DOMOWNICZEK Państwo i społeczeństwo

 0    258 flashcards    domkapro
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
yesterday
start learning
wczoraj
shadow
start learning
cień
sudden
start learning
nagły
hide
start learning
chować się
game
start learning
dziczyzna
easy
start learning
łatwy
hang
start learning
powiesić
though
start learning
chociaż
trouble
start learning
kłopot
half
start learning
połowa
such
start learning
taki
believe
start learning
wierzyć
play
start learning
sztuka teatralna
wrong
start learning
niewłaściwe, złe
seem
start learning
wydają
she
start learning
ona
place
start learning
miejsce
away
start learning
od
long
start learning
długi
mieć prawo do głosowania
start learning
be eligible to vote
gabnet/urząd
start learning
cabinet
prowadzić kampanię wyboraczą
start learning
compaign
gospodarka kapitalistyczna
start learning
capitalist/capitalistic economy
oddać głos
start learning
cast a vote
izba(parlamentu)
start learning
chamber
wprowadzić nową politykę
start learning
come up with a policy
reżim komunistyczny
start learning
communist regime
prawa konstytucyjne
start learning
constitutional rights
debatować
start learning
debate
państwo demokratyczne
start learning
democratic country
federacja
start learning
federation
stworzyć koalicję
start learning
form a coalition
wybory powszechne
start learning
general election
dojść do władzy
start learning
get into power
zorganizować konferencję prasową
start learning
give a press conference
rządzić krajem
start learning
govern the country
głowa państwa
start learning
head of state
Izba Gmin(izba niższa bryt
start learning
House of Commons
parlamentu)
Izba Lordów(izba wyższa bryt. parlamentu)
start learning
House of Lords
Izba Reprezentantów(izba nizsza kongresu USA)
start learning
House of Representatives
Izby kongresu
start learning
Houses of Congress
król
start learning
king
królowa
start learning
queen
poseł/posłanka do parlamentu
start learning
member of parliament
parlament
start learning
parliament
demokracja parlamentarna
start learning
paliamentary democracy
ustanowić prawo
start learning
pass a law
partia polityczna
start learning
political party
skandal polityczny
start learning
political scandal
polityk
start learning
politician
lokal wyborczy
start learning
polling station
prezydent
start learning
president
wybory prezydenckie
start learning
presidential election
premier
start learning
prime minister
ponownie kogoś wybrać
start learning
re-elect sb
senat (Izba wyższa Kongresu USA)
start learning
Senate
pelnić czteroletnią kadencję
start learning
serve a four-year term
poglądy socjalistyczne
start learning
socialist views
kandydować w wyborach
start learning
stand for an election
demokraci (partia polityczna)
start learning
the Democrats
republikanie (partia polityczna)
start learning
the Republicans
głosowac na kogoś
start learning
vote for sb
wygrać wybory
start learning
win an election
urzędnik państwowy
start learning
civil servant
okręg wyborczy
start learning
constituency
elektorat
start learning
electorate
burmistrz/prezydent miasta
start learning
mayor
ubiegać się o urząd
start learning
run for office
rzecznik prasowy partii/specjalista od piaru
start learning
spin doctor
ubiegać się o urząd/pozycję w wyborach
start learning
stand for an election
unia europejska
start learning
the European Union
NATO/Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego
start learning
the North Atlantic Treaty Organisation
czerwony krzyż
start learning
the Red Cross
Organizacja Narodów Zjednoczonych ONZ
start learning
the United Nations
światowa organizacja zdrowia
start learning
the World Health Organisation
Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty Nauki i Kultury
start learning
United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation (UNESCO)
choroba zakaźna
start learning
communicable disease
znacząco
start learning
considerably
wzrost gospodarczy
start learning
economic growth
stabilnośc finansowa
start learning
financial stability
powstanie
start learning
formation
główna siedziba
start learning
headquarters
organizacja
start learning
organisation
wywodzić się z czegoś
start learning
originate from sth
program szczepień
start learning
vaccination programme
akt terroryzmu
start learning
act of terrorism
wybuchnąć
start learning
blow up/explode
bomba
start learning
bomb
granica
start learning
border
wybuchąć(o wojnie)
start learning
break out
przeprowadzić atak
start learning
carry out an attack
wojna domowa
start learning
civil war
cywil
start learning
civilian
obowiązkowa służba wojskowa
start learning
compulsory military service
konflikt o terytorium
start learning
dispute over territory
nasilać się
start learning
ascalate
walki
start learning
fighting
konflikt międzynarodowy
start learning
international conflict
interwencja wojskowa
start learning
military intervention
oddziały pokojowe
start learning
peacekeeping troops
marsz protestancyjny
start learning
prostest march
bunt/rebelia
start learning
rebellion
zamieszki/rozruch
start learning
rion
żołnierz
start learning
soldier
podejrzewać kogoś o coś
start learning
suspect sb of sth
terrorysta
start learning
terrorist
strefa działań wojennych
start learning
war zone
siły zbrojne
start learning
armed forces
wejść w życie
start learning
come into force
ogłosić zawieszenie broni
start learning
declare ceasefire
protestować przeciwko niesprawiedliwości
start learning
demonstrate against injustice
rozproszyć tłum
start learning
disperse the crowd
nałożyć sankcje
start learning
impose sanctions
Minister spraw zagranicznych
start learning
Minister of Foreign Affairs
negocjacje
start learning
negotiations
rozmowy pokojowe
start learning
peace talks
utrzymywać pokój
start learning
preserve peace
znaleźć się w martwym punkcie
start learning
reach deadlock
uciekać się do czegoś
start learning
resort to sth
podpisać traktat
start learning
sign a treaty
broń masowego rażenia
start learning
weapons of mass destruction
wycofać wojska
start learning
withdraw the troops
pochwalać coś
start learning
approve of sth
aresztować kogoś za coś
start learning
arrest sb for sth
podpalać
start learning
arson
podpalacz
start learning
arsonist
napad na bank
start learning
bank robbery
coś jest niezgodne z prawem
start learning
be against the law
włamywacz
start learning
burglar
włamanie
start learning
burglary
kara śmierci
start learning
capital punishment
oskarżać kogoś o coś
start learning
charge sb for sth
wymyślić alibi
start learning
come up with an alibi
przestępca
start learning
criminal
adwokat
start learning
defence lawyer
handlarz nakotykami
start learning
drug dealer
handel narkotykami
start learning
drug dealing
świadek
start learning
eyewitness
uznać kogoś za winnego czegoś
start learning
find sb guilty of sth
karać kogoś kara grzywny za coś
start learning
fine sb for sth
być sądzonym
start learning
go on trial
pójść do więzienia
start learning
go to prison
haker
start learning
hacker
hakerstwo
start learning
hacking
sędzia
start learning
judge
ława przysięgłych
start learning
jury
napastnik bandyta
start learning
mugger
napaść na ulicy
start learning
mugging
morderstwo
start learning
murder
morderca
start learning
murderer
sprawca
start learning
offender
kieszonkowiec
start learning
pickpocket
kradzież kieszonkowa
start learning
pickpocketing
oskarżyciel/prokurator
start learning
prosecutor
gwałciciel
start learning
rapist
zgłaszać coś na policję
start learning
raport sth to the police
okraść kogoś z czegoś
start learning
rob sb of sth
złodziej
start learning
robber
skazać kogoś na coś
start learning
sentence sb to sth
kradnący towar w sklepie
start learning
shoplifter
kradzież w sklepie
start learning
shoplifting
ukraść coś z czyjejś kieszeni
start learning
steal sth from sb's pocket
pozwać kogoś
start learning
take sb to court
zabrać kogoś na komisariat policji
start learning
take sb to police station
wandal
start learning
vandal
wandalizm
start learning
vandalism
być sądzonym za napad
start learning
be tried for assault
list z pogróżkami
start learning
blackmailing letter
przekupstwo/łapówkarstwo
start learning
bribery
żądać okupu
start learning
demand a ransom
prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu
start learning
drink-driving
handel narkotykami
start learning
drug-pushing
wyjawić coś
start learning
expose sth
zbierać dowody
start learning
gather evidence
dostać dożywocie
start learning
get a life sentence
handlarz ludzmi
start learning
human trafficker
handel ludźmi
start learning
human trafficking
trzymać w areszcie
start learning
keep in custody
wszczynać śledztwo
start learning
launch an investigation
nieumyślne spowodowanie śmierci
start learning
manslaughter
pranie pieniędzy
start learning
money laundering
nie przyznawać się do winy
start learning
plead not guilty
zabójstwo na tle politycznym
start learning
palitical assassination
przesladować kogoś
start learning
stalk sb
spisać zeznania
start learning
take a statement
brać zakładników
start learning
take hostages
unikanie płacenia podatków
start learning
tax evasion
zeznawać w sądzie
start learning
testify in court
alkoholizm
start learning
alcohol abuse
pogwałcenie praw człowieka
start learning
breach of human rights
zastraszanie
start learning
bullying
przemoc domowa
start learning
domestic violence
zażywanie narkotyków
start learning
drug abuse
dyskryminacja ze względu na płeć
start learning
gender descrimination
nienawiść
start learning
hate
bezdomność
start learning
homelessness
nielegalna imigracja
start learning
illegal immigration
ubóstwo
start learning
poverty
rasizm
start learning
racism
społeczne wykluczenie osób niepełnosprawnych
start learning
social exclusion of the disabled
bezrobocie
start learning
unemployment
być na zasiłku
start learning
be on the dole
być maltretowanym
start learning
get battered
ujść na sucho
start learning
go unpunished
żyć poniżej granicy ubóstwa
start learning
live below the breadline
nierównośc płac
start learning
pay inequality
obóz dla uchodźców
start learning
refugee camp
spać na ulicy
start learning
sleep rough
sytuacja ekonomiczna
start learning
economic situaton
sytuacja finasowa
start learning
financial situation
gospodarka wolnorynkowa
start learning
free market economy
zbankrutować
start learning
go bankrupt
dochód
start learning
income
mieć ograniczony budżet
start learning
live on a budget
dług publiczny
start learning
national debt
wziąć pożyczkę z banku
start learning
take out a bank loan
waluta
start learning
currency
spadek koniunktury
start learning
downturn in the economy
spadek wartości
start learning
drop in value
kurs wymiany
start learning
exchange rate
rynki finansowe
start learning
financial markets
pogrążyć się w recesji
start learning
go into recession
inflacja
start learning
inflation
stopa procentowa
start learning
interest rate
grać na giełdzie
start learning
invest in the stock market
perspektywy na coś
start learning
outlook for sth
krach giełdowy
start learning
stock marker crash
wystąpić o ubezpieczenie
start learning
claim on the insurance
popędzić do wejścia
start learning
dash in
iść zgodnie z planem
start learning
go ahead
wyburzyć coś
start learning
pull down sth
ubiegać się o kolejną kadencję
start learning
stand for re-electiion
stać się drugą naturą
start learning
become second nature
załatwić sprawę/wystarczyć
start learning
do the job
wrócić do gry
start learning
get back on track
mieć w czymś zaległości
start learning
get behind with sth
słusznie pochwalić
start learning
give praise where it's due
stworzyć lepszą społeczność
start learning
build/create a better community
zwalczać obojętność społeczną
start learning
fight social indifference
skoczyć komuś na ratunek
start learning
jump to sb's rescue
być skrytym
start learning
keep oneself to oneself
podać komuś pomocną dłoń
start learning
lend a hend to sb
być częścia zżytego sąsiedztwa
start learning
live in community-minded neighbourhoods
spotykać ludzi o podobnych poglądach
start learning
meet like-minded people
szerzyć wartości i szczytne cele
start learning
propagate values and worthy causes
zapewniać coś komuś
start learning
provide sth to sb
świętować
start learning
celebrate
upamiętniać
start learning
commemorate
rząd
start learning
government
obywatelski
start learning
grassroots
radzić sobie z konfliktem
start learning
handle a conflict
zamiar
start learning
intention
cel
start learning
objective
uczestniczyć
start learning
participate
rozwiązać konflikt
start learning
resolve a conflict
szukać czegoś
start learning
search for sth
zadowolić się czymś
start learning
settle for sth
wykazywać zainteresowanie czymś
start learning
show concern

You must sign in to write a comment