Financial Information

 0    45 flashcards    esterapankowska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Our pension fund contains very few risky investments.
start learning
Nasz fundusz emerytalny zawiera bardzo mało ryzykownych inwestycji.
contains
start learning
zawiera
contains a lot of sugar
start learning
zawiera dużo cukru
contains a lot of fat
start learning
zawiera dużo tłuszczu
My retirement plan contains mainly conservative investments.
start learning
Mój plan emerytalny zawiera głównie konserwatywne inwestycje.
volatile
start learning
niestabilny
volatile market
Well, I could be wrong, but the markets are just too volatile.
start learning
niestabilny rynek
Cóż, mogę się mylić, ale rynki są po prostu zbyt niestabilne.
volatile situation
start learning
niestabilna sytuacja
Timing is everything in a volatile market.
start learning
Czas jest wszystkim na niestabilnym rynku.
stable
This table is not very stable, I wouldn't recommend sitting on it.
start learning
stabilny
Ten stół nie jest bardzo stabilny, nie radziłbym na nim siadać.
stable profession
start learning
stabilny zawód
stable condition
start learning
stan stabilny
I wish it were a more stable market.
start learning
Chciałbym, żeby był to bardziej stabilny rynek.
Savings accounts give guaranteed returns.
start learning
Konta oszczędnościowe dają gwarantowane zwroty.
provides
start learning
zapewnia
provides profit
start learning
zapewnia zysk
provides salary
start learning
zapewnia wynagrodzenie
basis
start learning
podstawa
basis point
start learning
podstawowy punkt
conservative
start learning
konserwatywny, zachowawczy
a little more conservative
start learning
trochę bardziej konserwatywny, zachowawczy
pension fund
start learning
fundusz emerytalny
disclaimers
start learning
zrzeczenie się
disclaimers of warranties
start learning
zrzeczenie się gwarancji
It could be me, but I don't think that's the best idea right now.
start learning
To mógłbym być ja, ale nie sądzę, żeby to był najlepszy pomysł.
I don't know how others see it, but this could be just a small loss.
start learning
Nie wiem, jak inni to widzą, ale może to być tylko niewielka strata.
It seems to me that a retirement plan is the way to go.
start learning
Wydaje mi się, że jest to plan emerytalny.
Generally, you'll find volatile markets during a slowdown.
start learning
Ogólnie rzecz biorąc, podczas spowolnienia znajdziesz niestabilne rynki.
It appears that since interest rates went up, so has the market.
start learning
Wydaje się, że wraz ze wzrostem stóp procentowych, podobnie jak rynek.
extend
"If you keep misbehaving, I'll extend the class and you'll miss your break", said the teacher.
start learning
rozciągać się
"Jeśli dalej będziecie się źle zachowywać, przedłużę lekcję i nie będziecie mieli przerwy", powiedział nauczyciel.
extend
start learning
rozciągać się, przedłużać
to an extend
start learning
w pewnym zakresie
You're right about the market, to an extent.
start learning
Masz rację co do rynku, do pewnego stopnia.
You're right about the investment, to an extent.
start learning
Masz rację co do inwestycji, do pewnego stopnia.
I hear you, but I'm not going, OK?
start learning
Słyszę cię, ale nie idę, dobrze?
I see where you're coming from, but I'm just not interested.
start learning
Widzę, skąd przybywasz, ale po prostu nie jestem zainteresowany.
I get your point, but I'm going to invest anyway.
start learning
Rozumiem twoją sprawę, ale i tak mam zamiar zainwestować.
I hear you. But I can't ignore the fact that I've got too much stuff.
start learning
Słyszę cię. Ale nie mogę zignorować faktu, że mam za dużo rzeczy.
Well, the way I see it, you just need to wait.
start learning
Cóż, tak jak to widzę, po prostu trzeba poczekać.
Oh, it looked like a good prospect – for me, at least.
start learning
Och, wyglądało to na dobrą perspektywę - przynajmniej dla mnie.
All I'm saying is take a closer look at this investment.
start learning
Mówię tylko, aby bliżej przyjrzeć się tej inwestycji.
I see. The only thing is, the price has been rising for the last year.
start learning
Widzę. Jedyną rzeczą jest, że cena wzrasta przez ostatni rok.
reject
I'm going to ask Leslie on a date. I hope she doesn't reject me.
start learning
odrzucać
Zamierzam zaprosić Leslie na randkę. Mam nadzieję, że mnie nie odrzuci.
What investment options do they reject?
start learning
Jakie opcje inwestycyjne odrzucają?
recover
start learning
wyzdrowieć

You must sign in to write a comment