ELEMENTY NAUKI O JĘZYKU

 0    73 flashcards    paulina97m
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
podsystemy sysytemu językowego
start learning
fonologiczny, morfologiczny (słowotwórczy i fleksyjny), leksykalno-semantyczny, składniowy, stylistyczny
podsystem fonologiczny
start learning
zajmuje się warstwą dzwiękową; obejmuje zbiór typów najmniejszych elementów fonicznych, które stanowią budulec znaków i służą do ich rozróżniania w procesie komuniacji
fonem
start learning
najmniejsza jednostka funkcjonalna systemu językowego realizowana w ciągu fonicznym służąca do rozróżniania i współtworzenia znaków; fonem sam nie jest znakiem a diakrytem; w wypowiedziach realizowany jest w postaci głoski
głoska
start learning
najmniejszy segment intuicyjnie wyodrębniany przez użytkowników języka; głoska nie posiada własnego znaczenia
fonetyka
start learning
opisuje zjawiska wytwarzania dźwięków mowy i ich cechy akustyczne
morfem
start learning
cząstka, która ma już znaczenie; najmniejsza znakowa jednostka języka tj. posiada plan wyrażania oraz plan treści, np. DOM
wyraz
start learning
połączenie dwóch morfemów, np. DOM-EK
podział morfemów
start learning
1. swobodne 2. związane: rdzenne, słowotwórcze (prefiksy, interfiksy, sufiksy), fleksyjne
podsystem leksykalno-semantyczny
start learning
na tym poziomie operuje się wyrazami; łączenie wyrazów w większe zespoły: zdanie, równoważniki zdań, zasady tworzenia zdań; dzieli się na: •leksyka(wyrazy) •semantyka(znaczenie wyrazów)
trzy znaczenia słowa wyraz
start learning
1. wyraz słownikowy 2. wyraz fleksyjny 3. wyraz tekstowy
pole semantyczne
start learning
grupy wyrazów powiązanych jakimś wspólnym elementem treściowym, np. przemieszczać się: iść, jechać, biec, pełzać, lecieć, toczyć, płynąć, spacerować, wędrować
Na czym polega znajomość języka?
start learning
Na tworzeniu nowych tekstów na podstawie określonych reguł
syntakty
start learning
jednostki, z których buduje się zdania; jednostki najważniejszego rzędu
podsystem stylistyczny
start learning
zajmuje się sytuacjami, które wymagają odpowiedniego stylu, odmiany stylowej, np. styl artystyczny, urzędowy, naukowy
uzus językowy
start learning
zwyczaj używania danych form językowych panujących w pewnym środowisku albo występujących powszechnie w pewnych typach tekstów
norma językowa
start learning
zbiór elementów językowych, które są w pewnym okresie uznane przez daną społeczność za wzorowe, poprawne lub co najmniej dopuszczalne
Uzus jest pojęciem szerszym niż norma, dlaczego?
start learning
Ponieważ oprócz składników zawartych w normie językowej uzus obejmuje także elementy językowe rozpowszechnione w pewnym typie tekstów, w określonych środowiskach, ale powszechnie uznawane za błędne
Elementy wspólne uzusu i normy językowej
start learning
Większość wyrazów, form i połączeń wyrazowych, występująca powszechnie (stanowiąca uzus współczesnej polszczyzny) tworzy także normę językową
system językowy
start learning
ogół morfemów występujących w języku i modele ich łączenia, a także reguły ich zespalania w jednostki tworzące tekst
Co przechodzi z systemu do normy?
start learning
Zjawiska, które są faktami izolowanymi (np. po polsku - z pańska)
Co może przejść z normy do systemu?
start learning
Elementy nowe, które nie mają systemowego modelu, a powtarzają się w normie. Schemat ich budowy może przeniknąć do systemu.
rodzaje normy językowej
start learning
1. norma spontaniczna, naturalna 2. norma skodyfikowana 3. norma wzorcowa 4. norma użytkowa (norma profesjonalna, potoczna regionalna, potoczna ogólna)
innowacja językowa
start learning
każdy nowy element w tekście, uzusie, normie lub systemie
Do innowacji językowej należy:
start learning
nowy sposób: wymiawiania nowej głoski/głosek, akcentowania wyrazu, nowa forma fleksyjna, nowy model słowotwórczy, nowy typ połączenia składniowego, nowy wyraz, znaczenie wyrazu, frazeologizmu
Innowacje językowe powstają:
start learning
•nieświadomie w skutek niedostatecznej znajomości normy językowej •jako wynik nowych skojarzeń językowych lub przejęzyczeń •świadomie w wyniku pojawienia się określonych potrzeb (np. konieczność nazwania nowego zjawiska)
Kiedy innowacja wchodzi do normy?
start learning
Wtedy gdy innowacja zyskuje aprobatę normatywną i użytkownicy języka zaakceptują nowy sposób mówienia.
Innowacje językowe (podział ogólny)
start learning
• zmiany językowe - innowacje, które zostały zaaprobowane w normie i sysytemie, • błędy językowe - ... nie zostały ..., gdyż nie mają uzasadnienia funkcjonalnego
Innowacje językowe (podział formalny)
start learning
• innowacje fonetyczne • gramatyczne (fleksyjne i składniowe) • leksykalne (słowotwórcze, wyrazowe, semantyczne, frazeologiczne) • stylistyczne • ortograficzne i interpunkcyjne
Innowacje językowe (podział funkcjonalny)
start learning
Innowacje • uzupełniające • regulujące • rozszerzające • alternatywne • nawiązujące • skracające • precyzujące
kontaminacje językowe
start learning
innowacje które są wynikiem przemieszczania części dwóch istniejących dotąd elementów językowych, np. wywrzeć piętno (wywrzeć wpływ i odcisnąć piętno); są typem innowacji nawiązujących
ocena elementów językowych
start learning
polega na stwierdzeniu czy elementy językowe są zgodne z aktualną normą językową
JĘZYK - definicja
start learning
Język to system znaków konwencjonalnych, fonicznych, służących do porozumiewania się o wszystkim (uniwersalny). Charakteryzuje się tzw. dwuklasowością tzn. udziałem gramatyki, umożliwiającej nieograniczone tworzenie nowych konstrukcji.
system
start learning
ma charakter abstrakcyjny, jego zasady nie są zarejestrowane, system ewoluuje (następują zmiany w czasie, które są niewidoczne dla zwykłego użytkownika, następują one powoli, w ciągu kilku pokoleń)
kompetencja językowa
start learning
zdolność właściwe gatunkowi ludzkiemu do posługiwania się językiem; umożliwia rozumienie, jaki produkowanie ze skończonej dla danego języka liczby elementów językowych nieskończonej liczby zdań
Niepełna zgodność kodu językowego bierze sie z:
start learning
1. rożnego rozumienia używanych słów 2. innych skojarzeń i emocji 3. odmiennych doświadczeń
cechy języka
start learning
pojęcie akstrakcyjne, ogólny, społeczny, trwały, ograniczony
cechy mowy
start learning
charakter materialny, konkretna, jednostkowa, nietrwała, nieograniczona
znak
start learning
zjawisko fizyczne, percypowane zmysłowo, które odsyła do czegoś innego niż ono samo, które coś znaczy, coś komunikuje, np. czerwone światło - zakaz przejścia
podział znaków
start learning
1. naturalne (równoczesne, nierównoczesne (ślady, zapowiedzi)) 2. konwencjonalne (motywowane, niemotywowane)
cechy języka naturalnego
start learning
konwencjonalność znaków, foniczność, dwustopniowość, dwuklasowość systemu, abstrakcyjność znaków, polisemiczność, uniwersalność
dwuklasowy system znaków
start learning
system otwarty, składa się ze słownika (licznego, ale zamkniętego) i gramatyki, tj. reguł pozwalających na tworzenie nieograniczonej liczby nowych konstrukcji, np. system zapisów dzieisętnycn
jednoklasowy system znaków
start learning
złożony z rejestru językowego
funkcje znaku w stosunku do
start learning
1. nadawcy -> funkcja ekspresywna 2. odbiorcy -> funkcja impresywna (ewokacyjna, apelu) - wywołuje 3. opisywanej rzeczywistości -> funkcja symboliczna (przedstawieniowa)
funkcje języka (wg Jacobsona)
start learning
1. poznawcza - kontekst 2. poetycka - komunikat 3. emotywna - wyraża stan nadawcy 4. konatywna - angażuje silnie nadawcę 5. fatyczna - kończenie kontaktu 6. metajęzykowa - kod
ogólne funkcje języka
start learning
1. komunikatywna - wymiana, gromadzenie i przechowywanie info 2. ekspresywna - wtrażanie poglądów, uzewnętrznianie emocji i uczuć 3. nakłaniająca - kontaktywna 4. stanowiąca - obietnica, przysięga 5. estetyczna - uczucia 6. metajęzykowa - dot. języka
funkcja poznawcza języka
start learning
interpretowanie, porządkowanie i oswajanie świata
dyscypliny lingwistyczne
start learning
1. fonologia 2. morfologia 3. słowotwórstwo 4. fleksja 5. leksykologia 6. semantyka 7. składnia
Fonologia
start learning
bada funkcje, jakie pełnią cechy artykulacyjne w procesie porozumiewania się
Morfologia
start learning
słowotwórstwo + fleksja
Słowotwórstwo
start learning
nauka o budowie wyrazów i o sposobie tworzenia nowych wyrazów z już istniejących
Fleksja
start learning
nauka o odmianie wyrazów
Leksykologia
start learning
opisuje wyrazy
Semantyka
start learning
zajmuje się znaczeniem wyrazów
Składnia
start learning
zajmuje się opisem budowy jednostek dłuższych niż wyraz, przede wszystkim zdań
ocena normatywna obejmuje ocenę:
start learning
*tekstów językowych (budowa, użycie środków gramatycznych, leksykalnych i stylistycznych) *innowacji językowych *środków już istniejących w języku
kryterium oceny formy językowej
start learning
miernik, którego zastosowanie pozwala stwierdzić, czy forma ta jest poprawna czy niepoprawna (błędna)
wewnętrzno-językowe kryteria oceny (dotyczą samego języka)
start learning
1. kryterium wystarczalności 2. kryterium ekonomiczności
zewnętrzno-językowe kryteria oceny (odwołują się do stosunku między językiem, a jego użytkownikiem)
start learning
1. kryterium uzualne (stopnia rozpowszechniania) 2. kryterium autorytetu kulturalnego 3. kryterium literacko autorskie lub autorskie 4. narodowe 5. funkcjonalności 6. estetyczne
BŁĘDY JĘZYKOWE (1wsza definicja)
start learning
Nieświadome odstępstwo od obowiązującej w danym momencie normy językowej. Innowacje, które nie znajdują uzasadnienia funkcjonalnego: nie usprawniają porozumiewania się, nie wyrażają nowych treści.
BŁEDY JĘZYKOWE (2ga definicja)
start learning
Takie użycie elementów językowych, które razi jego świadomych użytkowników i jest w sprzeczności z dotychczasowymi przyzwyczajeniami.
ranga błędów językowych
start learning
1. rażące 2. pospolite 3. usterki językowe
styl językowy
start learning
sposób wyrażania myśli w mowie i piśmie
styl językowy indywidualny
start learning
całokształt cech językowych charakteryzujących sposób mówienia i pisania jednego człowieka
style językowe fonkcjonalne
start learning
teksty o tej samej funkcji społecznej
style językowe artystyczne
start learning
teksty reprezentujące ten sam kierunek artystyczny
stylistyka
start learning
nauka o róznych odminach stylu rozumianego jako sposób wyrażania myśli w mowie i piśmie
stylistyka językowa
start learning
świadomy zabieg w procesie ksztaltowania wypowiedzi, mający na celu nadanie jej cech właściwych określonemu stylowi
najczęściej spotykane rodzaje stylizacji to
start learning
1. archaizacja 2. dialektyzacja 3. kolokwializacja
archaizacja
start learning
wplecenie w teks utworu archaizmów lub ukształtowanie całego języka na wzór polszczyzny z dawnych epok, np. trylogia
dialektyzacja (stylizacja gwarowa)
start learning
wprowadzenie do tekstu elementów gwary ludowej lub ukształtowania języka utworu na wzór języka gwarowego, np. Konopielka
kolokwializacja
start learning
kształtowanie języka wypowiedzi na styl potoczny, np. stylizacja na środowisko odmiany języka bądź też stylizacja na język określonej grupy zawodowej
w języku narodowym wyróżniamy polszczyznę
start learning
ogólną i gwarową
główne odmiany stylowe
start learning
1. styl potoczny 2. styl przemówień 3. styl urzędowo-kancelaryjny 4. styl publicystyczno-dziennikarski 5. styl naukowy 6. styl artystyczny

You must sign in to write a comment