jak opisac osobe

 0    66 flashcards    paulinakos2
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Jestem podobny do mojego ojca na wiele sposobów
start learning
I’m similar to my father in many ways
Ma silną osobowość.
start learning
She has a strong personality.
Obaj moi kuzyni są w moim wieku
start learning
Both of my cousins are my age
Żaden z moich braci nie jest tak wysoki jak ja.
start learning
Neither of my brothers is as tall as me.
Jest znacznie sprawniejszy niż reszta z nas
start learning
He’s much fitter than the rest of us
Mój dziadek może być nieco kapryśny.
start learning
My grandfather can be a bit moody.
Jest wykonany ze szkła.
start learning
It’s made of glass.
Ma wiele przycisków.
start learning
It’s got a lot of buttons.
Wygląda jak staroświeckie radio.
start learning
It looks like an old-fashioned radio.
Znajduje się na południu Polski.
start learning
It’s located in the south of Poland.
Moją ulubioną częścią miasta jest Stary Rynek.
start learning
My favourite part of the city ist the Old Market.
W moim mieście jest wiele rzeczy do zrobienia i zobaczenia.
start learning
There are a lot of things to do and see in my town.
to świetne miejsce na spędzenie czasu z przyjaciółmi.
start learning
it’s a great place to spend time with friends.
To miejsce ma kilka złych punktów / dobrych punktów.
start learning
The place has a few bad points/good points.
Kreatywność to jedna z mocnych stron mojej siostry
start learning
Creativity is one of my sisters strong points
Jedną z zalet komputera jest jego niska cena.
start learning
One of the advantages of the computer is its low price.
Widzę też pewne wady
start learning
I see some disadvantages too
powinieneś omówić problem z rodzicami
start learning
you should discuss the problem with your parents
dlaczego nie zapraszasz kuzyna
start learning
why don’t you invite your cousin
Co powiesz na jutrzejszy piknik?
start learning
How about going on a picnic tomorrow
Skorzystaj z mojej rady i spakuj ciepłe ubrania
start learning
Take my advice and pack some warm clothes
Gdybym był tobą, wziąłbym taksówkę
start learning
If I were you, I’d take a taxi
Proponuję najpierw poprosić o pozwolenie
start learning
I suggest you ask permission first
Mogę polecić film każdemu
start learning
I can recommend the film to anyone
Nie polecałbym i nie zatrzymałbym się na kempingu
start learning
I wouldn’t recommend and staying at the campsite
Zdecydowanie zarezerwuję bilety z wyprzedzeniem
start learning
I would definitely book the tickets in advance
Spotkamy się o piątej
start learning
Shall we meet at 5 o’clock
Proponuję spotkanie wcześniej. Co myślisz?
start learning
I suggest meeting earlier. what do you think
Myślałem, że możemy pójść później na kawę
start learning
I thought we could go to a coffee afterwards
Czy możesz do mnie zadzwonić, kiedy tam dotrzesz
start learning
Can you call me when you get there
Czy to wszystko, o czym wszyscy spotkalibyśmy u ciebie
start learning
Would it be all right if we all met at your place
Potrzebuję przysługi Chciałbym użyć twojej drukarki
start learning
I need a favour I’d like to use your printer
Czy możesz mi pomóc z pakowaniem proszę
start learning
Can you help me with the packing please
Czy możesz mnie odebrać ze stacji?
start learning
Could you possibly pick me up from the station
Czy masz coś przeciwko pożyczeniu mnie?
start learning
Do you mind lending me your camera for the weekend
Chciałbym zaprosić cię na moje przyjęcie w ogrodzie
start learning
I’d like to invite you to my garden party
Jedziemy dzisiaj do klubu, czy chcesz do nas dołączyć
start learning
We are going to the club tonight would you like to join us
Wielkie dzięki za pocztówkę
start learning
Many thanks for the postcard
Dziękuję bardzo za przybycie na imprezę
start learning
Thank you so much for coming to the party
Chciałbym podziękować za prezent
start learning
I’d like to thank you for the present
Przepraszam, że nie napisałem do ciebie tak długo
start learning
Sorry I haven’t written to you for so long
Naprawdę przepraszam, że musieliście długo czekać na odpowiedź
start learning
I’m really sorry that you had to wait for the answer so long
Chcę przeprosić za moje zachowanie zeszłej nocy
start learning
I want to apologise for my behaviour last night
Pozwól mi powiedzieć, jak bardzo przepraszam za to, że zapomniałem o twoich urodzinach
start learning
Let me say how sorry I am for forgetting your birthday
Dobra robota! / Pierwszy raz przyszedłeś
start learning
Well done!/You came first again
Dobra robota, która była świetnym osiągnięciem
start learning
Good job that was a great performance
Wygrałeś ponownie! Gratulacje
start learning
You have won again! Congratulations
Gratulacje z wyników egzaminu
start learning
Congratulations on your exam results
Przekaż siostrze moje gratulacje
start learning
Give your sister my congratulations
Powodzenia na egzaminie
start learning
Good luck with the exam
Baw się dobrze w Paryżu
start learning
Have a wonderful time in Paris
Życzę ci bezpiecznej podróży dużo szczęścia
start learning
I wish you a safe journey / lots of luck
To twoje urodziny w przyszłym tygodniu, czyż nie? Urodziny
start learning
It’s your birthday next week, isn’t it? happy birthday!
Życzcie waszemu bratu wielu szczęśliwych powrotów
start learning
Wish your brother many happy returns
Powiedz cześć wszyskim
start learning
Say hello to everyone
Daj mi miłość do Marty
start learning
Give me love to Martha
Przekaż rodzicom moje pozdrowienia
start learning
Give your parents my regards
Moja siostra mówi cześć
start learning
My sister says hi
Mój brat i ja mamy różne postacie, ale dobrze nam idzie
start learning
My brother and I have different characters but we get on well
Chociaż / Nawet myślałem, że jestem zimny i zmęczony, szedłem dalej
start learning
Although/Even thought I was cold and tired, I kept on walking
Bardzo lubię matematykę. Jednak niektórzy z moich znajomych uważają, że jest to bezcelowe
start learning
I really like maths. However some of my friends think its pointless
Pomimo / Pomimo mgły nasz samolot wystartował na czas
start learning
In spite of/Despite the fog our plane took off on time
Uwielbiam chodzić na koncerty, gdzie / podczas gdy mój brat woli słuchać nagrań
start learning
I love going to concerts, whereas/while my brother prefers listening to recordings
Z jednej strony film był zabawny i mądry, ale z drugiej strony jest o wiele za długi
start learning
On the one hand the film was funny and clever but on the other hand it’s much too long
przybij piątkę
start learning
high five
moja mama nie ma czasu
start learning
my mother does not have time

You must sign in to write a comment