bbc article

 0    85 flashcards    Me. Myself. I
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wryć się w pamięć, dotrzeć do czyjejś świadomości
start learning
sink in
rozpowszechniać dezinformację
start learning
to spread misinformation
odległy sen
start learning
distant dream
rzucić pracę
start learning
to quit one's job
rzucić palenie
start learning
to give up smoking
celowo, umyslnie
start learning
deliberately
celowy, zamierzony
start learning
deliberate
ostrzegać przed czymś
start learning
to warn against sth
szczyt, spotkanie na szczycie
start learning
summit
zarabiać na życie
start learning
to earn a living
kontakt z Państwem
start learning
hearing from you
przypuszczalnie, prawdopodobnie
start learning
presumably
pewne zasady
start learning
certain rules
zmagać się z czyms
start learning
to struggle with sth
pytanie na przyszłość
start learning
question for future
nierówność
start learning
inequality
przerażony
start learning
dismayed
zostać wprowadzonym w błąd
start learning
be misled
implikacja, konsekwencja
start learning
implication
wydawać mniej na
start learning
spend less on
niewygodny, niezręczny (o sytuacji)
start learning
inconvenient
znalezc polaczenie
start learning
draw a line between
bardzo prawdopodobne
start learning
highly likely
w ujęciu realnym
start learning
in real terms
obwodnica
start learning
ring road
brak gotowości
start learning
lack of preparedness
całkowicie niesprawiedliwe
start learning
wholy unfair
być zawiedzionym
start learning
to be let down
głęboki, dogłębny sposob
start learning
profound way
bliskość
start learning
proximity
sieć wsparcia
start learning
support network
granicy ubóstwa
start learning
poverty line
biedny
start learning
poverty-stricken
wsparcie rodziny
start learning
supportive family
wymiana informacji
start learning
information sharing
część czegoś
start learning
portion of sth
godziwe wynagrodzenie
start learning
decent pay
Nie mam pojęcia o czymś
start learning
I have no clue about something
kruszonka
start learning
crumble
skontaktować się z kims
start learning
to put in touch with
bardzo ciepłe powitanie
start learning
very warm welcome
odłączony od (ludzi)
start learning
disconnected from (people)
zakrecony na punkcie czegoś
start learning
obssesive with sth
pójść z dymem
start learning
to go up in smoke
ogólnie rzecz biorąc
start learning
in general
do skrajności
start learning
to the extreme
wyskakujące reklamy
start learning
pop up ads
zdecydować się na coś
start learning
to opt to sth
powrócić do czegoś
start learning
to revert to sth
uszkodzenie skóry, mienia, maszyny
start learning
damage TO skin, property, machine
zwolnij trochę
start learning
slow down a bit
świadomość czegoś
start learning
awareness of sth
powiedziano tutaj naprawdę interesująca rzecz
start learning
There is some really interesting thing said
jeśli o mnie chodzi
start learning
if you ask me
moim zdaniem
start learning
in my opinion
przede wszystkim
start learning
first of all
wbrew ludzkiej naturze
start learning
against human nature
z drugiej strony
start learning
on the other hand
ironiczny paradoks
start learning
ironic paradox
niepewność życia
start learning
uncertainty of life
ostrzejszy
start learning
sharber
czysty eskapizm
start learning
pure escapism
racjonalny kompromis
start learning
rational compromise
satysfakcjonujący / opłacalny
start learning
rewarding
wielki wstyd
start learning
big shame
podejście do rzeczy, aby pomóc innym
start learning
to approach things to help others
komfortowe środowisko
start learning
comfortable environment
dać komuś pewność
start learning
give sb confidence
skopać tyłek
start learning
to kick ass
krojony chleb
start learning
sliced ​​bread
odgrywać trwala rolę
start learning
to play an ongoing role
Powinieneś powiedzieć reszcie świata, aby poszli w jego ślady
start learning
You should tell the rest of the world to follow suit
czyste szczęście, cufal
start learning
sheer luck
slaniajacy sie, polprzytomny, przymulony
start learning
groggy
She was still to groggy to say something
obudzić się w określonym czasie
start learning
to wake up at certain time
niezdarny
Stłukłam butelkę wódki. Jestem taka niezdarna.
start learning
clumsy
I've broken a bottle of vodka. I'm so clumsy.
opieka zastępcza
start learning
foster care
rozważyć coś
start learning
to weigh in
zalapac aluzje, skorzystać z podpowiedzi
start learning
to take the hint
donieść na kogoś
start learning
to grass on sb /to grass sb up
zakłopotany, zawstydzony, zmieszany
start learning
sheepish
ponownie nazwiazac wiez z kima
start learning
to re-establish connection with sb
do tanga trzeba dwojga
start learning
it takes two to tango
mieć i to i to
start learning
have it both ways
kosztować fortunę
start learning
to cost the earth

You must sign in to write a comment