Państwo i społeczeństwo 🇺🇸

 0    155 flashcards    gabrysiajozefczyk
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
struktura i urzędy państwa
start learning
state structures and offices
gabinet (rząd)
start learning
cabinet
być uprawnionym do głosowania
start learning
be eligible to vote
kampania
start learning
campaign
gospodarka kapitalistyczna
start learning
capitalistic economy
oddać głos
start learning
cast a vote
izba
start learning
chamber parliament
wprowadzić nową politykę
start learning
come up with a policy
reżim komunistyczny
start learning
communist regime
prawa konstytucyjne
start learning
constitutional rights
debatować
start learning
debate
kraj demokratyczny
start learning
democratic country
federacja
start learning
federation
utworzyć koalicję
start learning
form a coalition
wybory powszednie
start learning
general election
dostać się do władzy
start learning
get into power
zorganizować konferencję prasową
start learning
give a press conference
rządzić krajem
start learning
govern the country
głowa państwa
start learning
head of state
członek parlamentu
start learning
member of parliament
hymn narodowy
start learning
national anthem
parlament
start learning
parliament
demokracja parlamentarna
start learning
parliamentary democracy
uchwalić prawo
start learning
pass a law
partia polityczna
start learning
political party
polityk
start learning
politician
prezes
start learning
president
wybory prezydenckie
start learning
presidential election
premier
start learning
prime minister
ponownie wybrać kogoś
start learning
re-elect sb
senat
start learning
senate
poglądy socjalistyczne
start learning
socialist views
służyć przez cztery lata
start learning
serve a four-year term
kandydować w wyborach
start learning
stand for an election
demokraci
start learning
the democrats
republikanie
start learning
the republicans
głosować na kogoś
start learning
vote for sb
wygrać wybory
start learning
win an election
urzędnik państwowy
start learning
civil servant
burmistrz
start learning
mayor
organizacje międzynarodowe i społeczne
start learning
international and social organisations
Organizacja Narodów Zjednoczonych
start learning
the united nations
Unia Europejska
start learning
the european union
organizacja traktatu północnoatlantyckiego
start learning
the north atlantic treaty organization
światowa organizacja zdrowia
start learning
the world health organisation
organizacja
start learning
organisation
akt terroryzmu
start learning
act of terrorism
wybuchnąć
start learning
blow up/explode
bomba
start learning
bomb
granica
start learning
border
wybuchać (o wojnie)
start learning
break out
przeprowadzić atak
start learning
carry out an attack
wojna domowa
start learning
civil war
konflikty wewnętrzne i międzynarodowe
start learning
domestic and international conflicts
cywil
start learning
civilian
obowiązkowa służba wojskowa
start learning
compulsory military service
spór o terytorium
start learning
dispute over territory
nasilić się
start learning
escalate
walki
start learning
fighting
konflikt międzynarodowy
start learning
international conflict
interwencja wojskowa
start learning
military intervention
oddziały pokojowe
start learning
peacekeeping troops
Marsz protestacyjny
start learning
protest march
bunt
start learning
rebellion
zamieszki, rozruch
start learning
riot
żołnierz
start learning
soldier
podejrzewać kogoś o coś
start learning
suspect sb of sth
terrorysta
start learning
terrorist
strefa wojny
start learning
war zone
siły zbrojne
start learning
armed forces
negocjacje
start learning
negotiations
rozmowy pokojowe
start learning
peace talks
utrzymywać pokój
start learning
preserve peace
protestować przeciwko niesprawiedliwości
start learning
demonstrate against injustice
zatwierdzić coś, pochwalać coś
start learning
approve of sth
aresztować kogoś za coś
start learning
arrest sb for sth
podpalenie
start learning
arson
podpalacz
start learning
arsonist
napad na bank
start learning
Bank robbery
być niezgodnym z prawem
start learning
be against the law
włamywacz
start learning
burglar
włamanie
start learning
burglary
kara śmierci
start learning
capital punishment
oskarżać kogoś o coś
start learning
charge sb with sth
przestępca
start learning
criminal
adwokat
start learning
defence lawyer
diler narkotyków
start learning
drug dealer
handel narkotykami
start learning
drug dealing
naoczny świadek
start learning
eyewitness
uznać kogoś za winnego czegoś
start learning
find sb guilty of sth
grzywna za coś
start learning
fine sb for sth
być sądzony
start learning
go on trial
iść do więzienia
start learning
go to prison
haker
start learning
hacker
hakerstwo
start learning
hacking
sędzia
start learning
judge
ława przysięgłych
start learning
jury
napastnik, bandyta
start learning
mugger
napaść na ulicy
start learning
mugging
morderstwo
start learning
murder
zabójca
start learning
murderer
sprawca
start learning
offender
kieszonkowiec
start learning
pickpocket
kradzież kieszonkowa
start learning
pickpocketing
prokurator
start learning
prosecutor
gwałciciel
start learning
rapist
zgłoś coś na policję
start learning
report sth to the police
okraść kogoś z czegoś
start learning
rob sb of sth
złodziej, rabuś
start learning
robber
skazać kogoś na coś
start learning
sentence sb to sth
złodziej sklepowy
start learning
shoplifter
ukraść coś z kieszeni kogoś
start learning
steal sth from sb's pocket
pozwać kogoś
start learning
take sb to court
wandal
start learning
vandal
wandalizm
start learning
vandalism
list szantażujący
start learning
blackmailing letter
łapówkarstwo
start learning
bribery
ujawnić coś
start learning
expose sth
handel ludźmi
start learning
human trafficking
pranie brudnych pieniędzy
start learning
money laundering
prześladować kogoś
start learning
stalk sb
nadużywanie alkoholu
start learning
alcohol abuse
naruszenie praw człowieka
start learning
breach of human rights
zastraszanie
start learning
bullying
przemoc domowa
start learning
domestic violence
zażywanie narkotyków
start learning
drug abuse
dyskryminacja płciowa
start learning
gender discrimination
bezdomność
start learning
homelessness
nielegalna imigracja
start learning
illegal immigration
bieda
start learning
poverty
rasizm
start learning
racism
bezrobocie
start learning
unemployment
być na zasiłku
start learning
be on the dole
obóz uchodźców
start learning
refugee camp
sytuacja ekonomiczna
start learning
economic situation
sytuacja finansowa
start learning
financial situation
Ekonomia wolnego rynku
start learning
free market economy
zbankrutować
start learning
go bankrupt
dochód
start learning
income
mieć ograniczony budżet
start learning
live on a budget
dług publiczny
start learning
national debt
wziąć pożyczkę bankową
start learning
take out a bank loan
waluta
start learning
currency
iść zgodnie z planem
start learning
go ahead
stworzyć lepszą społeczność
start learning
build/create a better community
zwalczać obojętność społeczną
start learning
fight social indifference
być skrytym
start learning
keep oneself to oneself
podać komuś pomocną dłoń
start learning
lend a hand to sb
szerzyć wartości i szczytne cele
start learning
propagate values and worthy causes
zapewnić coś komuś
start learning
provide sth to sb
świętować
start learning
celebrate
rząd
start learning
goverment
uczestniczyć
start learning
participate
rozwiązać konflikt
start learning
resolve a conflict
intencja / zamiar
start learning
intention

You must sign in to write a comment