data mining

 0    125 flashcards    mariolamichalik
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
rozpowszechniony
start learning
widespread
kod kreskowy
start learning
bar code
postep w czyms
start learning
advance in something
narzędzie do gromadzenia danych
start learning
data collection tool
ujarzmic/okielznac
start learning
to harness
znaczący wzór
start learning
meaningful pattern
proces eksploracji danych
start learning
data mining process
odkrywanie wiedzy
start learning
knowledge discovery
wydobywanie wiedzy
start learning
knowledge extraction
wstępna eksploracja
start learning
initial exploration
identyfikacja wzorca
start learning
pattern identification
rozpoznawanie wzorcow
start learning
pattern recognition
przewidywanie
start learning
prediction
sztuczna inteligencja
start learning
Artificial Intelligence
system oparty na wiedzy
start learning
knowledge-based system
technika eksploracji danych
start learning
data mining technique
sieci neuronowe
start learning
neural networks
analiza szeregów czasowych
start learning
time Series analysis
klastrowanie
start learning
clustering
modelowanie ilosciowe
start learning
quantitative modelling
naśladować
start learning
to mimic
zmienna
start learning
variable
założenie a priori
start learning
a priori assumption
dane zrodlowe
start learning
underlying data
procesy modelowania
start learning
modelling processes
proces uczenia się
start learning
learning process
modele nieliniowe odporne na bledy
start learning
fault-tolerant nonlinear models
przycinanie sieci
start learning
network pruning
reguły ekstrakcji
start learning
extraction rules
mapa samorganizujaca
start learning
self-organizing map (SOM)
wsteczna propagacja bledow
start learning
back-propagation /backward propagation of errors
wielowarstwowa jednokierunkowa sieć neuronowa
start learning
multilayer feed-forward neural network
drzewo decyzyjne
start learning
decision tree
narzędzie wspomagania decyzji
start learning
decision support tool
wykres w postaci drzewa
start learning
tree-like graph
węzeł losowy
start learning
chance node
węzeł decyzyjny
start learning
decision node
węzeł koncowy
start learning
end node
galaz
start learning
branch
węzeł nie będący lisciem
start learning
non-leaf node
węzeł wewnetrzny
start learning
internal node
wynik rezultat
start learning
outcome
liść
start learning
leaf node
węzeł koncowy
start learning
terminal node
etykieta klasy
start learning
class label
węzeł wyjsciowy
start learning
burst node
schemat blokowy
start learning
Flow chart
zbiegające się sciezki
start learning
converging paths
rozwidlajace się sciezki
start learning
splitting paths
węzeł zbiorczy
start learning
sink node
algorytm uczenia indukcyjnego
start learning
inductive learning algorithm
naiwny klasyfikator bayesa
start learning
naive bayes classifier
opisowy
start learning
descriptive
korelacja/wspolzaleznosc
start learning
correlation
prawdopodobieństwo warunkowe
start learning
Conditional probability
zmienne zależne
start learning
dependent variables
zmienne niezalezne
start learning
independent variables
maszyna wektorów nosnych
start learning
support vectors machine (svn)
model nieliniowy
start learning
non-linear model
przynależność do klasy
start learning
class membership
hiperplaszczyzna
start learning
hyperplane
rozszerzenie/zwiekszenie
start learning
extention
regresja
start learning
regression
regresja liniowa
start learning
Linear Regression
metoda statystyczna
start learning
statistical method
relacja liniowa
start learning
linear relationship
liniowy model danych
start learning
linear data model
równanie liniowe
start learning
linear equation
równanie regresji
start learning
regression equation
linia regresji
start learning
regression line
równanie regresji
start learning
regression equation
równanie liniowe
start learning
linear equation
zmienna kryterialna
start learning
criterion variable
zmienna wynikowa
start learning
outcome variable
zmienna wejsciowa
start learning
input variable
zmienna predykcyjna
start learning
predictive variable
zmienna objasniajaca
start learning
explanatory variable
wspoliniowy
start learning
colinear
wielowspoliniowosc
start learning
multicollinearity
wartość skrajna
start learning
outlier
reszta (w analizie regresji)
start learning
residual
dane rzeczywiste
start learning
real-life data
regresja odporna
start learning
robust regression
analiza koszykowa
start learning
market basket analysis
zbiór produktow
start learning
itemset
koszyk na zakupy
start learning
shopping cart
asocjacja
start learning
association
reguła asocjacji
start learning
association rule
niejednorodny
start learning
heterogeneous
podzbiór
start learning
subset
analiza różnicowa
start learning
differential analysis
fałszywy wzór
start learning
spurious pattern
szeregi czasowe
start learning
time series
prognozowanie
start learning
forecasting
ciągły
start learning
continuously
dyskretny zestaw punktów czasowych
start learning
discrete set of time points
zmienna ciagla
start learning
continuous variable
ciągły szereg czasowy
start learning
continuous time series
dyskretny szereg czasowy
start learning
discrete time series
dyskretyzowac szereg
start learning
discretize series
równe odstępy czasu
start learning
equal intervals of time
radzić sobie z czyms
start learning
to handle something
hipertekst
start learning
hypertext
dane historyczne
start learning
Legacy data
czas wykonania
start learning
running time
przydatność
start learning
usefulness
pewność czegoś
start learning
certanity of sth
niedoskonałość
start learning
imperfectness
miara niepewności
start learning
measure of uncertainty
rozproszona baza danych
start learning
distributed database
metoda
start learning
method
technika
start learning
Technique
metodyka
start learning
Methodology
predykcja
start learning
prediction
predykcja
start learning
prediction
prognoza
start learning
prognosis
fascynujacy
start learning
fascinating
zajmujacy
start learning
compelling
imponujacy
start learning
impressive
zajmujacy / porywajacy
start learning
stimulating
trzymający w napieciu
start learning
gripping
niecodzienny
start learning
unusual
wciagajacy
start learning
absorbing
zajmujacy
start learning
engaging
fascynujacy
start learning
enhralling

You must sign in to write a comment