Człowiek i społeczeństwo

 0    140 flashcards    lubiegrac711
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
gałęzie władzy
start learning
branches of government
monarchia konstytucyjna
start learning
Constitutional monarchy
demokracja
start learning
democracy
siedziba główna
start learning
Headquarters
system wielopartyjny
start learning
multiparty system
oficjalna rezydencja
start learning
official residence
podział władz
start learning
separation of powers
młotek sędziego
start learning
gavel
nadać komuś prawo
start learning
vest a right in smbd
poprawka do konstytucji
start learning
amendment to the Constitution
kontrolować budżet
start learning
control the budget
władza ustawodawcza
start learning
Legislature
członek parlamentu
start learning
Member of Parliament
parlament
start learning
parliament
uchwalać nowe ustawy
start learning
pass new laws
ratyfikować
start learning
ratify
senat
start learning
senate
Kongres Stanów Zjednoczonych
start learning
US Congress
rządzić krajem
start learning
administer the country
administracja
start learning
administration
rząd
start learning
1. the Cabinet 2. the government
władza wykonawcza
start learning
executive power
wdrażać ustawy
start learning
implement laws
monarcha
start learning
monarch
prezydent
start learning
president
premier
start learning
prime minister
sekretarz stanu
start learning
Secretary of State
stosować prawo
start learning
apply the law
sad
start learning
court of law
interpretować prawo
start learning
interpret the law
Kara
start learning
Punishment/sentence
karać przestępców
start learning
punish offenders
rozstrzygać spory
start learning
resolve disputes
władza sadownicza
start learning
judiciary power
cenzura
start learning
censorship
obywatel
start learning
a citizen
swobody obywayelskie
start learning
Civil liberties
głosić poglądy
start learning
communicate ideas and opinions
właściwa procedura prawna
start learning
due process of law
sprawiedliwy proces
start learning
fair trial
zakładać organizacje
start learning
establish organizations
wstepowac do organizacji
start learning
join the organization
występować z organizacji
start learning
leave organization
wolność zgromadzeń
start learning
freedom of assembly
wolność zrzeszania się
start learning
freedom of association
wolność sumienia
start learning
freedom of conscience
wolność religii
start learning
freedom of religion
wolność słowa
start learning
freedom of speech
zbierać się
start learning
gather
mieć poglądy moralne/religijne
start learning
hold moral/ religious views
uważać kogoś za niewinnego
start learning
presume smbd innocent
udowodnić czyjąś winę
start learning
prove smbd guilty
reprezentować
start learning
represent
ograniczenia ze względu na rasę / statusu społecznego / bogactwa
start learning
restrictions based on race / social status / wealth
prawo do noszenia broni
start learning
right to bear arms
prawa oskarżonego
start learning
rights of the accused
karta praw
start learning
the bill of Rights
powszechne prawo wyborcze
start learning
universal suffrage
naruszać czyjeś prawa
start learning
violate someone's rights
pomoc humanitarna
start learning
aid
przekupic, lapowka
start learning
bribe
łapówkarstwo
start learning
bribery
korumpować, skorumpowany
start learning
corrupt, corrupt
korupcja
start learning
corruption
skandal korupcyjny
start learning
corruption scandal
nędza / ubóstwo
start learning
destitution
dyskryminować kogoś
start learning
discriminate against someone
dyskryminacja
start learning
discrimination
rownouprawnienie
start learning
equal opportunities
uprzedzenia na tle etnicznym
start learning
ethnic prejudices
wyeksmitować
start learning
evict
bezdomny
start learning
homeless
bezdomnośc
start learning
homeless
analfabetyzm
start learning
illiteracy
bezkarnosc
start learning
impunity
brak przejrzystości
start learning
lack of transparency
biedny
start learning
poor
bieda
start learning
poverty
rasa
start learning
race
rasizm
start learning
racism
spać pod gołym niebem
start learning
sleep rough
świadczenia socjalne
start learning
social benefits
nierówności społeczne
start learning
social inequalities
opieka społeczna
start learning
social security
głód
start learning
famine/starvation
bezrobotny
start learning
unemployed
bezrobocie
start learning
unemployment
asystent polityka
start learning
aide
poufny
start learning
confidential
spisek
start learning
conspiracy
zatuszować coś
start learning
cover up something
nadchodzące wybory
start learning
upcoming elections
zbieranie funduszy
start learning
fundraising
wybory powszechne
start learning
general election
wysłuchać zeznań
start learning
hear evidence
zdrada stanu
start learning
high treason
postawić w stan oskarżenia
start learning
impeach
polityka wewnętrzna
start learning
internal politics
przytłaczajace zwyciestwo w wyborach
start learning
landslide election victory
badanie opinii publicznej
start learning
opinion poll
lider opozycji
start learning
opposition leader
wybrać ponownie
start learning
re-elect
reelekcja
start learning
re-election
złożyć rezygnację
start learning
resign
prowadzić kampanię
start learning
run a campaign
boom gospodarczy
start learning
boom
przedsiębiorstwo handlowe
start learning
commercial enterprise
zadowolenie z sytuacji ekonomicznej
start learning
consumer confidence
sektor korporacyjny
start learning
the corporate sector
spaść/ zmniejszać się/obniżać się/odpadać
start learning
decrease / fall / drop
spadek (np. cen)
start learning
decrease
popyt
start learning
demand
handel wewnętrzny
start learning
domestic trade
kryzys ekonomiczny
start learning
economic crisis
wzrost gospodarczy
start learning
economic growth
uzdrowienie gospodarki
start learning
economic recovery
oszczędny
start learning
economical
ekonomia
start learning
economics
ekonomista
start learning
an economist
wydatki
start learning
expenditure
eksport
start learning
export
handel zagraniczny
start learning
foreign trade
finansowanie
start learning
funding
produkt krajowy brutto
start learning
gross domestic product
zbankrutować
start learning
go bankrupt
import
start learning
import
dochód
start learning
income
wzrost / przyrost
start learning
increase
wzrosnąć, zwiększyć się (o 50%)
start learning
increase, grow, go up, rise(by 50%)
zwiększyć zadłużenie
start learning
increase borrowing
poziom oprocentowania
start learning
interest rate
strata
start learning
loss
sektor prywatny, publiczny
start learning
the private sector, public
zysk
start learning
profit
dług publiczny
start learning
sovereign debt / public debt
wydatki publiczne
start learning
public expenditure
podaż i popyt
start learning
supply and demand
podatek
start learning
tax
wielki kryzys
start learning
Great Depression
związek zawodowy
start learning
a trade union

You must sign in to write a comment