karne glosariusz 1 część

 0    85 flashcards    anglofil
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
absolutny
start learning
unqualified
adwokat podejrzanego
start learning
defendant’s counsel
akredytywa
start learning
letter of credit
aplikant
start learning
legal trainee
areszt tymczasowy
start learning
custody
artykuły powszechnego użytku
start learning
commonly used goods
automat bankowy
start learning
automated teller machine
bezmyślne niszczenie
start learning
wanton destruction
Bezpieczeństwo w komunikacji
start learning
safety in traffic
Bezpośrednie niebezpieczeństwo
start learning
imminent danger
Bezpośrednie niebezpieczeństwo
start learning
immediate endangerment
bezprawnie utrudniać postępowanie
start learning
hinder any prosecution for the offence anlawfully
bezprawność
start learning
unlawfulness
bezradność
start learning
vulnerability
bezwzględny
start learning
absolute
Biologiczne wyniszczenie
start learning
Biological annihhilation
Biuro lustracyjne
start learning
Public prosecutors of the Vetting Office
bójka
start learning
fight
bójka
start learning
brawl / fight
brak obowiązku dostarczania dowodów na swoją niekorzyść
start learning
right against self-inculpation
broń palna
start learning
firearm
Być pozbawionym stopnia wojskowego
start learning
Be stripped of military rank
Być zobowiązanym na podstawie przepisu ustawy
start learning
To be under legal obligation
cały document podrobiony
start learning
counterfeit
Cel społeczny
start learning
Social objective
Cele zapobiegawcze i wychowawcze
start learning
Preventing and educational objectives
Choroba psychiczna
start learning
Mental disease
choroba weneryczna
start learning
venereal disease
ciężki uszczerbek na zdrowiu
start learning
grevious bodily harm / serious damage to human health
ciężki uszczerbek na zdrowiu
start learning
grevious bodily harm
Ciężki uszczerbek na zdrowiu (człowieka)
start learning
grevious bodily injury / serious bodily harm to a person
cross-examination
start learning
przesłuchanie świadka strony przeciwnej
czym działa na szkodę...
start learning
To the detriment of...
czyn karalny
start learning
punishable act
Czyn nieuczciwej konkurencji
start learning
An act of unfair competition
zbiegające się przepisy
start learning
AN ACT TO WHICH
concurring provisions
start learning
zbieg przepisów
czyn zagrożony karą
start learning
An act prohibited under pain of penalty / an act prohibited by law
czyn zagrożony karą
start learning
An act
Czynić niezdatnym do użytku
start learning
make unusable
Czynić przygotowania do
start learning
make preparations for
Czynna napaść
start learning
Active assault
czynny żal
start learning
active repetance
dalsze postępowanie dowodowe
start learning
further evidentiary proceedings
Darowane na mocy abolicji lub ułaskawienia
start learning
Subject to remission pursuant to amnesty or pardon
decyzja w sprawie x
start learning
decision notice on x
Decyzja właściwego organu
start learning
Decision of an appropriate authority
delikt
start learning
tort, delict w Szkocji
długotrwały
start learning
Prolonged
Dłużnik kilku wierzycieli
start learning
a debtor TO several creditors
Dobrowolnie poniechać działalności
start learning
Voluntarily cease an activity
Dochody, warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe, możliwości zarobkowe
start learning
Income, personal conditions, family situation, xxx earning capacity
dochodzenie
start learning
enquiry
dokumenty sądowe
start learning
judicial documents
Dolegliwość przekracza stopień winy
start learning
Severity exceeds the degree of guilt
Dolna granica ust. zagr.
start learning
lower statutory limit
dopuścić do ruchu
start learning
allow the operation of a motor vehicle
Dopuścić do użytkowania obiekt budowlany
start learning
permit a building structure
dopuścić się zamachu na życie
start learning
make an attempt on the life of
dotacja
start learning
subsidy
Dowolne zaspokajanie wierzycieli
start learning
Corruption od creditors
dowód z przesłuchania własnego świadka
start learning
evidence of examining one's own witness
dowód ze świadka
start learning
verbal evidence
dozór
start learning
Supervision
Dożywotnie pozbawienie wolności
start learning
Life imprisonment
dwukrotne zagrożenie odpowiedzialnością karną
start learning
double jeopardy
Działać w celu osiągnięcia korzyści majątkowej
start learning
Act in order to achieve material benefit
działając czynem ciągłym
start learning
as continuing offence
dzieciobójstwo
start learning
infaticide
Eksperymenty poznawcze
start learning
Cognitive experiments
eksterminacja
start learning
annihilation, biological destruction
Fałszowanie pieniędzy
start learning
counterfeiting
Federalne Reguły Procedury Karnej
start learning
Federal Rules of Criminal Procedure
Fundusz Pomocy Pokrzywodzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
start learning
Victim Support Fund and Post P: enitentiary Aid
funkcjonariusz publiczny
start learning
public official
górna granica kary/ dolna granica kary
start learning
Upper/ lower limit of the penalty
górna granica ustawowego zagrożenia
start learning
upper statutory limit of the penalty
górna granica zagorżenia ustawowego zwiększonego o połowę
start learning
one and a half times the maximum statutory limit
groźba bezprawna
start learning
illegal, unlawful thread
grzywna
start learning
fine
grzywnę wymierzyć
start learning
impose a fine
gwałtowny zamach
start learning
violent assault
gwarancja nietykalności świadka/ niewykorzystania zeznań świadka bezpośrednio i pośrednio
start learning
guarantee of use and derivative use immunity
hamować proces
start learning
obstruct the trial
Instytut Pamięci Narodowej
start learning
Institute of National Remembrance

You must sign in to write a comment