MODULE 3 School

 0    90 flashcards    dhnuhe1oyoay
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wos
start learning
citizenship
Musimy dziś oddać nasze zadania
start learning
We have to hand in our assignments today
Został przyłapany na oszustwie podczas testu i został wydalony ze szkoły
start learning
He was caught cheating in a test and was expelled from school
Powinieneś podnieść rękę, jeśli chcesz przyciągnąć uwagę nauczyciela
start learning
You should raise your hand if you want to attract the teacher’s attention
Nasze eseje na infomatykę musimy przesłać e-mailem
start learning
We have to submit our essays by e-mail for our IT class
Nasz nauczyciel dał nam ten wiersz do nauki na pamięć na jutrzejszą lekcję angielskiego
start learning
Our teacher has given us this poem to learn by heart for tomorrow’s English class
Jeśli pominiemy lekcję w szkole, dostaniemy szlaban
start learning
If we skip a lesson at school we get detention
Kelly uwielbia biologię i chemię, dlatego planuje studiować nauki ścisłe na uniwersytecie
start learning
Kelly loves biology and chemistry so she plans to study life sciences at university
Nasz nauczyciel sprawdza obecność każdego dnia na początku zajęć
start learning
Our teacher takes roll call every day at the beginnings of class
Aby dostać się na kurs, musisz zdać egzamin wstępny
start learning
In order to get onto the course, you have to pass an entrance exam
W środę rano w audytorium mamy apel
start learning
We have a school assembly in the auditorium every Wednesday morning
Spójrz na niektóre wcześniejsze testy, aby zobaczyć rodzaje pytań, które zazwyczaj pojawiają się na egzaminie
start learning
Look at some past papers to see the types of question tkat usually come up in the exam
Będzesz do tyłu ze swoją pracą jeśli opuścisz więcej dni w szkole
start learning
You’ll fall begind with your work if you take any more days of school
Po miesiącu nieobecności w szkole musiała wykonać dodatkową pracę, aby dogonić kolegów z klasy
start learning
After being off school of a month, she had to do extra work to catch up with her classmates
Muszę przejrzeć notatki z zajęć przed naszym testem w poniedziałek
start learning
I need to look over my class notes before our test on Monday
nadążyć za
start learning
keep up with
szukać go w słowniku
start learning
look it up in the dictionary
Rodzice Sue okrzyczeli ją, gdy przeczytali kiepskie komentarze od nauczycieli w jej dzienniczku
start learning
Sue’s parents told her off when they read her teachers’ poor comments on her report card
przystąlić do egzaminu
start learning
take/sit an exam
powtórzyć / wznowić egzamin
start learning
retake/ resit an exam
egzaminy krajowe
start learning
national exams
sześcioklasowy koledż
start learning
sixth form college
zerówka
start learning
nursery school
obowiązkowy
start learning
compulsory
szkoła zawodowa
start learning
vocational school
technikum
start learning
technical school
studia I stopnia
start learning
undergraduate degrees
studia podyplomowe
start learning
postgraduate course
nauczanie indywidualne
start learning
one-to-one tuition
Opłata wstępna
start learning
registration fee
z wyróżnieniem
start learning
with honours
Badanie wykazało, że 80% dorosłych, którzy nie poszli na studia wyższe, chcieliby
start learning
The survey showed that 80% of adults who did not go on to higher education wish they had
stypendium naukowe
start learning
scholarship
czesne
start learning
tuition fees
praktyki
start learning
internship
Programy stażowe są idealnym sposobem, aby dowiedzieć się, jak to jest naprawdę pracować w firmie
start learning
Internship programmes are the ideal way to find out what it’s really like working for a company
pobierać czesne
start learning
charge tuition fees
Wielu studentów musi zaciągać pożyczki w celu sfinansowania studiów
start learning
Many university students have to take out loans in order to finance their studies
Samowi powiedziano, że pełne stypendium sportowe pokryje wszystkie jego wydadki na uniwerytet i życie
start learning
Sam was told that a full sports scholarship would cover all his university and living expeses
Praca w niepełnym wymiarze godzin
start learning
part-time jobs
aby uniknąć zadłużenia
start learning
in order to avoid getting into debt
Tylko seniorzy w mojej szkole mogą przebywać poza terenem szkoły podczas przerwy na lunch
start learning
Only seniors at my school are allowed outside school grounds during lunch break
ogólnie podzielony na trzy terminy
start learning
generally divided into three terms
zapłać z góry
start learning
pay in a lamp
udać się na przygodę
start learning
head off an adventure
zagraniczny
start learning
foreign
uruchomiony w
start learning
launched in
włączony
start learning
enabled
zagranica
start learning
abroad
projekt
start learning
scheme
różny
start learning
various
flagowy
start learning
flagship
odpowiedni / odpowiednia
start learning
appropriate
zachęcać
start learning
encourage
promuje i finansuje współpracę
start learning
promotes and funds co-operation
personel
start learning
staff
Zdecydowana większość
start learning
vast majority
Aktualne dane
start learning
current figures
zarejestruj się w programie
start learning
sign up for the scheme
zatwierdzone
start learning
validated
Dotacje
start learning
grants
uprzywilejowani uczeni
start learning
privileged scholars
wzbogaca
start learning
enriches
samodzielność
start learning
self-reliance
kwalifikują się do
start learning
eligible for
pożyczka bankowa
start learning
bank loan
Głównym celem
start learning
principal aim
sprzyjać
start learning
foster
I’m certain he is
start learning
He must be
I’m sure she hasn’t
start learning
She can’t have
It’s forbidden to
start learning
You aren’t allowed to
Shall I
start learning
Would you like me to
It isn’t necessary for
start learning
You don’t have to/ don’t need to/ needn’t
It wasn’t necessary for
start learning
She needn’t + present perfect
She is likely to
start learning
It is likely that she will
May I
start learning
Would you mind if I + Past Simple
She is likely to
start learning
She’ll probably
odróżnić
start learning
tell the difference
zwalić winę na
start learning
put blame on
pilnować
start learning
keeping eye on
przygotowanie
start learning
preparation
odpowiednio przygotować
start learning
prepare properly
wymyślić
start learning
come up with
podobny / podobna
start learning
similar
cała godzina
start learning
entire hour
najbardziej lubiany
start learning
best liked
przegapić okazję
start learning
miss the opportunity
przyzwyczajeni do
start learning
accustomed to
Położył torbę na biurku i zanim się zorientował, zniknęła
start learning
He put his bag on the desk and, before he knew it, it had disappeared
Studentka udała się do biblioteki
start learning
The student made her way to the library

You must sign in to write a comment