Collocations - most important

 0    70 flashcards    marcinbalutpoland
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zgadzać się z kimś w kwestii czegoś
Nie zgadzam się z tobą w kwestii polityki.
start learning
to agree with sb about sth
I don't agree with you about politics.
ubiegać się u kogoś o coś
Ubiegałem się u nich o pracę.
start learning
to apply to sb for sth
I applied to them for a job.
przybywać do (jakiegoś miejsca)
Przybyliśmy na stację o ósmej.
start learning
to arrive at (a place)
We arrived at the station at eight.
przybywać do (jakiegoś kraju, miejscowości)
Kiedy przybyliście do Warszawy?
start learning
to arrive in (a country, a city)
When did you arrive in Warsaw?
pytać kogoś o kogoś / coś
Zapytałem Marka o jego pracę.
start learning
to ask sb about sb / sth
I asked Mark about his work.
prosić kogoś o coś
Nie proś mnie o pieniądze.
start learning
to ask sb for sth
Don't ask me for money.
dbać o kogoś / coś
Oni dbają tylko o pieniądze.
start learning
to care about sb /sth
They only care about money.
rozbić się o coś
Statek kosmiczny rozbił się o mur.
start learning
to crash into sth
The spaceship crashed into a wall.
opisywać komuś kogoś / coś
Opiszę ci to w liście.
start learning
to describe sb / sth to sb
I'll describe that to you in my letter.
umierać na coś
Józef umarł na atak serca.
start learning
to die of sth
Joseph died of a heart attack.
śnić o kimś / o czymś
Śniły mi się słonie.
start learning
to dream about sb / sth
I was dreaming about elephants.
marzyć o kimś / czymś
Marzę o kupnie nowego mieszkania.
start learning
to dream of sb / sth
I dream of buying a new flat.
wyjaśnić coś komuś
Wyjaśniłem Kasi całą historię.
start learning
to explain sth to sb
I explained the whole story to Kate.
walczyć o coś
Walczyliśmy o wolność.
start learning
to fight for sth
We were fighting for freedom.
walczyć (w sojuszu) z kimś przeciwko komuś / czemuś
Anglia z Rosją walczyły przeciwko Niemcom.
start learning
to fight with sb against sb / sth
England fought with Russia against Germany.
zapominać o kimś / czymś
Zapomniałem o twoim telefonie.
start learning
to forget about sb / sth
I forgot about your phone call.
przytrafić się komuś / czemuś
Co ci się stało?
start learning
to happen to sb / sth
What has happened to you?
wybaczać coś komuś
Wybacz mu ten błąd.
start learning
to forgive sb for sth
Forgive him for this mistake.
słyszeć (już) o czymś
Słyszałeś o urodzinach Tomka?
start learning
to hear about sth
Have you heard about Tom's birthday?
przedstawiać kogoś komuś
Muszę cię przedstawić mojej siostrze.
start learning
to introduce sb to sb
I must introduce you to my sister.
zapraszać kogoś na coś
Mam zamiar zaprosić ich na obiad.
start learning
to invite sb for sth
I'm going to invite them for dinner.
zapraszać kogoś dokądś
Zaprosili nas do teatru.
start learning
to invite sb to sth
They invited us to the theatre.
śmiać się z kogoś / czegoś
Nie śmiej się ze mnie.
start learning
to laugh at sb / sth
Don't laugh at me.
wyjechać do (jakiegoś kraju, miasta)
Wyjechali do Berlina.
start learning
to leave for
They left for Berlin.
słuchać kogoś / czegoś
Nie lubię słuchać radia.
start learning
to listen to sb / sth
I don't like listening to the radio.
patrzeć na kogoś / coś
Spójrz na mnie.
start learning
to look at sb / sth
Look at me.
płacić komuś za coś
Zapłać nam za ten samochód.
start learning
to pay sb for sth
Pay us for this car.
woleć kogoś / coś od kogoś / czegoś
Wolę jeździć tramwajem niż autobusem.
start learning
to prefer sb / sth to sb / sth
I prefer going by tram to going by bus.
chronić kogoś / coś przed czymś
Ten kapelusz chroni Cię przed słońcem.
start learning
to protect sb / sth from sth
This hat will protect you from the sun.
czytać o kimś / czymś
Czytałem o tym filmie tydzień temu.
start learning
to read about sb / sth
I read about this film a week ago.
odchodzić (skądś) na emeryturę
Tomek przeszedł na emeryturę.
start learning
to retire from sth
Tom retired from work.
oszczędzać (pieniądze) na coś
Oszczędzam pieniądze na nowy rower.
start learning
to save (money) for sth
I'm saving money for a new bicycle.
wydawać się komuś
Ta torba wydaje mi się nowa.
start learning
to seem to sb
This bag seems new to me.
sprzedawać coś za coś (po jakiejś cenie)
Olek sprzedał dom za bezcen.
start learning
to sell sth for sth
Alex sold the house for nothing.
strzelać do kogoś / czegoś
Nie strzelaj do mnie.
start learning
to shoot at sb / sth
Don't shoot at me.
krzyczeć na kogoś
Dlaczego krzyczysz na to dziecko?
start learning
to shout at sb
Why are you shouting at this child?
krzyczeć do kogoś
Krzyknął do Julii, żeby się odwróciła.
start learning
to shout to sb
He shouted to Julia to make her turn round.
uśmiechać się do kogoś
Dlatego się do niej nie uśmiechniesz?
start learning
to smile at sb
Why don't you smile at her?
rozmawiać z kimś
Czy mogę rozmawiać z Danem?
start learning
to speak to sb
Can I speak to Dan, please?
wydawać (pieniądze) na coś
Wydaję mnóstwo pieniędzy na ubrania.
start learning
to spend (money) on sth
I spent lots of money on clothes.
zostawać u kogoś
Zostań u nas na parę dni.
start learning
to stay with sb
Stay with us for a few days.
kraść coś komuś / skądś
W zeszłym roku ukradli ten pierścionek swojej ciotce.
start learning
to steal sth from sb / sth
Last year they stole this ring from their aunt.
cierpieć na coś
Monika cierpi na astmę.
start learning
to suffer from sth
Monica suffers from asthma.
rozmawiać z kimś o kimś / czymś
Mogę porozmawiać z tobą o tym pomyśle?
start learning
to talk to sb about sb / sth
Can I talk to you about this idea?
opowiadać komuś o czymś
Odpowiedz mi o tym koncercie.
start learning
to tell sb about sth
Tell me about this concert.
dziękować komuś za coś
Dziękuję ci za pomoc.
start learning
to thank sb for sth
Thank you for your help.
myśleć o kimś / czymś
O czym myślisz?
start learning
to think about sb / sth
What are you thinking about?
sądzić o kimś / czymś
Co sądzisz o tym filmie?
start learning
to think of sb / sth
What do you think of this film?
rzucać czymś w kogoś / coś
Nie rzucaj kamieniami w kota.
start learning
to throw sth at sb / sth
Don't throw stones at the cat.
rzucać coś komuś
Rzuć piłkę.
start learning
to throw sth to sb
Throw the ball to me.
czekać na kogoś / coś
Czekam na autobus.
start learning
to wait for sb / sth
I'm waiting for the bus.
tracić (pieniądze, czas) na coś
Szymon traci pieniądze na alkohol.
start learning
waste (money, time) on sth
Simon wastes his money on alcohol.
pracować dla kogoś / w jakiejś firmie
Krzysztof pracuje w dużej firmie.
start learning
to work for sb / sth
Christopher works for a big company.
pisać do kogoś
Napisz do mnie.
start learning
to write to sb
Write to me.
w porównaniu do kogoś / czegoś
W porównaniu do innych szkół, ta jest całkiem dobra.
start learning
compared with sb / sth
Compared with other schools, this one is quite good.
bać się kogoś / czegoś
Boisz się kotów?
start learning
to be afraid of sb / sth
Are you afraid of cats?
gniewać (złościć) się na kogoś o coś
Gniewasz się na mnie z powodu tamtego żartu?
start learning
to be angry with sb about sth
Are you angry with me about that joke?
wstydzić się czegoś
Oskar wstydził się swoich łez.
start learning
to be ashamed of sth
Oscar was ashamed of his tears.
być świadomym czegoś
Musisz być świadoma tego problemu.
start learning
to be aware of sth
You have to be aware of this problem.
być słabym w czymś
Jestem słaby w opowiadaniu dowcipów.
start learning
to be bad at sth
I'm bad at telling jokes.
być niezdrowym, szkodliwym (dla kogoś)
Czekolada jest niezdrowa.
start learning
to be bad for sb
Chocolate is bad for you.
być czymś znudzonym
Jestem znudzony tą pracą.
start learning
to be bored with sth
I'm bored with this job.
uważać na kogoś / coś
Uważaj na tego człowieka.
start learning
to be careful of sb sth
Be careful of this man.
mieć bzika na punkcie czegoś
Wiktor ma bzika na punkcie piłki nożnej.
start learning
to be crazy about sth
Victor is crazy about football.
być zatłoczonym (kimś/czymś)
Plaża była zatłoczona.
start learning
to be crowded with sb /sth
The beach was crowded with people.
różnić się od kogoś / czegoś
Patryk bardzo się różni od swojego brata.
start learning
to be different from sb / sth
Patrick is very different from his brother.
być kimś / czymś rozczarowanym
Marysia była tobą bardzo rozczarowana.
start learning
to be disappointed with sb / sth
Molly was very disappointed with you.
być czymś podekscytowanym
Jestem tak podekscytowany tą podróżą, że nie mogę spać.
start learning
to be excited about sth
I'm so excited about this journey that I can't sleep.
słynąć z czegoś
Nasza restauracja słynie ze swojej zupy cebulowej.
start learning
to be famous for sth
Our restaurant is famous for its onion soup.
mieć czegoś dość
Mam dość nauki.
start learning
to be fed up with sth
I'm fed up with learning.

You must sign in to write a comment