Kolokwium II

 0    215 flashcards    loviee1
print play test yourself
 
Question Answer
łopatka
start learning
scapula
kresy mięśniowe
start learning
linea musculares
dół podłopatkowy
start learning
fossa subscapularis
powierzchnia stawowa (dla obojczyka)
start learning
facies articularis acromialis
wcięcie łopatki
start learning
incisura scapulae
wydrążenie stawowe
start learning
cavitas glenoidalis
powierzchnia żebrowa
start learning
facies costalis
guzek podpanewkowy
start learning
tuberculum infraglenoidale
wyrostek kruczy
start learning
processus coracoideus
wyrostek barkowy
start learning
acromion
grzebień łopatki
start learning
spina scapulae
dół nadgrzebieniowy
start learning
fossa supraspinata
szyjka łopatki
start learning
collum scapulae
obojczyk
start learning
clavicula
guzek stożkowaty
start learning
tuberculum conoideum
koniec mostkowy
start learning
extremitas sternalis
koniec barkowy
start learning
extremitas acromialis
powierzchnia stawowa mostkowa
start learning
facies articularis sternalis
wycisk więzadła żebrowo-obojczykowego
start learning
impressio ligamenti costoclavicularis
kresa czworoboczna
start learning
linea trapezoidea
powierzchnia stawowa barkowa
start learning
facies articularis acromialis
kość ramienna
start learning
humerus
trzon kości ramiennej
start learning
corpus humeri
powierzchnia przednia boczna
start learning
facies anterior lateralis
guzowatość naramienna
start learning
tuberositas deltoidea
bruzda nerwu promieniowego
start learning
sulcus nervi radialis
grzebień nadkłykciowy przyśrodkowy
start learning
crista supracondylaris medialis
grzebień nadkłykciowy boczny
start learning
crista supracondylaris lateralis
głowa kości ramiennej
start learning
caput humeri
szyjka anatomiczna
start learning
collum anatomicum
szyjka chirurgiczna
start learning
collum chirurgicum
guzek większy
start learning
tuberculum majus
guzek mniejszy
start learning
tuberculum minus
bruzda międzyguzkowa
start learning
sulcus intertubercularis
grzebień guzka większego
start learning
crista tuberculi majoris
grzebień guzka mniejszego
start learning
crista tuberculi minoris
kłykieć kości ramiennej
start learning
condylus humeri
nadkłykieć przyśrodkowy
start learning
epicondylus medialis
bruzda nerwu łokciowego
start learning
sulcus nervi ulnaris
dół dziobiasty
start learning
fossa coronoidea
dół promieniowy
start learning
fossa radialis
nadkłykieć boczny
start learning
epicondylus lateralis
główka kości ramiennej
start learning
capitulum humeri
bloczek kości ramiennej
start learning
trochlea humeri
kość promieniowa
start learning
radius
trzon kości promieniowej
start learning
corpus radii
brzeg międzykostny
start learning
margo interosseus
głowa kości promieniowej
start learning
caput radii
dołek głowy
start learning
fovea capitis
obwód stawowy głowy
start learning
circumferentia articularis capitis
szyjka kości promieniowej
start learning
collum radii
guzowatość kości promieniowej
start learning
tuberositas radii
powierzchnia stawowa nadgarstkowa
start learning
facies articularis carpea
wcięcie łokciowe
start learning
incisura ulnaris
wyrostek rylcowaty
start learning
processus styloideus
guzek grzbietowy
start learning
tuberculum dorsale
kość łokciowa
start learning
ulna
trzon kości łokciowej
start learning
corpus ulnae
wyrostek łokciowy
start learning
olecranon
wyrostek dziobiasty
start learning
processus coronoideus
guzowatość kości łokciowej
start learning
tuberositas ulnae
wcięcie promieniowe
start learning
incisura radialis
wcięcie bloczkowe
start learning
incisura trochlearis
grzebień odwracacza przedramienia
start learning
crista musculi supinatoris
głowa kości łokciowej
start learning
caput ulnae
obwód stawowy głowy kości łokciowej
start learning
circumferentia articularis capitis ulnae
wyrostek rylcowaty
start learning
processus styloideus
kości ręki
start learning
ossa manus
nadgarstek
start learning
carpus
śródręcze
start learning
metacarpus
palce
start learning
digiti
kości nadgarstka
start learning
ossa carpi
kość łódeczkowata
start learning
os scaphoideum
kość księżycowata
start learning
os lunatum
kość trójgraniasta
start learning
os triquetrum
kość grochowata
start learning
os pisiforme
kość czworoboczna większa
start learning
os trapezium
kość czworoboczna mniejsza
start learning
os trapezoideum
kość główkowata
start learning
os capitatum
kość haczykowata
start learning
os hamatum
kości śródręcza
start learning
ossa metacarpalia
staw mostkowo-obojczykowy
start learning
articulatio sternoclavicularis
staw barkowo-obojczykowy
start learning
articulatio acromioclavicularis
więzadło mostkowo-obojczykowe przednie i tylne
start learning
ligamentum sternoclaviculare anterius et posterius
więzadło międzyobojczykowe
start learning
ligamentum interclaviculare
więzadło żebrowo-obojczykowe
start learning
ligamentum costoclaviculare
więzadło barkowo-obojczykowe
start learning
ligamentum acromioclaviculare
więzadło kruczo-obojczykowe
start learning
ligamentum coracoclaviculare
staw ramienny
start learning
articulatio humeri
więzadło kruczo-ramienne
start learning
ligamentum coracohumerale
staw łokciowy
start learning
articulatio cubiti
staw promieniowo-łokciowy bliższy
start learning
articulatio radioulnaris proximalis
staw promieniowo-łokciowy dalszy
start learning
articulatio radioulnaris distalis
błona międzykostna przedramienia
start learning
membrana interossea antebrachii
staw promieniowo-nadgarstkowy
start learning
articulatio radiocarpea
staw śródnadgarstkowy
start learning
articulatio mediocarpea
stawy palców ręki
start learning
articulationes digitorum manus
obręcz kończyny dolnej
start learning
cingulum membri inferioris
kość miedniczna
start learning
os coxae
panewka
start learning
acetabulum
rąbek panewki
start learning
limbus acetabuli
wcięcie panewki
start learning
incisura acetabuli
bruzda nadpanewkowa
start learning
sulcus supraacetabularis
otwór zasłoniony
start learning
foramen obturatum
kresa łukowata
start learning
linea arcuata
kość biodrowa
start learning
os ilium
trzon kości biodrowej
start learning
corpus ossis ilii
talerz kości biodrowej
start learning
ala ossis ilii
powierzchnia pośladkowa
start learning
facies glutea
kresa pośladkowa tylna
start learning
linea glutea posterior
kresa pośladkowa dolna
start learning
linea glutea inferior
powierzchnia krzyżowo-miedniczna
start learning
facies sacropelvina
dół biodrowy
start learning
fossa iliaca
powierzchnia uchowata
start learning
facies auricularis
guzowatość biodrowa
start learning
tuberositas iliaca
grzebień biodrowy
start learning
crista iliaca
kolec biodrowy górny przedni
start learning
spina iliaca anterior superior
kolec biodrowy tylny górny
start learning
spina iliaca posterior superior
warga zewnętrzna
start learning
labium externum
kresa pośrednia
start learning
linea intermedia
guzek biodrowy
start learning
tuberculum iliacum
kolec biodrowy przedni górny
start learning
spina iliaca anterior superior
kolec biodrowy przedni dolny
start learning
spina iliaca anterior inferior
wyniosłość biodrowo-łonowa
start learning
eminentia iliopubica
wcięcie kulszowe większe
start learning
incisura ischiadica major
kość kulszowa
start learning
os ischii
trzon kości kulszowej
start learning
corpus ossis ischii
guzek zasłonowy tylny
start learning
tuberculum obturatorium posterius
kolec kulszowy
start learning
spina ischiadica
wcięcie kulszowe większe
start learning
incisura ischiadica major
wcięcie kulszowe mniejsze
start learning
incisura ischiadica minor
otwór kulszowy większy
start learning
foramen ischiadicum majus
otwór kulszowy mniejszy
start learning
foramen ischiadicum minus
guz kulszowy
start learning
tuber ischiadicum
gałąź kości kulszowej
start learning
ramus ossis ischii
kość łonowa
start learning
os pubis
trzon kości łonowej
start learning
corpus ossis pubis
wyniosłość biodrowo-łonowa
start learning
eminentia iliopubica
gałąź górna kości łonowej
start learning
ramus superior ossis pubis
grzebień kości łonowej
start learning
pecten ossis pubis
kresa graniczna
start learning
linea terminalis
guzek łonowy
start learning
tuberculum pubicum
bruzda zasłonowa
start learning
sulcus obturatoris
grzebień zasłonowy
start learning
crista obturatoria
guzek zasłonowy przedni
start learning
tuberculum obturatorium anterius
powierzchnia spojeniowa
start learning
facies symphysialis
gałąź dolna kości łonowej
start learning
ramus inferior ossis pubis
kresa łonowa
start learning
crista pubica
spojenie łonowe
start learning
symphysis pubica
kąt podłonowy
start learning
angulus subpubicus
kość udowa
start learning
femur
kresa chropowa
start learning
linea aspera
warga przyśrodkowa
start learning
labium mediale
warga boczna
start learning
labium laterale
powierzchnia podkolanowa
start learning
facies poplitea
guzek przywodziciela
start learning
tuberculum adductorium
kresa międzykrętarzowa
start learning
linea intertrochanterica
guzowatość pośladkowa
start learning
tuberositas glutea
krętarz trzeci
start learning
trochanter tertius
głowa kości udowej
start learning
caput ossis femoris
dołek głowy
start learning
fovea capitis
szyjka kości udowej
start learning
collum ossis femoris
krętarz większy
start learning
trochanter major
dół krętarzowy
start learning
fossa trochanterica
krętarz mniejszy
start learning
trochanter minor
grzebień międzykrętarzowy
start learning
crista intertrochanterica
kłykcie kości udowej
start learning
condyli ossis femoris
dół międzykłykciowy
start learning
fossa intercondylaris
kresa międzykłykciowa
start learning
linea intercondylaris
powierzchnia rzepkowa
start learning
facies patellaris
nadkłykieć przyśrodkowy
start learning
epicondylus medialis
nadkłykieć boczny
start learning
epicondylus lateralis
rzepka
start learning
patella
podstawa rzepki
start learning
basis patellae
wierzchołek rzepki
start learning
apex patellae
kościec goleni
start learning
crus
kość piszczelowa
start learning
tibia
błona międzykostna goleni
start learning
membrana interossea cruris
powierzchnie stawowe górne
start learning
facies articulares superiores
wyniosłość międzykłykciowa
start learning
eminentia intercondylaris
guzek międzykłykciowy przyśrodkowy
start learning
tuberculum intercondylare mediale
guzek międzykłykciowy boczny
start learning
tuberculum intercondylare laterale
pole międzykłykciowe przednie i tyle
start learning
area intercondylaris anterior et posterior
brzeg podpanewkowy
start learning
margo infraglenoidalis
guzowatość piszczeli
start learning
tuberositas tibiae
powierzchnia stawowa strzałkowa
start learning
facies articularis fibularis
wcięcie strzałkowe
start learning
incisura fibularis
kostka przyśrodkowa
start learning
malleolus medialis
powierzchnia stawowa kostki
start learning
facies articularis malleoli
bruzda kostkowa
start learning
sulcus malleolaris
strzałka
start learning
fibula
grzebień przyśrodkowy
start learning
crista medialis
głowa strzałki
start learning
caput fibulae
wierzchołek głowy strzałki
start learning
apex capitis fibulae
powierzchnia stawowa głowy strzałki
start learning
facies articularis capitis fibulae
szyjka strzałki
start learning
collum fibulae
kostka boczna
start learning
malleolus lateralis
bruzda kostki
start learning
sulcus malleolaris
dół kostki bocznej
start learning
fossa malleoli lateralis
stęp
start learning
tarsus
kość skokowa
start learning
talus
bloczek kości skokowej
start learning
trochlea tali
wyrostek boczny kości skokowej
start learning
processus lateralis tali
wyrostek tylny kości skokowej
start learning
processus posterior tali
szyjka kości skokowej
start learning
collum tali
głowa kości skokowej
start learning
caput tali
kość piętowa
start learning
calcaneus
kość łódkowata
start learning
os naviculare
kości klinowate
start learning
ossa cuneiformia
kość sześcienna
start learning
os cuboideum
śródstopie
start learning
metatarsus
trzeszczki
start learning
ossa sesamoidea
staw kolanowy
start learning
articulatio genus
dół wyrostka łokciowego
start learning
fossa olecrani
bruzda przypanewkowa
start learning
sulcus paraglenoidalis

You must sign in to write a comment