Codzienne życie

 0    54 flashcards    esterapankowska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Jobs don't come easy.
start learning
Praca nie przychodzi łatwo.
Rent is unreasonable.
start learning
Czynsz jest nieuzasadniony.
compound
start learning
złożony
compound sentences
start learning
zdania złożone
Rent is unreasonable, and I live from paycheck to paycheck.
start learning
Czynsz jest nieuzasadniony, a ja żyję od wypłaty do wypłaty.
Life can be hard, but I'm not giving up.
start learning
Życie może być trudne, ale nie poddaję się.
I thought it would be easy to find a good job and support myself once I graduated from college.
start learning
Pomyślałem, że łatwo będzie znaleźć dobrą pracę i wspierać się po ukończeniu college'u.
Now that I've applied for more than 100 jobs, I realized I was mistaken.
start learning
Teraz, gdy złożyłem podanie o ponad 100 prac, zdałem sobie sprawę, że się pomyliłem.
although
start learning
mimo że, chociaż
We're wondering if we should start a family.
start learning
Zastanawiamy się, czy powinniśmy założyć rodzinę.
We're thinking about adopting a child.
start learning
Zastanawiamy się nad adoptowaniem dziecka.
I made a decision to go back to college.
start learning
Podjęłam decyzję, aby wrócić do college'u.
We decided against moving to the country.
start learning
Zdecydowaliśmy się nie przeprowadzać do kraju.
We realized that we want something different.
start learning
Zdaliśmy sobie sprawę, że chcemy czegoś innego.
We decided against staying here long term.
start learning
Zdecydowaliśmy się na pobyt tutaj na dłuższy okres.
I went out on the front lawn
start learning
Wyszedłem na trawnik przed domem
lawn
start learning
trawnik
Al and I have been talking
start learning
Al i ja rozmawialiśmy
What Al and I have realized is that
start learning
To, co Al i ja sobie uświadomiliśmy, to to
But you told me a few years ago
start learning
Ale powiedziałeś mi kilka lat temu
ongoing
Thank you for your ongoing work.
start learning
trwa
Dziękuję za waszą bieżącą pracę.
offsite
start learning
poza siedzibą firmy
survey
The survey was carried out in January.
start learning
badanie
Badanie zostało przeprowadzone w styczniu.
supportive
Try to be more supportive.
start learning
wsparcie
Spróbuj być bardziej pomocny.
burned out
start learning
wypalony
turning into
start learning
przekształcając, zmienia się w
turn into a street
start learning
zamieni się w ulicę
transative verbs
start learning
czasowniki przechodnie
intransative verbs
start learning
czasowniki nieprzechodnie
Don't fall.
start learning
Nie upaść.
create a friendlier atmosphere
start learning
stworzyć przyjazną atmosferę
Job satisfaction's way up.
start learning
Wzrost satysfakcji z pracy.
It really makes a difference.
start learning
To naprawdę robi różnicę.
It was terrible before.
start learning
To było okropne wcześniej.
I was pretty burned out.
start learning
Byłem bardzo wypalony.
lively
Play some lively music!
start learning
pełen życia
Zagraj jakąś energiczną muzykę!
I'm trying to create a lively atmosphere.
start learning
Próbuję stworzyć żywiołową atmosferę.
steeply
start learning
stromo
Job satisfaction fell steeply last year.
start learning
Satysfakcja z pracy spadła gwałtownie w zeszłym roku.
Things were awful before because of the long days.
start learning
Rzeczy były okropne wcześniej z powodu długich dni.
This job's turned into a good thing.
start learning
Ta praca zmieniła się w dobrą rzecz.
objectives, targets, goals
start learning
Cele, zadania, cele
proactive
start learning
proaktywne
John needs to be proactive in finding and fixing defects.
start learning
John musi być proaktywny w znajdowaniu i naprawianiu wad.
involved
start learning
zaangażowany
I will become involved in the early stages of project planning.
start learning
Będę zaangażowany we wczesne etapy planowania projektu.
play a role
start learning
odgrywać rolę
Roger should play a role in the design stage of products.
start learning
Roger powinien odgrywać rolę na etapie projektowania produktów.
point out problems
start learning
wskaż problemy
Mary needs to point out problems in our manufacturing process.
start learning
Mary musi wskazać problemy w naszym procesie produkcyjnym.
lead the development of
start learning
prowadzić rozwój
Ron needs to lead the development of our new software.
start learning
Ron musi poprowadzić rozwój naszego nowego oprogramowania.
submit
start learning
przedkładać
submit annual objectives
start learning
przedstawiać roczne cele

You must sign in to write a comment