moje slowka

 0    288 flashcards    traj
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
odporność
start learning
resilence
oniesmielajacy
start learning
intimidating
skutecznie
start learning
successfully
wykrzyknął
start learning
exclaimed
starał się
start learning
he was trying
wstawione
start learning
inserted
ponuro
start learning
gloomily
niepewnie
start learning
unsteadily
odparowała
start learning
retorted
zachichotał
start learning
chortled
z oburzeniem
start learning
indignantly
skrzywił
start learning
grimaced
w roztargnieniu
start learning
absently
uspokajająco
start learning
calming
milosierdzie
start learning
compassion
przerażający
Kiedy Ian przebrał się za Draculę na Halloween, jego przerazający wygląd wystraszył wszystkie dzieci.
start learning
fearsome
When Ian dressed up as Dracula for Halloween his fearsome appearance frightened all the children.
wysokość
Znajdujemy się teraz na dużej wysokości, jako że jesteśmy w połowie drogi na szczyt najwyższej góry w kraju.
start learning
altitude
We're at a very high altitude now because we're halfway up one of the country's highest mountains.
znajomy
start learning
familiar
nastawienie
start learning
attitude
zaznajomieni z
start learning
familiar with
przekonać
start learning
convince
spalinowy
start learning
internal combustion
głęboki
Twoja przemowa była bardzo głęboka.
start learning
profound
Your speech was very profound.
pod
start learning
underneath
stopniowo / równomiernie
start learning
steadily
Położyć razem
start learning
Put together
stanowczo
start learning
firmly
iść do przodu
start learning
move forward
uwodzenie
start learning
grooming
uwodzic
start learning
seduce
szpiegostwo
start learning
espionage
wznowienie
start learning
resumption
miec doczynienia
start learning
dealing with
chłostać się
start learning
lash out
wyżywac sie
start learning
lashing out
założenie
start learning
assumption
pośredni
start learning
intermediate
wykluczenie
start learning
exclusion
śledztwo
start learning
inquiry
narażenie / ekspozycja
start learning
exposure
równoległy
start learning
parallel
czary
start learning
witchcraft
dotyczy
start learning
concerns
zrzec się
start learning
waive
Eksportujących
start learning
exporting
wyświetlania
start learning
display
wadliwy
start learning
defective
odszkodowanie
start learning
compensation
związane z
start learning
related
głęboko
start learning
profoundly
przysługa
start learning
favour
pogarszające
start learning
deteriorating
marnieć
start learning
deteriorate
postawa/podejście
Postawa i podejście do pracy są najważniejsze!
start learning
attitude
Attitude to work is most important!
próba
start learning
attempt
iść po
start learning
go after
egzekwowanie wykonanie
start learning
enforcement
z góry wyrobiona opinia
start learning
preconception
wrażenie
Jakie masz wrażenia po obejrzeniu filmu?
start learning
impression
What are your impressions after watching the film?
pojednanie
start learning
reconciliation
tam
start learning
over there
wpłynąć
start learning
affect
affectiv
start learning
affectiv
straszny
start learning
dreadful
odepchnąć odsuwac
start learning
push back
sledztwo
start learning
INVESTIGATION
zgodnie z planem
start learning
on schedule
zawyżać
start learning
overstate
nieposłuszeństwo
start learning
disobedience
dotknięte
start learning
affected by
istotny
Chciałbym poruszyć kilka istotnych punktów.
start learning
essential
I would like to bring up a few essential points.
marnieć
start learning
deteriorate
badanie
Badanie zostało przeprowadzone w styczniu.
start learning
survey
The survey was carried out in January.
odwet
start learning
retaliation
grabiez
start learning
looting
korytarz
start learning
corridor
tempo
start learning
pace
rozpoznać uznać
start learning
recognize
wykroczenie
start learning
wrongdoing
nękany skandalami
start learning
Scandal-plagued
odrodzenie
start learning
revival
odrodzenie
start learning
revival
gruntowne Zmiany
start learning
sweeping changes
spowodowany
start learning
caused
wyłom naruszenie
start learning
breach
różnić się
start learning
differ
lapowka
start learning
hush money
uznanie
Mam nadzieję, że po wygłoszeniu tej prezentacji w pracy otrzymasz uznanie, na jakie zasługujesz.
start learning
recognition
I hope you get the recognition you deserve after you give this presentation at work.
oltarz
start learning
altar
dość (jakiś, np dobry)
start learning
rather
szalony
start learning
insane
obłąkanie, pomieszanie zmysłów
start learning
insanity
spustoszyć spladrowac
start learning
ravage
zaprzątać zajety
start learning
preoccupy
trudzic sie
start learning
toil away
satysfakcja / spełnienie
start learning
fulfilment
spełniać
Pewnego dnia spełnię swoje marzenie o zostaniu astronautą.
start learning
fulfil
One day I'm going to fulfil my dream of becoming an astronaut.
pochlanianie
start learning
absorption
bez wysiłku, latwo
start learning
effortless
kiedykolwiek
start learning
whenever
własne dobro
start learning
own sake
wystawione
start learning
exhibited
wyczerpujący
start learning
exhausting
przebic się
start learning
slog through
przeforsować
start learning
push through
zadanie
start learning
assignment
trasa
start learning
route
ledwo zaledwie
start learning
barely
Zdecydowana większość
start learning
vast majority
zemleć
start learning
grind
jelito / kiszka / wnętrzności / flaki
start learning
gut
określić / ustanowic
start learning
set out
wykluczać
start learning
rule out
wewnętrzny
start learning
inner
wewnętrzny krąg
start learning
inner circle
szkic
Przygotuj szkic kontraktu.
start learning
sketch
Prepare a sketch of the contract.
Wyszedł
start learning
Came out
dogadać, pracować nad czymś, ro
start learning
work it out
udać się, popracować nad czyms
start learning
work out
nie spiesz się
start learning
take your time
nagle, znienacka
start learning
out of the blue
robota, fucha, wystep
start learning
gig
sprzeczność
W twojej pracy badawczej jest wiele sprzeczności, co może być dezorientujące dla twoich czytelników.
start learning
contradiction
There are many contradictions in your research paper, which might be confusing for your readers.
ślad
start learning
trace
samokrytyczny
start learning
self critical
wstrzymany (projekt)
start learning
Put on hold
poprzeć
start learning
endorse
rozkwitac, rozwijać sie
start learning
flourish
najlepsze, co byliśmy w stanie zrobic
start learning
the best we were Able to do it
pogawedka, gadka
start learning
Small talk
daje mi
start learning
gets me
pogawedka
start learning
small talk
marna pociecha
start learning
little comfort
w toku
start learning
underway
dostosować
start learning
to adjust
wymyślić, wpaść na pomysł
start learning
came up with
odraczać
start learning
postpone
obszary odległe
start learning
remote areas
oddalony / oddalona
start learning
remote
rzekomo
start learning
allegedly
twierdzić
start learning
allege
założenie
start learning
assumption
w ciągu
Będę tam w ciągu pół godziny.
start learning
within
I'll be there within half an hour.
strajki
start learning
walkouts
strajk (n)
start learning
walkout (n)
natknąć sie
start learning
came across
łapówka
start learning
a bribe
celowo
Nigdy nie lubiłeś mojego kwietnika i sądzę, że celowo przejechałeś po nim kosiarką!
start learning
deliberately
You never liked my flower garden and I think you deliberately ran over it with the lawnmower!
jak ty to robisz (ze)
start learning
How do you manage
wyraźny/ jednoznaczny
start learning
explicit
wyraźnie
start learning
explicitly
zadanie
start learning
assignment
Miecz obosieczny
start learning
a double-edged sword
upokorzenie
start learning
humiliation
pogrzeb
Pogrzeb zabitego żołnierza odbędzie się w piątek.
start learning
funeral
The funeral of the killed soldier will take place on Friday.
oskarżac
start learning
prosecute
ujawnienie
start learning
disclosure
trudność
start learning
hardship
nadzór
start learning
surveillance
osiągnąć sukces
start learning
succeed
podczas gdy
start learning
whilst
istotny / trafny
start learning
relevant
okazać się
start learning
turn out
zaległość /sci
start learning
backlog /s
cudowny
start learning
marvellous
przeprowadzic/ wykonać
start learning
carry out
usłyszeć zarzuty
start learning
face charges
postawić przed sądem
start learning
put on trial
integracja / włączenie
start learning
inclusion
przędza
start learning
yarn
ubój
start learning
culling
prosto (przekaz)/ proste
start learning
straight forward
punkt zapalny
start learning
flashpoint
zamieszki
Ludzie byli tak niezadowoleni z sytuacji politycznej, że wszczęli zamieszki, krzycząc, wybijając okna i wywołując chaos.
start learning
riot
People were so unhappy with the political situation that they started a riot, yelling and smashing windows and causing chaos.
kropla w morzu
start learning
drop in the ocean
dziesiątki
start learning
dozens
ujawnienie
start learning
disclosure
znaczacy, istotny
start learning
substantial
rodzimy
start learning
indigenous
w domu
start learning
indoors
falszerstwo
start learning
rig
wskazanie (jasne)
start learning
indication (clear)
walczyć / bronić sie
start learning
fight back
co teraz nastąpi/co czeka
start learning
what is next
uczestnik
Prosimy wszystkich uczestników o pozostanie na miejscach.
start learning
participant
All the participants are asked to remain seated.
wspólny /ne
start learning
joint
wspolny znajomy
start learning
mutual friend
odwołać, uniewaznic
start learning
revoke /ed
dowcipniś
start learning
prankster
wyklucza. odrzucic
start learning
rule out
poza tym
start learning
besides
dolaczyc
start learning
join
prawdopodobnie, przypuszczalnie
start learning
presumably
wykroczenie /naduzycie
start learning
misconduct
zwłaszcza, w szczególności
start learning
in particular
przypuszczać
start learning
presume
odwracać
start learning
divert
ojczym
Nasz ojczym był wspaniałym facetem. Traktował nas jak swoje własne dzieci.
start learning
stepfather
Our stepfather was a great guy. He treated us like his own children.
zająć się / sprostac/ zrobić coś z czyms
start learning
tackle
niewielki, drobny
start learning
minor
namawiać
start learning
persuade
zerwać
Wydaje mi się, że Tommy i Carly niedługo zerwą ze sobą. Ostatnio tyle się kłócą.
start learning
break up
I think Tommy and Carly are going to break up soon. They've been arguing so much.
dotrzeć /przetrwać / przedostać sie/
start learning
get through
odlozyc
start learning
Put off
czoło
start learning
forehead
wtrącanie sie
start learning
meddling
zmowa
start learning
collusion
zmartwychwstanie
start learning
resurrection
odzyskać
Obiecuję, że odzyskam twój skradziony naszyjnik.
start learning
retrieve
I promise I will retrieve your stolen necklace.
zadowolić wszystkich
start learning
please everyone
prawdopodobnie
start learning
likely
porządny, uczciwy
start learning
decent
namawiać
start learning
persuade
rozpocząć
Najtrudniej jest rozpocząć pisanie pracy, później jest łatwiej.
start learning
get started
The most difficult part about writing a dissertation is getting started, then it gets easier.
trwać / utrzymywać sie
start learning
persist
trwały /uporczywe /wytrwaly
start learning
persistent
zachorowac
start learning
Fall sick
do czasu / w oczekiwaniu
start learning
pending
próżność
start learning
vanity
stąd/ zatem
start learning
hence
szorstki
Dlaczego zachowujesz się tak szorstko?
start learning
rough
Why are you being so rough?
to nie ja, to oni
start learning
it is not me it is them
rzekomo
start learning
allegedly
Przejęcie
start learning
takeover
stronniczość / stronniczy
start learning
bias /ed
interesariuszy
start learning
stakeholder
opactwo
start learning
abbey
podołać, sprostać czemuś
start learning
cope, cope with something
obciążenie
start learning
burden
warunek
Możesz wyjść pod kilkoma warunkami.
start learning
condition
You can go out under certain conditions.
uderzył
start learning
struck
prog
start learning
door step
niepokój /zamieszki
start learning
unrest
napaść / napad
start learning
assault
odzyskać
start learning
take back
odwołać
start learning
revoke
wezwał
start learning
urged
potrzeba
start learning
urge
nieistotny
start learning
irrelevant
rozbieżności
start learning
discrepancies
rozbieżność
Istniała rozbieżność między liczbą sprzedanych produktów, a ilością pieniędzy w kasie.
start learning
discrepancy
There was a discrepancy between the number of products sold and the amount of money in the till.
zastraszyć / onieśmielać
start learning
intimidate
garstka
start learning
handful
poprzec / zatwierdzic
start learning
endorse
rzemiosło / rekodzielo
start learning
handcraft
ławka
start learning
bench
zamieć
start learning
blizzard
gwałtowna reakcja
start learning
backlash
także
start learning
as well
szczery / otwarty
start learning
outspoken
wykonanie
start learning
execution
ład korporacyjny
start learning
corporate governance
poglebic
start learning
deepen
poszerzać
Lista została poszerzona o nowych członków.
start learning
to extend
The list has been extended to include new members.
rozkładać coś /rozwijać się
start learning
unfold
rozwijać się (sytuacja)
start learning
unfold
rozwinal sie/ ujawnić się (miał miejs e, rozegrał się)
start learning
unfolded
wstecz/ za siebie / w tyl
start learning
backward
zawierać/ powstrzymywac, ograniczac
start learning
contain
pucz / przewrot
start learning
coup
pustynnienie
Długie okresy suszy sprawiły, że cały obszar środkowej Afryki uległ procesowi pustynnienia.
start learning
desertification
Long periods of drought have brought about the desertification of whole areas of central Africa.
powstrzymywać sie
start learning
refrain
drobny
start learning
tiny
zdolny (do)
start learning
capable
napedzany przez
start learning
fuelled
podzial
start learning
division
zapewniony/ upewniony
start learning
reassured
w ciągu
Będę tam w ciągu pół godziny.
start learning
within
I'll be there within half an hour.
nadmiar mocy produkcyjnych
start learning
overcapacity
współczesny
Powiedział, że od współczesnej muzyki pop bolą go uszy.
start learning
contemporary
He said that contemporary pop music made his ears hurt.
pojąć/ zrozumiec
start learning
comprehending
rzekomo
start learning
allegedly
los
start learning
fate
początkowo
Początkowo Greg planował biegać cztery razy w tygodniu, ale teraz robi to tylko dwa razy.
start learning
initially
Greg initially planned to run four times a week, but now he's only doing it twice a week.
kupa/gowno
start learning
heap / shit
posprzątać bałagan
start learning
clean up the mess
tarcza
start learning
shield
odnieść sukces
start learning
win out
ostatecznie / w końcu
start learning
eventually
współczujący
start learning
sympathetic
trochę
start learning
slightly
orać pole
start learning
plow the field
mieszkania / warunki mieszkaniowe
start learning
housing
domniemany/ rzekomy
start learning
alleged
rzekomo
start learning
allegedly
dokładny /konkretny (dokładne miejsce)
start learning
exact
ubiór / strój
start learning
outfit
co przyniesie przyszłość
start learning
what the future holds

You must sign in to write a comment