Lesson 30.04.2020

 0    15 flashcards    slepyszifo3
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Moja córka rozlała sok.
start learning
My daughter spilled juice.
Planuję otworzyć mój komputer.
start learning
I’m planning to open my computer.
Zdezynfekowałem komputer.
start learning
I Sanitized my computer.
Często słyszę, że dzieci dostają drogie komputery.
start learning
I often hear kids get expensive computers.
Nie widzę takiego zaangażowania wśród ludzi.
start learning
I don’t see such engagement among people.
Jechałem przez miasto...
start learning
I was driving through the town...
Powyżej 6 tygodni
start learning
Over 6 weeks
Wszystko zmieniło się z dnia na dzień.
start learning
Everything has changed overnight.
Nie możesz tego zmienić z dnia na dzień.
start learning
You can’t change it overnight.
Nie możesz zbudować firmy z dnia na dzień.
start learning
You can’t build a business overnight.
Nie zrozum mnie źle.
start learning
Don’t get me wrong.
Mówi, że nie ma czasu na media społecznościowe.
start learning
She says she doesn’t have time for social media.
Przestałem przeszukiwać wiele informacji online.
start learning
I quit searching a lot of information online.
To strata czasu.
start learning
It’s a waste of time.
Chce, żebym oddał jej komputer.
start learning
She wants me to give her the computer back.

You must sign in to write a comment