lekcja nr 6 - praca zawodowa

 0    130 flashcards    Me. Myself. I
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
praca umyslowa
start learning
white-collar work
praca fizyczna
start learning
blue-collar work
praca biurowa/ o stałych godzinach
start learning
nine-to-five job
praca tymczasowa
start learning
a temporary job
pracodawca
start learning
an employer
zatrudniony (osoba zatrudniona)
Zakład zatrudnia 1000 osób.
start learning
employee
The company employs 1000 employees.
satysfakcja z pracy
start learning
job satisfaction
zatrudniajacy nadmierną liczbę pracowników
start learning
overmanned
zatrudniajacy zbyt mala liczbe pracownikow, z brakami kadrowymi
start learning
undermanned
personel
Kadra miała dobre relacje z uczniami.
start learning
staff
The staff had a good relationship with the pupils.
oszczędności
start learning
savings
źródło dochodu
start learning
source of income
płaca / stawka
start learning
wage
realizować zamówienia
start learning
process orders
utrzymywanie pozytywne relacje z prasą
start learning
maintain positive relations with the press
premia roczna
start learning
annual bonus
zasiłek chorobowy, wynagrodzenie za czas choroby
start learning
sick pay
słabo płatna
start learning
badly-paid
twórcza
start learning
creative
załoga, obsługa
start learning
crew
napiwek
start learning
tip
dobrze zarabiać
start learning
earn a good salary
wazna, odpowiedzialna
start learning
high-powered
dobrze płatna / lukratywna
start learning
lucrative
na niepełny etat
start learning
part-time
satysfakcjonujący
start learning
rewarding
satysfakcjonująca
start learning
fulfilling
biurokratyczny
start learning
bureaucratic
niewymagajaca kwalifikacji praca
start learning
menial job
monotonna praca
start learning
repetitive work
wysoko wykwalifikowany
start learning
highly skilled
celowy
start learning
goal-oriented
niekompetentny
start learning
incompetent
kompetentny
start learning
competent
zaangażowany, oddany
start learning
committed
doświadczenie w dziedzinie pokrewnej
start learning
experience in a related field
pracować pod presją
start learning
work under pressure
zostać zwolnionym (z powodu redukcji zatrudnienia)
start learning
to be made redundant
dostać awans
Szef powiedział, że w przyszłym miesiącu dostanę awans.
start learning
to be promoted
My boss told me that I'm going to be promoted next month.
na takich samych warunkach
start learning
on equal terms
wziąć dzień wolny
Jestem koszmarnie zmęczony, potrzebuję wziąć dzień wolnego i odpocząć.
start learning
to take a day off
I'm terribly tired, I need to take a day off and rest.
bezrobocie
start learning
unemployment
bezrobotni
start learning
unemployed
pracować w nadgodzinach
start learning
to work overtime
wymagania
start learning
expectations, requirements
dobrze wyszkolony
start learning
well-trained
zadowolenie z pracy
start learning
job satisfaction
przejmować od kogoś obowiązki
start learning
to take over from sb
wziąć dzień wolny
Jestem koszmarnie zmęczony, potrzebuję wziąć dzień wolnego i odpocząć.
start learning
to take a day off
I'm terribly tired, I need to take a day off and rest.
sekrety zawodowe
start learning
tricks of the trade
wolna posada
start learning
vacancy
z praca wiąże się
start learning
job involves
założyć firmę
start learning
set up a company
przekwalifikować się
start learning
retrain
posada
start learning
position
uczyć się zawodu w praktyce
start learning
learn on the job
złożyć rezygnację
start learning
to hand in your resignation
być swoim własnym szefem
start learning
to be your own boss
strajkować
Pracownicy fabryki zastrajkowali w zeszłym tygodniu.
start learning
to go on strike
Factory workers went on strike last week.
świadczenia dodatkowe / profity
start learning
fringe benefits / perks
pewność stałego zatrudnienia
start learning
job security
prowadzić swój własny interes
start learning
to run your own business
pracować na zmiany
start learning
to work shifts
pracowac i dotrzymywać terminów
start learning
to work to deadlines
okres próbny
Okres próbny to czas testowania kogoś lub czegoś.
start learning
trial period
A trial period is a period of time during which someone or something is tested.
pracować / robić nadgodziny
start learning
to work / do overtime
elastyczne godziny pracy
start learning
flexi-time/ flexible working hours
perspektywy awansu
start learning
prospects of promotion
pracować z domu, zdalnie
start learning
to work from home
wzrost bezrobocia
start learning
rise in unemployment
wymagania
start learning
requirements
zwolnić kogoś
start learning
sack sb/give sb the sack/fire sb
prowadzić nabór (pracowników)
start learning
to take on (employees)
wyniki sprzedaży
start learning
sales figures
pensja początkowa
start learning
initial / starting salary
dostać podwyżkę
start learning
to get a pay rise
oprocentowanie, odsetki
start learning
interest
być na zasiłku
start learning
to be on a dole
prowizja
Ten bank pobiera wysoką prowizję.
start learning
commission
That bank charges a high commission.
pieniądze z zasiłku, zasiłek dla bezrobotnych
start learning
dole money, unemployment benefit
na niepełny etat
start learning
part-time
wykonywać obowiązki
start learning
to carry out duties
być bezrobotnym
start learning
to be out of work
ciąć koszty
start learning
to cut costs
zatrudniać / zwalniać pracowników
start learning
to hire / dismiss employees
umiejętności komunikacyjne
start learning
communication skills
niewydajny
start learning
inefficient
wydajny
Nasze działania muszą być szybkie i skuteczne.
start learning
efficient
Our actions have to be rapid and efficient.
Gospodarka oparta na rolnictwie
start learning
agriculture-based economy
gospodarka oparta na informacji
start learning
the information economy
wybór zawodu
start learning
choice of career
rynek pracy
start learning
labour market
zwolnić kogoś z pracy
start learning
to lay sb off
przemysłowy / produkcyjny
start learning
industrial / manufacturing
bez perspektyw
start learning
deal-end
wymagająca, stanowiąca wyzwanie
start learning
challenging
uczenie się przez całe życie
start learning
lifelong learning
zarabiać na życie robiąc coś
start learning
to make a living doing something
badania rynku
start learning
market research
wyjechać w sprawach zawodowych
start learning
to go away on business
agencja pośrednictwa pracy
start learning
employment agency
radzić sobie, sprostać
start learning
to cope with
zbankrutować
Firma mojego wujka zbankrutowała na początku roku.
start learning
go bankrupt
My uncle's company went bankrupt at the beginning of the year.
kariera
start learning
a career
nadzorowania pracę
start learning
to supervise work
zwolnić się / zrezygnować
start learning
to quit / resign
elastyczność
Jeśli masz sobie poradzić w tej roli, musisz wykazać się dużą elastycznością - będziesz mieć wiele różnych obowiązków.
start learning
flexibility
If you're going to succeed in this role, you'll need to demonstrate a lot of flexibility - you'll have many different tasks.
dobrze wyszkolony
start learning
well-trained
dotrzymywać terminów
start learning
to meet deadlines
zmotywowany
start learning
highly motivated
dobra zapłata
start learning
good pay
macierzyński / ojcowski
start learning
maternity/ paternity leave
pracować w zespole
start learning
to work in a team
pracować na własną rękę
start learning
to work on your own
wspinać się po szczeblach kariery
start learning
to climb the career ladder
zorientowany na cele
start learning
goal-oriented
pracować dorywczo, wykonywać drobne prace
start learning
to do odd jobs
odpowiedzialny
Jestem odpowiedzialny za kluczowych klientów.
start learning
responsible
I'm responsible for the key clients.
pojsc na zwolnienie, urlop
start learning
to go on leave
przepracowany
start learning
overworked
podnieść wydajność
start learning
to increase efficiency
nadzorca, kierownik
start learning
supervisor
umiejętność dbania o szczegóły
start learning
attention to detail
emerytura
start learning
retirement
korzystne warunki pracy
start learning
favourable working conditions
strajkować
Pracownicy fabryki zastrajkowali w zeszłym tygodniu.
start learning
to go on strike
Factory workers went on strike last week.
przepracowywać/przemęczać się
start learning
to overwork oneself
związna z opieką
start learning
caring
perspektywy kariery
start learning
career prospects
zasiłek dla bezrobotnych
start learning
unemployment benefit

You must sign in to write a comment