Basia dz 3 lek 1

 0    98 flashcards    mamami274
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przedmioty szkolne
start learning
school subjects
plastyka
start learning
art
biologia
start learning
biology
chemia
start learning
chemistry
podwójna lekcja
start learning
double lesson
języki obce
start learning
foreign languages
geografia
start learning
geography
historia
start learning
history
nauki humanistyczne
start learning
humanities
informatyka
start learning
IT / information technology
matematyka (matma)
start learning
mathematics (maths)
muzyka
start learning
music
WF (wychowanie fizyczne)
start learning
PE (physical education)
fizyka
start learning
physics
język polski
start learning
Polish
religia
start learning
religious education
przedmioty ścisłe
start learning
science subjects
nauki społeczne
start learning
social sciences
technika (przedmiot szkolny)
start learning
design and technology
medioznactwo / studia z zakresu środków masowego przekazu
start learning
media studies
ocena (w szkole)
start learning
grade / mark
wymóg / potrzeba / żądanie, wymaganie
start learning
requirement
oszukać, oszukiwać, ściągać (np. na egzaminie, w zawodach)
start learning
cheat
przepisać, skopiować
start learning
copy
kuć, wkuwać (np. do egzaminu)
start learning
cram
dyplom
start learning
diploma
egzamin semestralny / na koniec roku
start learning
end-of-term exam / end-of-year exam
arkusz egzaminacyjny
start learning
exam paper
egzamin
start learning
exam / examination
dodatkowe lekcje
start learning
extra lessons
podejść do egzaminu
start learning
take an exam / take a test
nie zdać, oblać (np. egzamin) / nie udać się, zawieść, nie powieść się, ponieść porażkę
start learning
fail
egzamin końcowy
start learning
final exam
zostać złapanym (na ściąganiu)
start learning
get caught
otrzymać wyniki
start learning
get results
wystawiać oceny
start learning
give marks
składać się na (coś) / zostać przeznaczonym na coś, pójść na coś (np. pieniądze)
start learning
go towards
uczyć się na pamięć
start learning
memorise
egzamin próbny
start learning
mock / practice exam
ustny (egzamin)
start learning
oral
zdać
start learning
pass
arkusz egzaminacyjny z poprzednich lat
start learning
past paper
praktyczny
start learning
practical
zdawać ponownie
start learning
retake
powtarzać do czegoś (np. do egzaminu)
start learning
revise for something
egzamin końcowy (na zakończenie nauki w szkole), matura
start learning
school-leaving exam
wysłać
start learning
send
test, klasówka
start learning
test
pisemny
start learning
written
nagroda / przyznać nagrodę, nagradzać (wręczać komuś nagrodę)
start learning
award
świadectwo
start learning
certificate
wyróznienie
start learning
distinction
otrzymać stopień naukowy
start learning
get a degree
tytuł magistra, stopień magistra, magister (stopień)
start learning
Master's degree
stopień licencjata, tytuł licencjata, licencjat (stopień)
start learning
Bachelor's degree
absolwent/ absolwentka studiów
start learning
graduate
ukończyć coś (określoną szkołę)
start learning
graduate from something
przebrnąć (przez coś) / z trudem poradzić sobie z czymś
start learning
scrape through
uzyskać / zdobyć stypendium
start learning
win a scholarship
życie szkoły / życie szkolne
start learning
school life
nieobecny
start learning
absent
dzwonek
start learning
bell
przerwa
start learning
break
dręczyć, prześladować
start learning
bully
sprawdzać (swoją) pracę
start learning
check your work
koncentrować, skoncentrować, skupiać (np. uwagę na czymś)
start learning
concentrate / focus on
podręcznik
start learning
textbook / coursebook
praca okresowa
start learning
coursework
program nauczania
start learning
curriculum
termin wykonania pracy / ostateczny termin (zrobienia czegoś)
start learning
deadline
dyktando
start learning
dictation
odrabiać lkcje
start learning
do your homework
poszukiwać informacji / zdobyć informacje (na jakiś temat) /. prowadzić badania
start learning
do research
wykonywać / napisać zadaną pracę
start learning
do / write an assignment
napisać wypracowanie, esej
start learning
write an essay
zostać zawieszonym
start learning
be suspended
przestawić prezentację
start learning
give a presentation
oddawać coś (np. swoje wypracowanie nauczycielowi)
start learning
hand in (homework)
przerwa na lunch
start learning
lunch break
styl uczenia się
start learning
learning style
robić błedy
start learning
make mistakes
opuszczać lekcje
start learning
miss lessons
motywować; motywujący
start learning
motivate; motivating
zeszyt
start learning
notebook
drugie śniadanie (zabierane z domu do pracy lub do szkoły)
start learning
packed lunch
strój na WF / strój sportowy
start learning
PE kit
wagarować
start learning
play truant
prezentować; obecny
start learning
present
zadawać pracę domową
start learning
set homework
zwolnienie (np. z Wf-u) z powodu choroby / zwolnienie lekarskie (zaświadczenie od lekarza)
start learning
sick note
autobus szkolny
start learning
school bus
rok szkolny
start learning
school year
robić notatki
start learning
take notes
zrobić sobie rok przerwy między szkołą średnią a studiami
start learning
take a gap year
semestr
start learning
term
plan zajęć
start learning
timetable
pracować w parach
start learning
work in pairs
pracować nad projektem
start learning
work on a project

You must sign in to write a comment