Data Mining

 0    52 flashcards    pawelkalecinski94
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
eksploracja danych
start learning
data mining
powszechny, rozpowszechniony
start learning
widespread
kody kreskowe
start learning
bar codes
postęp
start learning
advance
narzędzie do gromadzenia danych
start learning
data collection tool
ujarzmić
start learning
harness
proces eksploracji danych
start learning
data mining process
odkrywanie wiedzy
start learning
knowledge discovery
ekstrakcja wiedzy
start learning
knowledge extraction
wstępna eksploracja
start learning
initial exploration
przewidywanie
start learning
prediction
technika eksploracji danych
start learning
data mining technique
sztuczna inteligencja
start learning
Artificial Intelligence
system oparty na wiedzy
start learning
knowledge-based system
naśladować
start learning
mimic
sieć neuronowa
start learning
neural network
rozpoznawanie wzorców
start learning
pattern recognition
grupowanie, klastrowanie
start learning
clustering
analiza szeregów czasowych
start learning
time series analysis
modelowanie ilosciowe
start learning
quantitative modeling
założenie a priori
start learning
a priori assumption
dane źródłowe
start learning
underlying data
proces modelowania
start learning
modeling process
odporne na uszkodzenia modele nieliniowe
start learning
fault-tolerant nonlinear models
reguły ekstrakcji
start learning
extracting rules
przycinanie sieci
start learning
network pruning
narzędzie wspomagania decyzji
start learning
decision support tool
wykres podobny do drzewa
start learning
tree-like graph
węzeł losowy
start learning
chance node
węzeł wewnętrzny
start learning
internal node
węzeł inny niż liść
start learning
non-leaf node
wynik
start learning
outcome
węzeł końcowy
start learning
terminal node
diagram sekwencji działań
start learning
flow chart
węzeł końcowy
start learning
burst node
rozdzielające się ścieżki
start learning
splitting paths
węzeł zbiorczy
start learning
sink node
zbieżne ścieżki
start learning
converging paths
algorytm uczenia indukcyjnego
start learning
inductive learning algorithm
opisowe
start learning
descriptive
proroczy
start learning
predictive
prawdopodobieństwo warunkowe
start learning
conditional probability
Hiperpłaszczyzna
start learning
hyperplane
równanie liniowe
start learning
line equation
Zmienna kryterium
start learning
criterion variable
zmienna predykcyjna
start learning
predictor variable
zmienna objaśniająca
start learning
explanatory variable
współliniowe
start learning
collinear
wartość skrajna
start learning
outlier
pozostały, reszta
start learning
residual
koszyk sklepowy
start learning
market basket
zbiór produktów
start learning
itemset

You must sign in to write a comment