chemiczny kontekst życia

 0    152 flashcards    jankabillie
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
W jaki sposób tworzą się jony?
start learning
W wyniku przeniesienia jednego lub kilku elektronów z atomu jednego pierwiastka na atom drugiego
Podaj przykład- co może wzbudzić elektron i przenieść go na wyższy energetycznie poziom
start learning
światło słoneczne
Na którą powłokę powraca elektron, kiedy traci energię?
start learning
na powłokę bliższą jądra
Kiedy elektron traci energię, powraca ona do środowiska jako
start learning
ciepło
Co decyduje o chemicznych właściwościach atomu?
start learning
rozmieszczenie elektronów na powłokach elektronowych
Czy izotopy radioaktywne są zagrożeniem dla zdrowia i życia?
start learning
tak
Czym jest datowanie izotopowe?
start learning
metoda określania absolutnego wieku skał i skamieniałości oparta na czasie połowicznego rozpadu izotopów radioaktywnych
Czym jest okres połowicznego rozpadu izotopu?
start learning
czas, w którym liczba nietrwałych obiektów lub stanów zmniejsza się o połowę. Oznacza to, że wówczas 50% izotopów wyjściowych ulega rozpadowi.
Czy na okres połowicznego rozkładu izotopu mają wpływ takie czynniki jak temperatura, ciśnienie lub jakaś inna środowiskowa zmienna?
start learning
Nie
Jakie cząsteczki subatomowe są bezpośrednio zaangażowane w reakcje chemiczne pomiędzy atomami?
start learning
elektrony
Elektrony różnią się czy nie różnią od siebie pod względem ilości energii?
start learning
różnią
podaj definicję energii
start learning
zdolność do powodowania zmiany, np. wykonania pracy
podaj definicję energii potencjalnej
start learning
energia, jaką ma ciało lub układ ciał w zależności od położenia ciała (układu ciał) w przestrzeni i budowy
Do przyjmowania jakiego poziomu energii potencjalnej ma naturalną tendencję materia?
start learning
najniższego możliwego
Z czego wynika energia potencjalna elektronów w atomie?
start learning
z ich położenia od jądra
Kiedy elektron może przemieszczać się między powłokami?
start learning
wtedy gdy zyskuje lub traci energię równą różnicy pomiędzy poziomami energetycznymi tych powłok
Stałe poziomy energii potencjalnej zwane są inaczej
start learning
powłokami elektronowymi
Elektron może czy nie może znajdować się pomiędzy powłokami elektronowymi
start learning
nie może
Elektrony walencyjne znajdują się na
start learning
zewnętrznej powłoce, inaczej- walencyjnej
Jak naładowane są elektrony?
start learning
ujemnie
jak naładowane jest jądro atomu?
start learning
dodatnio
Dodatnio naładowane jądro atomu przyciąga czy odpycha elektrony?
start learning
przyciąga
Zmiany w energii potencjalnej elektronów mogą pojawiać się w sposób ciągły czy skokowy?
start learning
skokowy
Większa czy mniejsza jest energia potencjalna elektronu gdy zwiększa się jego dystans między nim a jądrem atomu?
start learning
Większa
Przez co determinowana jest energia potencjalna elektronu
start learning
poziom energetyczny
poziom energetyczny elektronu jest skorelowany z jego odległością od
start learning
jądra atomu
pierwsza powłoka elektronowa ma najwyższy czy najniższy poziom energetyczny
start learning
najniższy
w miarę wędrowania elektronu na wyższe powłoki energia jest absorbowana czy tracona?
start learning
absorbowana
W miarę wędrowania elektrony na niższe powłoki elektronowe, energia jest absorbowana, czy tracona?
start learning
tracona
czym charakteryzują się powłoki elektronowe
start learning
średnią odległością od jądra i poziomem energetycznym
elektrony której powłoki mają najmniejszą energię potencjalną?
start learning
pierwszej
elektrony której powłoki mają największą energię potencjalną?
start learning
ostatniej
W jakim przypadku elektron może zmienić zajmowaną przez siebie powłokę?
start learning
poprzez zaabsorbowanie lub utratę ilości energii równej różnicy energii potencjalnej pomiędzy jego dawną a nową powłoką
Kiedy elektron absorbuje energię, wędruje na powłoki mniej czy bardziej oddalone od jądra?
start learning
bardziej
podaj definicję masy
start learning
ilość materii w obiekcie
czego jest wynikiem waga?
start learning
działania grawitacji
czym jest materia?
start learning
wszystkim, co zajmuje przestrzeń i posiada masę.
Z czego złożona jest materia?
start learning
Z pierwiastków chemicznych
Ile pierwiastków musi przynajmniej zawierać substancja, by móc nazwać ją związkiem chemicznym
start learning
2
Podaj definicję pierwiastka
start learning
to substancja, która nie może zostać rozłożona na inne substancje w wyniku reakcji chemicznych
Ile pierwiastków rozpoznajemy w naturze?
start learning
92
podaj definicję związku chemicznego
start learning
substancja zawierająca przynajmniej dwa różne pierwiastki chemiczne połączone ze sobą w stałym stosunku
podaj nazwę soli kuchennej
start learning
chlorek sodu
Z czego składa się sól?
start learning
z sodu i chloru. Sód jest metalem, a chlor trującym gazem, jednak podczas chemicznego łączenia tworzą jadalny związek chemiczny
na czym polegają właściwości emergentne w chemii
start learning
związki chemiczne mają inne cechy, niż wchodzące w ich skład pierwiastki
podaj nazwę wody
start learning
H2O
Z czego składa się woda
start learning
z wodoru i tlenu w stosunku 2:1
Wymień pierwiastki występujące w organizmie człowieka
start learning
tlen, węgiel, wodór, azot, wapń, fosfor, potas, siarka, sód, chlor, magnez
składa się ciało człowieka składa się z tlenu w
start learning
65%
ciało człowieka składa się z węgla w
start learning
18,5%
ciało człowieka składa się z wodoru w
start learning
9,5%
ciało człowieka składa się z azotu w
start learning
3,3%
4 pierwiastki tworzą do 96 % materii żywej. Wymień je
start learning
węgiel, tlen, azot, wodór
Wymień 4 pierwiastki śladowe
start learning
jod, chrom, żelazo, miedź, fluor, bor
Zdefiniuj pierwiastki biogenne
start learning
takie, bez których człowiek nie może prawidłowo funkcjonować, ani się rozmnażać
Ile biogennych pierwiastków potrzebuje człowiek, a ile roślina
start learning
człowiek 25, roślina 17
pierwiastki śladowe
start learning
mikroelementy; takie, których organizmy potrzebują w śladowych ilościach
od czego zależą właściwości pierwiastków?
start learning
od struktury ich atomów
Zdefiniuj atom
start learning
najmniejsza jednostka materii, najmniejsza część pierwiastka, która zachowuje właściwości danego pierwiastka.
Z czego składa się atom?
start learning
Z cząsteczek subatomowych
wiązania kowalencyjne polarne różnią się w swojej polarności w zależności od
start learning
względnej elektroujemności 2-óch atomów
który atom jest bardziej elektroujemny
start learning
ten, który silniej przyciąga do siebie współdzielone elektrony
wiązanie, w którym elektrony są współdzielone w równym stopniu to
start learning
wiązanie kowalencyjne niepolarne
typ wiązania, w którym jeden atom jest połączony z innym, bardziej elektroujemnym atomem, a elektrony tworzące wiązanie nie są współdzielone w równym stopniu, to
start learning
wiązanie kowalencyjne polarne
Atomy w cząsteczce z tą samą czy różną siłą przyciągają współdzielone elektrony wiążące?
start learning
różną
zdolność pierwiastków do przyciągania i tworzenia wiązań kowalencyjnych opartych na przyciąganiu z różną siłą współdzielonych elektronów to
start learning
elektroujemność
Każdy atom, który może współdzielić elektrony walencyjne, ma zdolność do tworzenia wiązań odpowiadającą liczbie wiązań kowalencyjnych, które może uformować. Czego zapełnieniem efektuje utworzenie wiązań?
start learning
powłoki walencyjnej przez elektrony
Jak nazywa się zdolność do tworzenia wiązań?
start learning
Walencyjnością atomu
Walencyjność atomu jest zazwyczaj równa liczbie
start learning
elektronów niesparowanych koniecznych do zapełnienia jego powłoki walencyjnej
wszystkie czy nie wszystkie sole mają jednakową liczbę anionów i kationów?
start learning
nie wszystki
Jaki czynnik ma wpływ na siłę wiązań jonowych?
start learning
otoczenie, np. suchość lub obecność wody
W jakiej postaci produkowanych jest większość leków?
start learning
suchych soli
Związki tworzone dzięki wiązaniom jonowym noszą nazwę
start learning
związków jonowych lub soli
które związki jonowe czy kowalencyjne zawierają cząsteczki mający określony rozmiar i liczbę atomów?
start learning
związki kowalencyjne
dlaczego kationy i aniony przyciągają się nazwajem?
start learning
bo są odwrotnie naładowane
Przemieszczanie się elektronu stanowi czy nie stanowi o utworzenia się wiązania?
start learning
nie stanowi
zdolne do tworzenia się wiązania jonowego są
start learning
jony o przeciwnych znakach
Zdefiniuj wiązania jonowe
start learning
występuje gdy 2 atomy różnią się zdolnością do przyciągania elektronów walencyjnych tak, że jeden z nich ten bardziej elektroujemny całkowicie odbiera elektron swojemu partnerowi. To przyciąganie pomiędzy przeciwnie naładowanymi atomami lub jonami.
jony
start learning
przeciwnie naładowane atomy lub cząsteczki
anion
start learning
jon naładowany ujemnie
kation
start learning
jon naładowany dodatnio
podaj definicję cząstek subatomowych
start learning
to cząstki mniejsze od atomu. Mogą to być niepodzielne cząstki elementarne jak elektron czy kwark, lub cząstki złożone jak proton, neutron, czy cząstka alfa (jądro atomu helu; produkt rozpadu radioaktywnego)
gdzie znajdują się cząstki subatomowe
start learning
w jądrze atomowym, oprócz elektronu
jaki ładunek ma jądro atomu i dlaczego?
start learning
dodatki, bo protony nadają mu ten ładunek
które z cząstek subatomowych mają ładunek elektryczny?
start learning
proton i elektron
neutron- czy jest elektrycznie obojętny?
start learning
tak
co utrzymuje elektrony w bliskości jądra?
start learning
przyciąganie pomiędzy odwrotnie naładowanymi cząsteczkami
Jeśli chodzi o masę, to proton i elektron są
start learning
prawie identyczne
Jednostką dla atomów i cząsteczek subatomowych, a także dla cząsteczki, którą używamy do obliczeń jest
start learning
dalton
Neutrony i protony mają masę około
start learning
1 daltona
Czym różnią się atomy różnych pierwiastków od siebie?
start learning
Liczbą cząstek subatomowych
Wszystkie atomy tego samego pierwiastka mają taką samą liczbę
start learning
protonów
liczba masowa składa się z
start learning
protonów i neutronów
liczba atomowa to liczba
start learning
elektronów w atomie obojętnym lub liczba protonów
inaczej liczba masowa
start learning
masa atomowa
podaj definicję izotopów
start learning
atomy danego pierwiastka, które mają inną niż wszystkie- większą od innych liczbę neutronów a więc większą masę
Jak w reakcjach chemicznych różnią zachowują się różne izotopy?
start learning
tak samo
podaj definicję stabilnych izotopów
start learning
ich jądro nie ma tendencji do tracenia swoich cząsteczek subatomowych
podaj definicję niestabilnych izotopów
start learning
niestabilne izotopy to inaczej izotopy radioaktywne, ich jądro samoistnie ulega rozkładowi, odrzucając od siebie cząsteczki i energię
co wpływa na pełnione przez cząsteczkę funkcje w żywej komórce
start learning
kształt i rozmiar
przez co determinowane są kształty cząsteczek?
start learning
przez pozycję orbitali atomowych
jakie znaczenie w biologii ma kształt cząsteczki?
start learning
determinuje sposób, w jaki cząsteczki biologicznie rozpoznają się i specyficznie na siebie oddziałują
kiedy cząsteczki mogą się czasowo łączyć, tworząc słabe wiązania miedzy sobą?
start learning
gdy ich kształty są komplementralne
kiedy zmieniają się orbitale powłoki walencyjnej
start learning
kiedy atom bierze udział w tworzeniu wiązania kowalencyjnego
podaj definicję sił van der Waalsa
start learning
Siły van der Waalsa to słabe przyciąganie między cząsteczkami lub częściami cząsteczek, które jest wynikiem lokalnych zmian ładunków
jakie wiązania mogą powstawać nie tylko pomiędzy cząsteczkami, ale również pomiędzy odmiennymi rejonami jedej dużej cząsteczki takiej jak np. białko?
start learning
siły van der Waalsa, wiązania wodorowe, jonowe w wodzie i inne słabe wiązania chemiczne
Podaj dwie ważne funkcje słabych wiązań dla organizmów
start learning
1. udział w kształtowaniu właściwości emergentych życia, 2. dzięki nim najbardziej istotne, wielkie cząsteczki biologiczne utrzymują swoją strukturę funkcjonalną
inaczej: komplementarny
start learning
uzupełniający
Na czym polegają reakcje chemiczne?
start learning
Na tworzeniu i zrywaniu wiazań
co prowadzi do zmian w składzie materii
start learning
tworzenie i zrywanie wiązań
Podczas rekacji chemicznej co jest przekształcane w co
start learning
substraty w produkty
Liczba i rodzaj wszystkich atomów substratów musi czy nie musi zgadzać się z liczbą i rodzajem atomów zawartych w produktach?
start learning
musi
które zdanie jest prawdziwe:1. reakcja może utworzyć lub zniszczyć atomy czy 2. reakcja może uorganizować rozmieszczenie atomów
start learning
prawdziwe zdanie to: reakcja może uorganizować rozmieszczenie atomów
Podaj przykład na reorganizację materii przez reakcje chemiczne
start learning
fotosynteza
reakcje chemiczne są odwracalne czy nie
start learning
Podaj czynnik wpływacjący na szybkość reakcji
start learning
stężenie substratów
Kiedy reakcje zachodzą z tą samą szybkością?
start learning
gdy zostanie osiągnięta równowaga chemiczna
co oznacza równowaga chemiczna?
start learning
że stężenia substratów i produktów są ustabilizowane w określonym kierunku, a nie że są równe
napisz wzór strukturalny kowalencyjnego wiązania 1. ojedynczego, 2. podwójnego
start learning
1. H-H, 2. O=O
Wyjaśnij wiązanie kowalencyjne
start learning
wiązanie kowalencyjne to wiązanie, w którym atomy współdzielą elektrony walencyjne
podaj definicję cząsteczki
start learning
dwa lub więcej atomów utrzymywanych razem przez wiązania kowalencyjne
wiązanie chemiczne
start learning
to rodzaj przyciągania pomiędzy atomami z niekompletnymi powłokami kowalencyjnymi. Atomy mogą współdzielić lub przekazywać sobie elektrony walencyjne
podaj dwa rodzaje najsilnieszych wiązań chemicznych
start learning
kowalencyjne i jonowe
z czego wywodzi się reaktywność atomów?
start learning
z obecności niesparowanych elektronów na jednym bądź kilku orbitalach ich powłok walencyjnych
W jaki sposób atomy wchodzą ze sobą w reakcje?
start learning
na drodze zapełniania powłok walencyjnych
Jakie elektrony są zaangażowane w proces reakcji miedzy atomami
start learning
niesparowane elektrony walencyjne
Orbital to
start learning
trójwymiarowa przestrzeń, na której elektron spędza 90% czasu, część powłoki elektronowej
podaj cechy orbitali
start learning
charakterystyczne kształty i orientacje
Ile elektronów może znajdować się na pojedynczym orbitalu
start learning
nie więcej niż 2
Wyjaśnij zastosowanie izotopów w medycynie
start learning
izotopy są włączane do biologicznie czynnej komórki i używane jako znaczniki promieniotwórcze do śledzenia przepływu atomów w ramach metabolizmu, procesów chemicznych zachodzących w organizmie
procesy jakich schorzeń można przesledzić przy pomocy izotopów?
start learning
choroby nerek, choroby nowotworowe
podaj przykład urządzenia, które współpracuje z izotopami
start learning
pozytonowy tomograf emisyjny
Cecha nieaktywnego atomu
start learning
ma zapełnioną powłokę walencyjną
atom niereaktywny w kontakcie z innymi atomami
start learning
nie reaguje zbytnio
jak są nazywane pierwiastki, których powłoki walencyjne są przepełnione. Podaj trzy przykłady
start learning
są to pierwiastki szlachente. Przykładami ich są: hel, argon i neon
Jak nazywami elektrony mieszczące się na zewnętrznej powłoce
start learning
elektrony walencyjne
Zewnętrzną powłokę elektronową nazywamy
start learning
powłoką walencyjną
które atomy przejawiają podobne właściwości chemiczne
start learning
atomy, które posiadają taką samą liczbę elektronów walencyjnych
Ile elektronów pomiszczą powłoki: 1. 2. i 3?
start learning
1. 2, druga- 8 i trzecia -8
na jakiej powłoce leżą elektrony, od której zależą właściwości chemiczne atomu?
start learning
zewnętrznej czyli walencyjnej
Sekwencje pierwiastków leżących w wierszach układu okresowego od lewej do prawej strony, ułożone są wg. wzrastającej liczby (czego?)
start learning
elektronów i protonów
Do jakiej wartości energii potencjalnej dążą elektrony?
start learning
jak najniższej
Stan najniżej możliwej wartości energii potencjalnej w atomie prezentuje powłoka
start learning
powłoka pierwsza
Czy cząsteczka z niepolarnymi wiązaniami kowalencyjnymi może posiadać regiony naładowane ujemnie i dodatnio?
start learning
tak, nawet ona
Czy w cząsteczce z niepolarnymi wiązaniami kowalencyjnymi elektrony są zawsze umieszczane symetrycznie i gromadzą się zawsze w tej samej jej części?
start learning
nie
Które wiązania łączą atomy w cząsteczki tworzące komórkę?
start learning
wiązania kowalencyjne
Słabsze wiązania wewnątrz cząsteczek i pomiędzy nimi też mają znaczenie i ogromny udział w kształtowaniu (czego?)
start learning
emergentnych właściowści życia
podaj najwazniejszą cechę słabych wiązań
start learning
odwracalność
Kiedy tworzy się wiązanie wodorowe?
start learning
kiedy atom wodoru, związany kowalencyjnie z dowolnym atomem elektroujemnym jest przyciągany przez inny elektroujemny atom
podaj atomy dwóch pierwiastków, które są zazwyczaj partenrami wodoru w komórkach żywych
start learning
tlen i azot
dlaczego w cząsteczce wody współdzielone elektrony są bardziej przesunięte w stronę tlenu i jaki jest tego skutek?
start learning
tlen jest bardziej elektroujemny niż wodór, skutkuje to częsciowo ujemnym ładunkiem tlenu i częściowo dodatnim ładunkiem wodoru
Czym charakteryzuje się powłoka walencyjna każdego z powstających jonów
start learning
powłoka walencyjna jest kompletna

You must sign in to write a comment