Common Verbs – Basic Polish Vocabulary

4.5  1    67 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
to lie
My husband lies to me all the time.
start learning
kłamać
Mój mąż ciągle mnie okłamuje.
to run
Molly became the first woman to run the 100 meter dash in under 10.0 seconds.
start learning
biegać
Molly byłą pierwszą kobietą, która przebiegła dystans 100 metrów poniżej 10.0 sekund.
to take
They never take any money from their parents.
start learning
brać
Nigdy nie biorą pieniędzy od swoich rodziców.
to be
To be, or not to be, that is the question.
start learning
być
Być albo nie być, oto jest pytanie.
to kiss
Do you remember the first time you kissed?
start learning
całować
Czy pamiętasz gdy całowałeś się po raz pierwszy?
to walk
Let's walk to work today.
start learning
chodzić, spacerować
Pójdźmy dzisiaj pieszo do pracy.
to cut
I'm trying to cut this plank in half.
start learning
ciąć
Próbuję przeciąć deskę na pół.
to pull
You need to push or pull the door to open it.
start learning
ciągnąć
Jeśli chcesz otworzyć drzwi, musisz je pociągnąć lub pchnąć.
to wait
Ann has been waiting for her boyfriend for over an hour.
start learning
czekać
Anna czeka na chłopaka ponad godzinę.
to read
Tom is reading a newspaper now.
start learning
czytać
Tomek czyta teraz gazetę.
to give
I'd like to give you this present as a sign of my love.
start learning
dawać
Chciałabym ci wręczyć ten prezent jako wyraz mojej miłości.
to get
She always gets what she wants.
start learning
dostać
Ona zawsze dostaje to czego chce.
to share
I'm sharing the flat with four French students.
start learning
dzielić
Dzielę mieszkanie z czworgiem francuskich studentów.
to play
Most children love to play outdoors.
start learning
grać, bawić się
Większość dzieci uwielbia bawić się na świeżym powietrzu.
to go
We hardly ever go to bed before midnight.
start learning
iść
Rzadko kiedy chodzimy spać przed północą.
to eat
In Britain, it is estimated that 11 billion sandwiches are eaten per year.
start learning
jeść
Szacuje się, że w Wielkiej Brytanii zjada się rocznie 11 miliardów kanapek.
to put
Don't put the shoes on the table, please.
start learning
kłaść
Proszę żebyś nie kładł butów na stole.
to love
Do you love me?
start learning
kochać
Czy kochasz mnie?
to buy
I'm planning to buy a new fish aquarium.
start learning
kupić
Planuję zakup nowego akwarium dla ryb.
to fly
Migratory birds are already flying back home.
start learning
latać
Ptaki migrujące zaczęły odlatywać do domu.
to like
I like this exercise very much.
start learning
lubić
Bardzo podoba mi się to ćwiczenie.
to have
The postman didn't have any letters for us today.
start learning
mieć
Listonosz nie miał dzisiaj dla nas żadnych listów.
to push
Remember not to push the red button!
start learning
naciskać
Pamiętaj o tym, żeby nie naciskać czerwonego przycisku.
to teach
I'm trying to teach you something.
start learning
nauczać
Próbuję nauczyć ciebie czegoś.
to turn
You need to turn left to get to the nearest cash machine.
start learning
skręcać
Musisz skręcić w lewo by dostać się do najbliższego bankomatu.
to visit
Are you going to visit one of the Hawaii islands?
start learning
odwiedzać
Czy zamierzasz zwiedzić jedną z wysp Hawajskich?
to offer
The bank offered me a loan.
start learning
oferować
Bank zaoferował mi pożyczkę.
to open
The Queen is going to open a new hospital.
start learning
otwierać
Królowa zamierza otworzyć nowy szpital.
to remember
Remember to shut the windows before you leave.
start learning
pamiętać
Pamiętaj żeby zamknąć okna zanim wyjdziesz.
to look
Look at these beautiful gliders.
start learning
patrzeć
Spójrz na te piękne szybowce.
to drink
Helen drinks two bottles of mineral water a day.
start learning
pić
Helen wypija dziennie dwie butelki wody mineralnej.
to write
Robert is writing another letter of complaint.
start learning
pisać
Robert pisze kolejny list z zażaleniem.
to pay
Are you going to pay with a credit card?
start learning
płacić
Czy zapłaci Pan kartą kredytową?
to swim
I learned to swim at the age of three.
start learning
pływać
Nauczyłam się pływać w wieku trzech lat.
to travel
Do you prefer to travel with several friends or alone?
start learning
podróżować
Czy wolisz podróżować z grupą znajomych czy samotnie?
to help
Could you help me open the door?
start learning
pomagać
Czy mógłbyś pomóc mi otworzyć drzwi?
to move
Don't move for a second. I'm trying to take a photo of you.
start learning
poruszać się, przemieszczać się
Nie ruszaj się. Próbuję zrobić ci zdjęcie.
to need
Will you need the car tomorrow?
start learning
potrzebować
Czy będziesz potrzebował jutro samochodu?
to say
What are you trying to say?
start learning
powiedzieć
Co próbujesz powiedzieć?
to work
They work for the National Museum in London.
start learning
pracować
Pracują dla Muzeum Narodowego w Londynie.
to try
Try this lemon cake. It's delicious.
start learning
próbować
Spróbuj tego cytrynowego ciasta. Jest wyborne.
to come
John should come here any minute.
start learning
przyjść
John powinien przyjść lada chwila.
to do
What are you planning to do now?
start learning
robić
Co zamierzasz teraz zrobić?
to make
The boys made a model of a plane.
start learning
robić, tworzyć
Chłopcy zrobili model samolotu.
to talk
Ann loves talking on the phone.
start learning
rozmawiać
Anna uwielbia rozmawiać przez telefon.
to understand
I'm trying to understand what is happening.
start learning
rozumieć
Próbuję zrozumieć co się dzieje.
to sit
She's sitting now because her feet hurt.
start learning
siedzieć
Siedzi teraz, ponieważ bolą ją nogi.
to jump
He can jump really high.
start learning
skakać
Potrafi podskoczyć wysoko.
to listen
She loves listening to the music on her way to work.
start learning
słuchać
Uwielbia słuchać muzyki w drodze do pracy.
to hear
My grandmother can't hear well and we have to shout.
start learning
słyszeć
Moja babcia słabo słyszy i musimy krzyczeć.
to fall
The actor fell of the horse and broke his leg.
start learning
spadać, upadać
Aktor spadł z konia i złamał nogę.
to meet
Let's meet tonight at the club.
start learning
spotykać
Spotkajmy się wieczorem w klubie.
to sell
My neighbours are trying to sell their house.
start learning
sprzedawać
Moi sąsiedzi próbują sprzedać swój dom.
to follow
Mark was really scared, because someone was following him.
start learning
śledzić
Marek był przerażony, albowiem ktoś go śledził.
to laugh
What are you laughing at?
start learning
śmiać się
Z czego się śmiejesz?
to sing
She was only three when she started to sing Madonna's songs.
start learning
śpiewać
Miała zaledwie trzy lata gdy zaczęła śpiewać piosenki Madonny.
to dance
Ann and Tom know how to dance Tango and Cha Cha.
start learning
tańczyć
Anna i Tomek umieją zatańczyć Tango i Cha Chę.
to lose
Manchester United lost again!
start learning
zgubić, przegrać
Manchester United znowu przegrał.
to learn
I'm learning about the history of England.
start learning
uczyć się
Uczę się historii Anglii.
to smile
I like the way she smiles.
start learning
uśmiechać się
Lubię gdy się uśmiecha.
to use
Have you ever used this body lotion?
start learning
używać
Czy kiedykolwiek używałeś tego mleczka do ciała?
to begin
The event began with cutting the ribbon.
start learning
zaczynać
Uroczystość zaczęła się od przecięcia wstęgi.
to close
Close you eyes, please. I've got a surprise for you.
start learning
zamykać
Zamknij, proszę, oczy. Mam dla ciebie niespodziankę.
to forget
Don't forget to buy a bottle of wine.
start learning
zapominać
Nie zapomnij kupić butelkę wina.
to break
The skier fell and broke his leg.
start learning
złamać, rozbić, połamać
Narciarz przewrócił się i złamał nogę.
to find
The suitcase was found in a different country.
start learning
znajdować
Walizkę znaleziono w innym kraju.
to stay
Peter decided to stay at home, because he did't feel well.
start learning
zostawać
Piotr postanowił zostać w domu, ponieważ źle się czuł.

You must sign in to write a comment