Endangered Species

 0    75 flashcards    eshelanne
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
na granicy wymarcia
start learning
on the brink of extinction
kampania rozpoczęła się
start learning
campain has been launched
światowy
start learning
worldwide
ochraniać, zabezpieczać
start learning
preserve
Siedliska
start learning
habitats
wymarły
start learning
extinct
zapobiegać czemuś
start learning
to prevent something
zbierać (pieniądze na jakiś cel)
start learning
raise (money for some purpose)
przeznaczać na
start learning
allocated to
różny
start learning
various
zagrożone wyginięciem
start learning
threatened with extinction
różnorodność / zróżnicowanie
start learning
diversity
rzadki (o gatunku)
start learning
rare
rezerwaty
start learning
reserves
założony
start learning
established
powiększać
start learning
enlarge
w niewoli hodowla
start learning
captive breeding
jeniec, niewolnik
start learning
captive
hodowla
start learning
breeding (reproduction of animals)
pozostały
start learning
remaining
antylopa
start learning
antelope
myśliwy
start learning
hunter
wychowany w niewoli
start learning
raised in captivity
ptaki drapieżne
start learning
birds of prey
spadek (np. cen)
start learning
decline
przyśpieszony
start learning
accelerated
gniazdowania
start learning
nesting
gniazdo
start learning
nest
pestycydy
start learning
pesticides
herbicydy
start learning
herbicides
bezpłodność, niepłodność
start learning
sterility, infertility
zniekształcenie
start learning
malformation
orły
start learning
eagles
sokoły
start learning
falcons
wyjęty spod prawa
start learning
outlaw
rezerwaty zostały utworzone
start learning
reserves have been established
w niewoli
start learning
in captivity
skraj, ostateczność
start learning
brink
hodowanie (zwierząt)
start learning
raising (animals)
chylić się ku upadkowi
start learning
go into decline
przyśpieszać
start learning
to accelerate
pod warunkiem, o ile
start learning
provided
nieskażone
start learning
uncontaminated
mniej
start learning
fewer
pilnie
start learning
urgently
sprzedaż
start learning
trading (in the articles)
ubój (zwierząt)
start learning
slaughtered
kość słoniowa
start learning
ivory
spowodowany
start learning
due to
wysiłki organizacji
start learning
efforts of organizations
nakłaniać rządy
start learning
urging governments
nadmiernie wykorzystywać
start learning
exploitation
handel skórkami
start learning
trading in the skins
gepard
start learning
cheetah
jaguar
start learning
jaguar
zniechęcony
start learning
discouraged
wśród innych zwierząt
start learning
among other animals
bezlitośnie
start learning
mercilessly
polować
start learning
hunted
morsy
start learning
walruses
siatka dryfująca
start learning
drift-netting
wymyślone rozwiązanie
start learning
devised solution
sanktuaria = rezerwaty dzikiej przyrody = rezerwaty dzikiej przyrody
start learning
sanctuaries = wildlife reserves = wildlife preserves
zobowiązanie / obowiązek
start learning
obligation
starania
start learning
efforts
dostarczać niezanieczyszczone jedzenie
start learning
provide uncontaminated food
skoordynowane wysiłki
start learning
co-ordinated efforts
zbierać obfite żniwo
start learning
take a heavy toll
sukces w ratowaniu
start learning
success in saving
zniechęcony do kupowania
start learning
discouraged from buying
w przypadku
start learning
in case
rozważać
start learning
to consider (doing)
natychmiast
start learning
immediately
składać się z
start learning
comprised of
bronić się, odpierać powództwo
start learning
defend

You must sign in to write a comment