Makroekonomia - 8. rozdział (Wzrost ilości pieniądza i inflacja)

 0    18 flashcards    Lokinho7
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
popyt na pieniądz
start learning
popyt na pieniądz in Polish
Jeżeli poziom cen jest wyższy od poziomu równowagi, to ludzie chcą mieć do dyspozycji więcej środków pieniężnych
ilościowa teoria pieniądza - definicja(?)
start learning
teoria, zgodnie z którą ilość pieniądza w obiegu decyduje o poziomie cen, a tempo wzrostu ilości pieniądza - o stopie inflacji
zmienne nominalne - definicja(?)
start learning
zmienne wyrażane w jednostkach pieniężnych
zmienne realne - definicja(?)
start learning
zmienne wyrażane w jednostkach fizycznych
klasyczna dychotomia - definicja(?)
start learning
teoretyczny podział zmiennych ekonomicznych na nominalne i realne
płaca realna - definicja(?)
start learning
stawka wynagrodzenia skorygowana o stopę inflacji, obliczana jako stosunek stawki wynagrodzenia do ceny
neutralność pieniądza - definicja(?)
start learning
brak wpływu zmian podaży pieniądza na zmienne realne
koncepcja Davida Hume'a jest prawdziwa w dłuższej perspektywie!!!
szybkość obiegu pieniądza - definicja(?)
wzór
start learning
częstotliwość, z jaką jednostka pieniądza jest używana do rozliczania transakcji
P - poziom cen; Y - wielkość produkcji; M - ilość pieniądza
V = (P • Y) / M
równanie ilościowe (M • V = P • Y) - definicja(?)
start learning
równanie obrazujące związek między ilością pieniądza w obiegu, szybkością obiegu pieniądza i wartością pieniężną dóbr i usług wytworzonych przez daną gospodarką
M (ilość pieniądza) wpływa na P (poziom cen)
podatek inflacyjny - definicja(?)
start learning
dochód uzyskany przez państwo w wyniku dodrukowania pieniądza
efekt Fishera - definicja(?)
start learning
zjawisko polegające na tym, że zmiana stopy inflacji prowadzi do identycznej, wyrażonej w punktach procentowych zmiany nominalnej stopy procentowej
nominalna stopa procentowa = realna stopa procentowa + stopa inflacji
złudzenie inflacyjne
start learning
inflacja nie wpływa na spadek siły nabywczej
W DŁUŻSZYM OKRESIE
ceny rosną -> producenci otrzymują więcej pieniędzy -> każdy człowiek sprzedaje swoje usługi w postaci pracy, więc też więcej zarabia
koszt zdartych zelówek - definicja(?)
start learning
wartość zasobów marnotrawionych przez ludzi, którzy ze względu na inflację zmniejszają trzymaną w domu ilość pieniędzy
trzymanie w domu mniej gotówki
koszt transakcyjny - definicja(?)
start learning
koszt alternatywny przeprowadzenia transakcji na dowolnym rynku
koszt zmieniania jadłospisów - definicja(?)
start learning
koszty zmiany cen
6 kosztów inflacji
start learning
(1) Koszt zdartych zelówek, (2) Koszt zmieniania jadłospisów, (3) Zmienność cen względnych i nieefektywna alokacja zasobów, (4) Zakłócenia podatkowe, (5) Zmiany wartości jednostki rozliczeniowej, (6) Arbitralna redystrybucja dochodów
AD 3 - o alokacji zasobów decydują ceny względne -> inflacja wpływa na wahania cen względnych; AD 4 - podatki naliczane są od wartości nominalnych; AD 5 - np. błędne wyliczenia zysków przedsiębiorstw; AD 6 - między dłużnikami a wierzycielami;
cena względna - definicja(?)
start learning
wartość danego dobra wyrażana wartością innego dobra
3 wady deflacji
start learning
(1) Obniżenie płac, (2) Ograniczenie wydatków, (3) Wzrost bezrobocia

You must sign in to write a comment