Łukasz Prus (James K) revision

 0    401 flashcards    jakubkoralewski
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zeszłej nocy
start learning
last night
dostałem podwyżkę
start learning
I got a raise
przyjęcie / uroczystość
start learning
feast
spokojnie
start learning
take it easy
ile to kosztuje
start learning
how much is it
inne kolory
start learning
other colors
paragon
start learning
receipt
obniżka
start learning
discount
oferta promocyjna
start learning
special offer
Dział
start learning
Department
ostre dziewczyny
start learning
Spice Girls
przyprawy
start learning
spices
drogi
start learning
expensive
powiedzieli mi
start learning
they told me
nie daj się złapać
start learning
don't get caught
zniknęła
start learning
she disappeared
pojawiły się później
start learning
they appeared later
zaległy
start learning
overdue
Badam wyniki
start learning
I examine the results
musisz się to zbadać mocniej
start learning
you must explore it harder
zgłoś swoją pracę
start learning
submit your work
Przyznaję, że masz rację
start learning
I admit you are right
Zdobyłem te informacje z nielegalnego źródła
start learning
I acquired this information from illegal source
on był podejrzanym przedsiębiorca
start learning
he was a fishy entrepreneur
waga Sprawiedliwości
start learning
scales of Justice
przestrzegać zasad
start learning
obey the rules
mógłbyś potwierdzić uważnić mój paszport
start learning
could you validate my passport
Zaopiekuj się mną
start learning
take care of me
nasz założyciel żył dawno temu
start learning
x our founder lived long time ago
Byłem przerażony, kiedy go zobaczyłem
start learning
I was scared when I saw him
profilaktyka
start learning
prevention
podejrzewamy, że John to zrobił
start learning
we suspect John did it
5% zniżki
start learning
5% off
nadal uważana jest za bardzo niebezpieczną
start learning
she is still regarded to be very dangerous
skazaniec
start learning
convict
udało mi się
start learning
I succeeded
odpocznij
start learning
have some rest
Zawsze odpoczywam po obiedzie
start learning
I always rest after lunch
on jest w areszcie c...
start learning
he is in the custody
nadzór kuratorski / probacja
start learning
probation
gorzki
start learning
bitter
rzadki (o gatunku)
start learning
rare
Urodziłem się w grudniu
start learning
x I was born in December
zależy od wielu czynników
start learning
it depends on many factors
musi się sam bronić
start learning
he has to defend himself
jest bardzo restrykcyjny
start learning
it is very restrictive
x jest bardzo ograniczający
start learning
x it is very limiting
ukryte koszty
start learning
hidden costs
zaburzenia psychiczne
start learning
mental disorders
musimy się tego pozbyć
start learning
x we must get rid of it
oburzający
start learning
x outrageous
trzy miesiące temu został zwolniony z więzienia
start learning
he was released from prison three months ago
kaucja
start learning
bail
zabezpieczenie
start learning
x collateral
odmówiono odmowy odmowny
start learning
declined refused denied
Odwlekam
start learning
dddddddddd I procrastinate
działał w oparciu o decyzję Sądu
start learning
he acted upon the decision of the Court
w imieniu
start learning
on behalf of
przyszłościowe myślenie
start learning
forward thinking
wstecz, uwsteczniony
start learning
backward
wytrzymałość
start learning
endurance
x czy spełniłeś ich wymagania?
start learning
did you meet their requirements?
jesteś tego świadomy?
start learning
x are you conscious of it?
plan emerytalny
start learning
x retirement plan
odosobnione
start learning
isolated
koc
start learning
blanket
mucha
start learning
fly
przekonaj go, żeby pozwolił mi odejść
start learning
convince him to let me go
Dokonania
start learning
x accomplishments
wystarczający
start learning
sufficient
groźba
start learning
threat
Grożę ci
start learning
I threaten you
sytuacja zagrażająca życiu
start learning
life threatening situation
kiedy szanse są przeciwko tobie
start learning
when the odds are against you
okazało się być prawdziwe
start learning
it turned out to be true
Głupi i głupszy
start learning
dumb and dumber
kamień milowy
start learning
milestone
bezwiednie nieswiadomie
start learning
unconsciously
stan umyslu
start learning
mindset
związek zawodowy
start learning
trade union
zegarek
start learning
watch Swatch
schludny
start learning
neat and tidy
Pan miły
start learning
mr nice guy
Jestem zadowolona z mojego męża
start learning
I am pleased with my husband
Ja też cos w przeszlosci
start learning
So did I.
to dało początek
start learning
it gave rise
zwykli ludzie
start learning
regular people
samowspierający
start learning
self reinforcing
zestalony
start learning
solidified
narażone na, wystawione na
start learning
exposed to
trwa wiecznie
start learning
it lasts forever
w celu
start learning
in order to
comiesięczne zobowiązania
start learning
monthly payments
techniczny
start learning
technical
Trawię
start learning
I digest
bryła
start learning
solid
raczej
To dość skomplikowane.
start learning
rather
It's rather complicated.
przebranie przykrycie ukrycie
start learning
disguise
za pomocą
start learning
by means of
w pośpiechu
start learning
in a hurry
przedstawić na piśmie
start learning
submit in writing
otwórz go nożem
start learning
open it with a knife
pomimo moich wysiłków
start learning
despite my efforts
niedbały
start learning
x negligent
x zwodniczy
start learning
misleading
raty
start learning
instalments
ich
To jest ich rodzina.
start learning
their
This is their family.
Nie interesują mnie niebezpieczne sporty.
start learning
I am not interested in dangerous sports.
Zaczynam tańczyć
start learning
I start to dance
Staram się przekonać kogoś, że mój pogląd jest słuszny
start learning
I try to convince someone that my view is right
czasochłonne
start learning
time consuming
być kwita
start learning
x get even
pozory mylą
start learning
appearances deceive
częstotliwość
start learning
x frequency
załadowana broń
start learning
loaded weapon
nawał pracy
start learning
workload
prognoza pogody
start learning
weather forecast
Szacuję liczby
start learning
x I estimate figures
kolejka linowa
Kolejką linową dojedziesz na szczyt.
start learning
cable car
The cable car takes you to the peak.
zabytki
start learning
landmarks monuments
zwiedzanie
start learning
sightseeing
zwiedzamy miasto
start learning
we explore the city
przewodnik
start learning
tour guide
majtki
start learning
underpants
majonez
start learning
mayonnaise
wzornictwo przemysłowe
start learning
design
inżynieria
Jack studiuje inżynierię chemiczną.
start learning
engineering
Jack is studying chemical engineering.
Preferencje
start learning
preferences
korzyść lub przewaga
start learning
advantage
przekazujemy dalej
start learning
we pass on
możesz podać mi sól?
start learning
could you pass me the salt?
przesadzasz
start learning
you exaggerate
w ogniu / w płomieniach
start learning
on fire / in flames
stolarz
start learning
carpenter
zegarek
start learning
watch
księgowy
start learning
an accountant
blef
start learning
bluff
Karmię mojego psa dwa razy dziennie.
start learning
I feed my dog twice a day.
zdrada zaufania
start learning
betrayal of trust
łapa
start learning
paw
dzień ustawowo wolny od pracy
start learning
bank holiday
Święto Pracy
start learning
Labour Day
nie boję się
start learning
I am not afraid
pomyslowy zaradny przedsiębiorczy
start learning
recourceful
przekroczyłeś linię
start learning
you crossed the line
przekroczyliśmy termin
start learning
we crossed the deadline
uczciwa futrzana opłata Targowa
start learning
fair fur fair Fare
Pan doskonały
start learning
Mr Right
cytat wycena
start learning
quote quote
co byś zrobił, gdybyś był na jego miejscu?
start learning
what would you do if you were in his place?
polityk
start learning
politician
pęknięcie
start learning
crack
czekam aż urośnie
start learning
I wait for him to grow up
pracodawca
start learning
an employer
emerytura
start learning
a pension
wychowanie
start learning
upbringing
wybuch wojny
start learning
war outbreak
działka, działka, działka, działka
start learning
plot of land, plot, lot, parcel
archiwum
start learning
record, archive
Udawałem, że jej nie rozumieją.
start learning
I pretended not to understand her.
przegląd
start learning
overview
winogrona
start learning
grapes
olej z pestek winogron
start learning
grapeseed oil
kajakarstwo
start learning
canoeing
Ocal mnie!
start learning
save me!
zbawca
start learning
saviour
dobrze zachowane
start learning
well conserved
zwrot akcji
start learning
twist of action
zawiadomienie
start learning
notice
unieważnienie
start learning
annullment
powództwo, skarga, reklamacja, zażalenie
start learning
complaint
zrównoważony
start learning
sustainable
awaria zasilania
start learning
power failure
przerwa w dostawie prądu
start learning
blackout
okreslony termin
start learning
due date
fatum
start learning
doom
Koniec świata
start learning
doomsday
w dużej mierze zawyżone
start learning
largely overstated
bardzo trudne
start learning
extremely hard
nie przesadzaj
start learning
don't exaggerate
rzadko spotykany
start learning
rarely seen
mentalnie niezrównoważony
start learning
mentally unstable
napływ i odpływ
start learning
influx and reflux
przepływ pieniężny
start learning
cashflow
Zadeklarowałem mój dochód, aby uzyskać pożyczkę
start learning
I declared my income to get a loan
udogodnienia
Zapraszamy gości do korzystania z wszystkich hotelowych udogodnień.
start learning
facilities
Guests are welcome to use all the hotel’s facilities.
Wczoraj wynalazłem wynalazek.
start learning
I invented an invention yesterday.
Wehikuł czasu
start learning
time machine
ostrzeżenie
Służby meteorologiczne wydały ostrzeżenie przed sztormem.
start learning
warning
Weather services issued a gale warning.
dożywocie (kara)
start learning
life sentence (punishment)
zdrada stanu
start learning
high treason
wygodny
Kupiliśmy kilka wygodnych krzeseł do naszego biura.
start learning
comfortable
We bought some comfortable chairs to the office.
kruczek prawny
start learning
loophole
pętla
start learning
loop
w pętli
start learning
in a loop
dmuchawa do liści
start learning
leaf blower
zawieszenie broni
start learning
ceasefire
nieunikniony
start learning
unavoidable
nieunikniony
start learning
inevitable
uzasadniony prawowity prawy
start learning
legit legitimate
eksplozja glowy zdumiewajacy
start learning
mindblowing
zawołaj go!
start learning
call him!
Skontaktuj się z nim!
start learning
contact him!
Omówię to jutro
start learning
I will discuss it tomorrow
Dzień Wszystkich Świętych
start learning
All Saints' Day
Dzień zaduszny
start learning
All Souls' Day
Pozwalam
start learning
I permit
sposób
Jego sposób mówienia jest uroczy.
start learning
manner
His manner of speaking is cute.
to implikuje twoje zaangażowanie
start learning
it implies your involvement
sztuczna szczęka
start learning
false teeth
afiliacja
start learning
affiliation
Przechowuję to na strychu.
start learning
I store that in the attic.
zostanie cofnięte
start learning
it will be undone
okoliczności łagodzące
start learning
mitigating circumstances
talerz
Na talerzu były ziemniaki, kawałek ryby i brukselka.
start learning
plate
On the plate there were potatoes, a piece of fish and some brussels sprouts.
kiszona kapusta
start learning
sauerkraut
partycje rozbiory
start learning
partitions
Dzielę
start learning
I divide
dzielenie
start learning
division
w afekcie, w stanie afektu
start learning
in affect, in state of affect
pozwany
start learning
defendant
obrońca
start learning
defender
zapalenie płuc
start learning
pneumonia
popełnił przestępstwo, jest sprawcą
start learning
he perpetrated a crime, he is a perpetrator
co się stało?
start learning
what happened?
domniemane przestępstwo
start learning
the alleged crime
wnuczka
Nasza wnuczka jest najsłodszym dzieckiem na świecie.
start learning
granddaughter
Our granddaughter is the sweetest child in the world.
zapalenie
Ból, ciepło i obrzęk są objawami zapalenia.
start learning
inflammation
Pain, heat and swelling are symptoms of an inflammation.
Płuca
start learning
lungs
godło
start learning
emblem
absolwent
Jestem świeżo upieczonym absolwentem Uniwersytetu York.
start learning
graduate
I'm a recent graduate from York University.
ekonomista
start learning
an economist
Ukończyłem...
start learning
I graduated from...
Ukończyłem prawo
start learning
I graduated in law
kim byłeś?
start learning
who were you?
wynalazki są wymyślane przez wynalazców
start learning
inventions are invented by inventors
petycja, podanie wniosek
start learning
petition
petent
start learning
petitioner, applicant
Obwiniam innych
start learning
I blame others
został oskarżony o morderstwo
start learning
he was charged with a murder
Oskarżam
start learning
I accuse
wycieraczka
Kat wytarła buty o wycieraczkę, żeby nie zabrudzić dywanu błotem.
start learning
doormat
Kat wiped her shoes on the doormat so she wouldn't get mud on the carpet.
nagły wypadek
W razie wypadku zbij szybę.
start learning
emergency
In case of emergency break the window.
ubiegam sie o fotel prezydenta
start learning
I run for President
przekroczyliśmy termin
start learning
we crossed the deadline
zjazd
start learning
downhill
stok
start learning
slope
Spowolnienie (us)
start learning
slowdown (us)
bessa
start learning
slump
szuflady
start learning
drawers
dożywotnie więzienie
start learning
lifetime imprisonment
przełożony nadrzędny
start learning
superior
podrzędny
start learning
inferior
sztuczny
Sztuczne barwniki i aromaty są w wielu napojach i są bardzo szkodliwe.
start learning
artificial
Artificial colours and flavours are in many drinks and they are very bad for you.
kolędy
start learning
xmas carols
handel narkotykami
start learning
drug trafficking
stos paperiów
start learning
pile of papers
izba wytrzeźwień
start learning
sobering station
policja drogowa
start learning
road police
mimo że / chociaż
start learning
although
pomimo deszczu dobrze się bawiliśmy
start learning
despite the rain we had a good time
nielegalne wyrzucanie śmieci
start learning
fly-tipping
obraźliwy język obraźliwy język
start learning
foul speech offensive language
wulgarne przekleństwa / przekleństwa
start learning
vulgar swearwords / cursing
Jestem oskarżony o handel narkotykami
start learning
I m accused of drug traficking
malina
Poczekaj chwilę. Przyniosę malin z ogrodu.
start learning
raspberry
Hold on a minute. I will bring raspberries from the garden.
wysypisko
start learning
dump
pierożki
start learning
dumplings
Kosmetyczka / Kosmetyczka
start learning
beautician/beauty therapist
hipoteka
start learning
mortgage (mogydż)
Przestrzegam prawa.
start learning
I abide by the law.
Jestem związany umową.
start learning
I am bound by the contract.
śmiałe twierdzenie
start learning
bold claim
Nie został wpuszczony do kraju.
start learning
He was not permitted to enter the country.
Nie wolno parkować tutaj.
start learning
You are not permitted to park here.
niespójny sposób
start learning
inconsistent manner
sprawiedliwa zasada
start learning
equitable principle
niesprawiedliwy dostęp do informacji
start learning
inequitable access to information
w zamian za
start learning
in consideration of
heban
start learning
ebony
naćpany
start learning
stoned
pod rygorem nieważności
start learning
under pain of invalidity
nieważne i nieważne
start learning
null and void, invalid
że doszło do mnie, że
start learning
it occured to me that
taka sytuacja miała miejsce wcześniej
start learning
such situation occured before
z wyjątkiem mnie
start learning
save me
ława przysięgłych
Nie wierzę, że ława przysięgłych była bezstronna w tej sprawie.
start learning
a jury
I don't believe the jury was impartial in that case.
zobowiązanie
start learning
commitment
proces sądowy
start learning
trial
należny
start learning
due
należycie
start learning
duly
utrzymanie np. komputera, bazy danych
start learning
maintenance
byliśmy na koncercie
start learning
we were at the concert
sądowy śledczy kryminalistyczny
start learning
forensic
lekarz sądowy
start learning
forensic doctor
Rozprzestrzeniają fałszywe pogłoski.
start learning
They spread false rumours.
firma
Małe firmy stawiają czoła konkurencji ze strony dużych firm.
start learning
firm
Small firms face competition from large companies.
firma (FERM)
start learning
firm
nosi twoje imię
start learning
it bears your name
prawo jest wiążące
start learning
law is binding
podejście szczegółowe dopracowane
start learning
nuanced approach
poseł
start learning
MP member of parliament
dwuznaczny
start learning
equivocal
jasne i jednoznaczne
start learning
clear and unequivocal
nienaumyślnie
start learning
inadvertently
Zamierzam omówić ten temat
start learning
I intend to discuss this topic
zamierzam omówić temat własności intelektualnej.
start learning
I intend to discuss the topic of intellectual property.
To są 3 lata więzienia.
start learning
It amounts to 3 years in prison.
odrzucenie odmowa zerwanie repudiacja
start learning
repudiation
pominięcie
start learning
omission
nie trafiłem do celu
start learning
I missed the target.
zależy od pogody
start learning
it depends on the weather
wykonalny
start learning
feasible
zgodny
start learning
consistent
przedsiębiorca
start learning
entrepreneur
przedsiębiorczy
start learning
entrepreneurial
przedsiębiorczość
start learning
entrepreneurship
poniżej zera temperatury
start learning
below zero temperatures
zaległy
start learning
overdue
Nakłoniłem go do podpisania umowy
start learning
I induced him to sign the contract
Rozwiązałem umowę
start learning
I rescinded the contract
zamiast
start learning
in lieu
świadomy
start learning
conscious
obszar podatny na wypadki
start learning
accident prone area
unieważnienie
start learning
rescission
jednoznaczny
start learning
unequivocal
gofry
start learning
waffle
opieka nad dzieckiem
start learning
custody of a child
martwiła się o mnie
start learning
she was concerned about me
radca prawny
start learning
solicitor
uprowadzenie
start learning
abduction
dochodzę odszkodowania
start learning
I seek damages
granica wewnętrzna np. województwa
start learning
boundary
niedbalstwo / nieostrożność
start learning
carelessness
powódź krwi
start learning
flood of blood
zdrowy rozsądek, zdrowy rozsądek
start learning
good sense, common sense
Powód
start learning
plaintiff / claimant
zaniedbuje mnie
start learning
he neglects me
upoważniony
start learning
authorized
wykroczenie
start learning
an offence
podejrzany
start learning
a suspect
ale wniosek nie powiódl się
start learning
but the action failed
wszyscy oprócz Ciebie
start learning
everyone but you
kara śmierci
start learning
capital punishment
wyrok
start learning
verdict
zaklocanie porzadku
start learning
nuisance
kwalifikacje / referencje
start learning
credentials
radca prawny
start learning
attorney at law
śmiertelny wypadek
start learning
fatal accident
śmiertelność
start learning
fatality
wskaznik śmiertelności
start learning
fatality rate
fatum
start learning
doom
kruchy
start learning
fragile
trudności
start learning
hardships
rozprzestrzeniamy się
start learning
we spread
rozprzestrzeniamy chorobę
start learning
we spread the disease
koledzy z pracy
start learning
workmates
stan wyjatkowy
start learning
state of emergency
Stan wojenny
start learning
martial law
przestępstwo
start learning
felony
What lawyers say during ex?
start learning
I claim!, I claim!!!, I claim!!!
Przestałem palić
start learning
I stopped smoking
epidemia rozprzestrzenia sie
start learning
epidemic spreads
pandemia
start learning
pandemic
bogaci, niepełnosprawni, Polacy
start learning
the rich, the disabled, the Polish
11 przypadkow
start learning
11 cases
środek odkażający
start learning
disinfectant
maseczki
start learning
face masks
dystansowanie społeczne
start learning
social distancing
analiza
start learning
analysis
farmacja apteka
start learning
pharmacy
Uzdrawiam
start learning
I heal
zarazki
start learning
germs
hossa i bessa
start learning
bull market and bear market
Jestem na płatnym urlopie
start learning
I'm on a paid leave
boom lub crash
start learning
boom or crash
Krach
start learning
meltdown
Przeprojektowuję
start learning
I redesign
siły natury, siła wyższa, działanie Boga, presja okoliczności
start learning
forces of nature, force majeure, act of God, pressure of circumstances
odszkodowanie, wyrownanie szkody
start learning
remedy
powód / powód / skarżący
start learning
plaintiff / claimant / complainant applicant
na miejscu, na miejscu, w lokalu
start learning
on the premises, on the spot
inklinacja, sklonnosc
start learning
propensity
zakaz zblizania sie
start learning
restraining order
ograniczający
start learning
restraining
nakaz
start learning
injuction
Przepisy
start learning
provisions
indemnity
start learning
odszkodowanie
indemnification of vendor
start learning
odszkodowanie sprzedawcy
nagranie dźwięku
start learning
audio recording
zatwierdzenie testamentu
start learning
probate of will
wady i zalety
start learning
downside and upside
wygralismy nasze sprawy
start learning
our cases have merit
wynika to z
start learning
it stems from
dziwaczny
start learning
bizarre
galaretka
start learning
jelly x
zarzuty
start learning
allegations x
zarzuciła mu oszustwo
start learning
she alleged him of fraud x
dziewczyna z randki
start learning
date
pozew zbiorowy
start learning
class-action lawsuit x
przejęcie / akwizycja / zakupy
start learning
acquisition x

You must sign in to write a comment