej prędkości
start learning
speeding
terroryzm
start learning
terrorism
kradzież
start learning
theft
złodziej
start learning
thief
tajny(np agent)
start learning
undercover
wandal
start learning
vandal
wandalizm
start learning
vandalism
przemoc
start learning
violence
aresztować
start learning
arrest
napasc
start learning
assault
atakowac
start learning
attack
próbowac, usilowac
start learning
attempt
szantażowac
start learning
blackmail
włamać się i okraść
start learning
burgle
schwytac
start learning
capture
oszukiwac
start learning
cheat
prowadzic dochodzenie
start learning
investigate
porwac
start learning
kidnap
zabić
start learning
kill
napasc uliczna
start learning
mug
zamordowac
start learning
murder
zgwalcic
start learning
rape
obrabowac
start learning
rob
strzelać, zastrzelić
start learning
shoot
krasc w sklepie
start learning
shoplift
przemycać
start learning
smuggle
krasc
start learning
steal
zostac zidentyfikowanym
start learning
be identified
wysadzic w powietrze
start learning
blow up
włamać się do
start learning
break into
uciec (z więzienia)
start learning
break out (of prison)
złamać prawo
start learning
break the law
popełnić przestwostwi
start learning
commit a crime
uniknac kary za coś
start learning
get away with sth
byc notowanym (przez policję)
start learning
have a criminal record
napadac (na bank)
start learning
hold up sth
uciekać
start learning
make off
krasc z kieszeni
start learning
pick sb's pocket
podłożyć bombę
start learning
plant a bomb
podpalic cos
start learning
set fire to sth
rozwiązać zagadkę
start learning
solve a mystery
wziąć kogoś jako zakładnika
start learning
take sb hostage
aresztowanie
start learning
arrest
zakaz
start learning
ban
zakaz stadionowy
start learning
stadium ban
prace społeczne
start learning
community service
sąd
start learning
court/court of law
kara śmierci
start learning
death penalty/capital punishment
obrona
start learning
defence
oskarżony
start learning
defendant
sprawiedliwość
start learning
fairness
grzywna
start learning
fine
winny
start learning
guilty
kara więzienia
start learning
imprisonment
dożywocie
start learning
life imprisonment
pięciu lat pozbawienia wolności
start learning
five years' imprisonment
niewinny
start learning
innocent
sędzia
start learning
judge
ława przysięgłych
start learning
jury
sprawiedliwość
start learning
justice
prawo
start learning
law
prawnik
start learning
lawyer
adwokat obrony
start learning
defence lawyer
kara
start learning
penalty
policjant
start learning
police officer
Więzienie
start learning
prison/jail
oskarżenie
start learning
prosecution
prokurator
start learning
prosecutor
kara
start learning
punishment
wyrok
start learning
sentence
wyrok więzienia
start learning
prison sentence
wyrok w zawieszeniu
start learning
suspended sentence
surowa
start learning
severe
podejrzany
start learning
suspect
proces sądowy
start learning
trial
werdykt
start learning
verdict
ofiara
start learning
victim
świadek
start learning
witness
zaprzeczać
start learning
deny
karać
start learning
punish
zeznawać
start learning
testify
oskarżyć kogoś o coś
start learning
accuse sb of sth
wycofać oskarżenie
start learning
drop charges
stanąć przed sądem
start learning
go on trial
mieć prawo do zachowania milczenia
start learning
have the right to remain silent
z zimną krwią
start learning
in cold blood
zamykać kogoś w areszcie
start learning
lock sb up
pod zarzutem morderstwa
start learning
on suspicion of murder
uzgodnić werdykt
start learning
reach a verdict
zwolnić z więzienia
start learning
release from prison
skazać na
start learning
sentence to
odsiadywać karę
start learning
serve a sentence
Podejrzewać kogoś o coś
start learning
suspect sb of sth
Wysoki Sądzie
start learning
Your Honour

You must sign in to write a comment