Łacińska terminologia prawnicza

 0    60 flashcards    nuka
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
ad probationem
start learning
forma czynności prawnej zastrzeżona dla celów dowodowych
ad eventum
start learning
forma czynności prawnej zastrzeżona dla wywołania określonych skutków prawnych
ad solemnitatem
start learning
forma czynności prawnej zastrzeżona pod rygorem nieważności, np. małżeństwo zawarte bez urzędnika stanu cywilnego
lex retro non agit
start learning
prawo nie działa wstecz
de lege lata
start learning
o ustawie uchwalonej (dyskusja na temat ustawy, która jest już uchwalona/obowiązuje)
de lege ferenda
start learning
o ustawie która ma zostać wydana, dyskusja o ustawie która dopiero ma zostać uchwalona
exceptiones peremptoriae
start learning
zarzuty peremptoryjne (uniemożliwiające powodowi skuteczne dochodzenie roszczenia - trwałe np. przedawnienie postępowania
via legis
start learning
z mocy prawa, ustawy
naturalia negotii
start learning
przedmiotowo nieistotne składniki czynności prawnej (objęte są przepisami względnie obowiązującymi, np. w umowie kupna-sprzedaży klauzula dotycząca odpowiedzialności za wady fabryczne towaru)
essentialia negotii
start learning
przedmiotowo istotne składniki czynności prawnej (np. w testamencie będzie to ustanowienie dziedzica - bez tego testament jest bezwartościowy) lub w umowie kupna-sprzedaży towar i cena)
accidentalia negotii
start learning
podmiotowo istotne składniki dodatkowe czynności prawnej, czyli klauzule (na przykład w umowie termin, warunek wykonania danej czynności)
lex perfecta
start learning
dosłowne tłumaczenie to umowa doskonała, ale należy pamiętać, że umowy doskonałe nie istnieją!
czynność prawna sprzeczna z prawem jest nieważna, przepis, który zawiera sankcję nieważności, na przykład małżeństwo musi być zawarte przed urzędnikiem stanu cywilnego inaczej jest nieważne
lex plus quam perfecta
start learning
przepis zawiera sankcję nieważności oraz karną, na przykład fałszowanie metryki i zawarcie drugiego równoległego małżeństwa, ani nie jest ważne i dodatkowo będzie jeszcze kara)
lex imperfecta
start learning
przepis/ustawa, która nie przewiduje sankcji ani karnej ani nieważności, na przykład nieszanowanie rodziców - naganne, ale nie ma konsekwencji
lex minus quam perfecta
start learning
przepis, który zawiera tylko sankcję karną, na przykład dawniej zawarcie małżeństwa w czasie żałoby (małżeństwo będzie ważne, ale będzie kara)
superficies solo cedit
start learning
to co znajduje się na powierzchni gruntu, jest z nim trwale związane jest właściciela gruntu, to co jest trwale połączone z nieruchomością staje się jej częścią składową, np. budynek czy drzewo
ius cogens
start learning
prawo bezwzględnie obowiązujące
ius dispositivum
start learning
prawo względnie obowiązujące (to znaczy obowiązuje dopiero wtedy kiedy strony czynności prawnej nie postanowią inaczej)
genus perire non censetur
start learning
rzecz oznaczona gatunkowo nie ginie - jeśli dłużnik stracił taką rzecz to może oddać inną, taką samą, ale nie tą samą - można ją zamienić
species perit ei cui debetur
start learning
rzecz oznaczona indywidualnie przypada właścicielowi (temu komu się należy)
cum viribus hereditatis
start learning
rzeczy należące do spadku - spadkobiorca odpowiada tylko rzeczami należącymi do spadku
pro viribus hereditatis
start learning
odpowiada do wysokości tego co jest w spadku
lucrum cessans
start learning
utracony zysk
damnum emergens
start learning
rzeczywista, wynikła szkoda
emptio rei speratae
start learning
kupno rzeczy przyszłej, spodziewanej np. plonów
emptio spei
start learning
kupno szansy
lucidum on tervallum
start learning
przebłysk świadomości
emptio ad gustum
start learning
kupno z zastrzeżeniem, że kupujący może zwrócić rzecz jeżeli mu się nie spodoba (umowa będzie ważna dopiero od momentu gdy mu się spodoba)
pactum displicentiae
start learning
umowa o zwrot rzeczy (kupno jest ważne od początku, ale jeśli kupującemu nie spodoba się rzecz to może ją oddać)
ius retentionis
start learning
prawo zatrzymania rzeczy (np. w Rzymie w przypadku rozwodu mąż miał prawo zatrzymać część posagu żony na dzieci, które zostawały z nim)
iura novit curia
start learning
sąd zna prawo
actor sequitur forum rei
start learning
powództwo można wnieść dla sądu właściwego dla pozwanego (powód idzie za sądem pozwanego)
votum separatum
start learning
zdanie odrębne
onus probandi
start learning
ciężar na oskarżycielu udowodnienia winy
matrimonium
start learning
małżeństwo
constituttum possessorium
start learning
ustanowienie kogoś posiadaczem, ale nie przekazanie mu rzeczy
traditio brevi manu
start learning
przeniesienie własności rzeczy, którą ktoś już posiada
longa manu tradittio
start learning
przekazanie posiadania przez wskazanie (przeniesienie posiadania, ale bez fizycznego zetknięcia)
succesio in universitatem
start learning
nabycie praw, spadku w całości
iudex suspectus
start learning
sędzia niezdolny, wyłączony na wniosek stron
iudex on habilis
start learning
sędzia niezdolny, wyłączony z mocy prawa np. przez więzy krwi
forum hereditatis
start learning
sąd właściwy ze względu na miejsce dziedziczenia (miejsce ostatniego pobytu przed śmiercią)
vis testamenti
start learning
moc testamentu
rzeczy, których wyżej nie ma, a zapisałam, że Zabło mówił, że będą na egzaminie:
start learning
things that are not higher, and I wrote that Zabło said that they will be on the exam:
negotium claudicans
start learning
czynność prawna kulejąca - dokonana przez osobę do tego niezdolną, np. małoletni, wymagająca zgody osoby trzeciej do zyskania ważności (warto pamiętać, że do momentu uzyskania tej zgody czynność jest nieskuteczna, ale nie nieważna)
obligatio alternativa
start learning
zobowiązanie przemienne, z treści zobowiązania wynika możliwość spełnienia więcej niż jednego świadczenia (spełnienie któregokolwiek zwalnia dłużnika z zobowiązania)
facultas alternativa
start learning
upoważnienie przemienne, w treści zobowiązania jest tylko jedno świadczenie, ale dłużnik może się zwolnić ze swojego obowiązku przez spełnienie innego świadczenia niż świadczenie główne
exceptio plurium concubentium
start learning
zarzut, że matka dziecka obcowała z innymi mężczyznami (gdy dochodzi ojcostwa)
rebus sic stantibus
start learning
ponieważ sprawy przybrały taki obrót
klauzula zmiany okoliczności, ustalone warunki obowiązują, o ile okoliczności się nie zmieniły, np. zawieramy umowę ze spłatą za 5 lat, jeśli w tym czasie warunki, okoliczności się zmieniły to przy spłacie przyjmujemy te jakie są obecnie
tempus deliberandi
start learning
czas do namysłu
audiatur et altera pars
start learning
niech będzie wysłuchana i druga strona
pactum in favorem tertii
start learning
umowa na korzyść osoby trzeciej
negatio per positione malterius
start learning
zanegowanie przez przedstawienie innego stanowiska
error in iudicando
start learning
błąd materialny w osądzeniu
error in procedendo
start learning
błąd proceduralny w przebiegu procesu
succesio mortis causa
start learning
sukcesja na wypadek śmierci
succesio intervivos
start learning
między żyjącymi
ad litis ordinationem
start learning
co dotyczy przebiegu, prowadzenia procesu
ad litem decidendam
start learning
co dotyczy rozstrzygnięcia procesu (celem wydania wyroku)
pacta sunt servanda
start learning
umów należy dotrzymywać

You must sign in to write a comment