IT wordlist

 0    249 flashcards    kacpermoll
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
tablica
start learning
array
różnica
start learning
distinction
jedynie
start learning
merely
przydzielać coś komuś
start learning
assign something to someone
wiek
start learning
century
mylić
start learning
confuse
gubię się w tym
start learning
it confuses me
zero
start learning
nought
zamiast
start learning
instead of
dodawać
start learning
to insert
własność
start learning
a property
przydzielać
start learning
to assign
wyłącznie
start learning
exclusively
etykieta
start learning
label
nawiązanie
start learning
reference
dostęp
start learning
access
wielka liteta
start learning
capital letter
chociaż
start learning
although
nawet
start learning
even
prawie
start learning
almost
zakazany
start learning
forbidden
napięcie
start learning
tension
polityczny
start learning
political
przezwyciężać
start learning
overcome
niestety
start learning
sadly
pokojowy
start learning
peaceful
wróg
start learning
an enemy
tylko jeśli...
start learning
not unless
przypuszczać
start learning
suppose
pośród
start learning
among
nędzny, nieszczęśliwy
start learning
miserable
odnieść sukces
start learning
to succeed
łza
start learning
tear
zapewniać
start learning
to assure
osiedlać się
start learning
settle
wymagać
start learning
to demand
muzułmanin
start learning
Muslim
oskarżony o zdradę
start learning
accused of betraying
naiwny
start learning
naive
równie
start learning
just as
uchodźca
start learning
a refugee
odczuć ulgę
start learning
relieved
romans
start learning
love affair
z pewnością
start learning
certainly
dowód
start learning
evidence
dowieść
start learning
prove
pomimo
start learning
despite
małżeństwo
start learning
a marriage
twierdzić
start learning
claim
na stałe
start learning
permanently
przyznać
start learning
to admit
według
start learning
according to
zdrajca
start learning
a traitor
wina
start learning
fault
winić
start learning
blame
niewinny
start learning
innocent
arystokracja
start learning
aristocracy
gabinet
start learning
cabinet
kanclerz
start learning
chancellor
urzędnik państwowy
start learning
civil servant
koalicja
start learning
coalition
konstytucja
start learning
a constitution
manifest
start learning
manifesto
mniejszość
start learning
a minority
poseł
start learning
Member of Parliament (MP)
opozycja
start learning
opposition
premier
start learning
prime minister
kadencja
start learning
term of office
brać udział w wyborach
start learning
vote in an election
organizować wybory powszechne
start learning
hold a general election
sprawować urząd
start learning
serve a term of office
uchwalać ustawę
start learning
pass a law
obradowac w jakieś sprawie
start learning
debate an issue
pochwalać coś
start learning
approve of something
winić kogoś za coś
start learning
blame someone for something
liczyć na kogoś
start learning
to count on somebody
powstrzymać kogoś przed zrobieniem czegoś
start learning
prevent someone from doing something
protestować przeciw czemuś
start learning
protest against something
karać kogoś za coś
start learning
punish someone for something
prowadzić do czegoś
start learning
result in sth
martwić się czymś
start learning
worry about something
zostać obciążonym (opłatą)
start learning
be charged for
informować
start learning
to inform
wchodzić
start learning
to enter
przeznaczyć coś na coś
start learning
allow sth for sth
być w stanie wojny
start learning
be at war
bomba
start learning
bomb
eksplodować
start learning
explode
pogodzić się
start learning
make peace
szanować prawa człowieka
start learning
respect human rights
przypłacać życiem
start learning
cost lives
poddanie się
start learning
surrender
coroczny
start learning
annual
władze
start learning
authorities
odczuwać pokusę
start learning
be tempted
wchodzić w życie
start learning
come into effect
czyn społeczny
start learning
community project
obowiązkowy
start learning
compulsory
obrona
start learning
defense
hala odlotów
start learning
departure lounge
dopalacze
start learning
designer drugs
wybierać
start learning
to elect
dostawać mandat
start learning
get a fine
robić wszystko co w mocy, żeby coś osiągnąć
start learning
go out of your way to do sth
rozprzestrzeniać się szybko w internecie
start learning
go viral
ojczyzna
start learning
homeland
kradzież tożsamości
start learning
identity fraud
ingerować, wtrącać się
start learning
interfere
legalne używki (dopalacze)
start learning
legal highs
delegalizować
start learning
make illegal
przestępca
start learning
a criminal; offender
czysty
start learning
pure
zniechęcać kogoś
start learning
discourage someone; put sb off
próba
start learning
rehearsal
donosić na kogoś
start learning
report sb
absurdalny
start learning
ridiculous
zasady i nakazy
start learning
rules and regulations
alarm bezpieczeństwa
start learning
security alert
bezsensowny
start learning
senseless
fotoradar
start learning
speed camera
latarnia uliczna
start learning
streetlight
odcinek drogi
start learning
stretch of road
podatnik
start learning
taxpayer
terroryzm
start learning
terrorism
koszmar
start learning
nightmare
środek uspakajający
start learning
tranquilizer
w celu
start learning
in order to
tak aby
start learning
so as to
tak, że
start learning
so that
aby
start learning
in order that
obywatelstwo
start learning
a citizenship
propozycja
start learning
proposal
wprowadzać
start learning
introduce
starszy
start learning
elderly
rozmaite
start learning
various
I częściowo zgadzam się z tobą.
start learning
I partly agree with you.
Jestem za czymś
start learning
I'm in favour of sth
Jestem przeciwny idei...
start learning
I am opposed to the idea of...
Zgadzam się z tym punktem widzenia
start learning
I go along with this point of view
Spodziewam się, że musi być ciężko
start learning
I expect it must be hard to
przemowa
start learning
speech
Mam wrażenie, że
start learning
I get the impression that
Wydaje się, że
start learning
It seems that
Jestem prawie pewien, że...
start learning
I am almost certian that...
podczas gdy
start learning
whereas
Dodatkowo
start learning
In addition to this
surowy
start learning
strict
odmawiać
start learning
to refuse (to do)
podziwiać
start learning
to admire
wyrzutek społeczny
start learning
social outcast
odosobniony
start learning
secluded
pod, poniżej
start learning
underneath
zwłoki
start learning
corpse
kruchy, delikatny
start learning
fragile
wrażliwy
start learning
vulnerable
wpadka, niepowodzenie
start learning
setback
nacisk, ciśnienie
start learning
pressure
pot
start learning
sweat
wybuchać
start learning
blow up
uciekinier
start learning
fugitive
kpić
start learning
mock
udać się
start learning
head out
kryjówka
start learning
hideout
nagranie
start learning
footage
wąski
start learning
narrow
porzucić
start learning
abandone
rondo
start learning
roundabout
przechodzić obok, mijać
start learning
pass by
zasłużyć
start learning
deserve
szlachetny
start learning
noble
żałować
start learning
regret
kopanie
start learning
digging
koparka
start learning
digger
los
start learning
fate
zbierać
start learning
gather
hańba
start learning
disgrace
magazyn
start learning
warehouse
częstotliwość
start learning
frequency
złodziej
start learning
thief
rozwód
start learning
divorce
chwalić
start learning
praise
bankomat
start learning
cashpoint
sprawdzać stan konta
start learning
check your balance
moneta
start learning
a coin
płatności zbliżeniowych
start learning
contactless payment
waluta
start learning
currency
wpłacać/wypłacać pieniądze
start learning
deposit / withdraw money
włóż kartę
start learning
insert your card
wprowadź swój numer PIN
start learning
key in your PIN number
drobne
start learning
loose change
karty stałego klienta
start learning
loyalty card
dokonać transakcji
start learning
make a transaction
dokonać płatności
start learning
make a payment
banknot
start learning
note
zaoferować porady finansowe
start learning
offer financal advice
bankowości online
start learning
online banking
zapłacić gotówką / kartą kredytową
start learning
pay in cash / by credit card
zapłacić czekiem
start learning
pay in a cheque
bankowość telefoniczna
start learning
telephone banking
okazja
start learning
bargain
upolować okazję
start learning
pick up a bargain
wymieniać coś na coś
start learning
barter sth for sth
w zamian za
start learning
in return for
zamieniony na
start learning
swapped for
zawarła umowę
start learning
struck a deal
dostać dobrą ofertę
start learning
get a good deal
składanie oferty
start learning
making the offer
wydział
start learning
faculty
badania
start learning
research
dotyczyć
start learning
concern
zamierzać
start learning
intend
wszechstronny
start learning
comprehensive
podejście
start learning
approach
ustanowiony
start learning
established
oprócz
start learning
except
utrzymać styl życia
start learning
keep up a lifestyle
lokalne firmy
start learning
local businesses
zarządzać swoimi pieniędzmi
start learning
manage your money
materialistyczny
start learning
materialistic
pozbyć się
start learning
get rid of
darować
start learning
donate
gromadzić
start learning
accumulate
nie móc sobie na coś pozwolić
start learning
cannot afford sth
pożyczyć coś od kogoś
start learning
borrow sth from sb
pożyczać coś komuś
start learning
lend sth to sb
wydatki
start learning
expenses
dogodny, praktyczny
start learning
convenient
oszczędny
start learning
economical
godny
start learning
worthy
bezwartościowy, nic nie wart
start learning
worthless
dochód
start learning
income
cenić kogoś
start learning
value sb
być wartym zrobienia czegoś
start learning
be worth doing something
wychować
start learning
bring up
bogaty styl życia
start learning
wealthy lifestyle
podejrzany, podejrzliwy
start learning
suspicious
scenariusz
start learning
script
spuszczać ze smyczy
start learning
unleash
kluczowy, decydujący
start learning
crucial
dom handlowy
start learning
departament store
urządzenie
start learning
appliance
sprzęt AGD
start learning
hausehold appliance
cecha
start learning
feature
dwugłoska
start learning
diphthong
lalka
start learning
doll
wybrzeże
start learning
coast
dusza
start learning
soul
wyjechać za granicę
start learning
expatriate
załatwiać sprawy
start learning
run errands

You must sign in to write a comment