B. Pawlikowska S ANG 13

 0    61 flashcards    adi0
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
kiedy?
start learning
when?
kiedy przyjechałeś?
start learning
when you come?
kiedy zapłaciłeś za książki?
start learning
when did you pay for the books?
kiedy zmieniłeś ubrania?
start learning
when did you change your clothes?
kiedy napisałes list
start learning
when you write the letter
kiedy mieszkałeś w Londynie?
start learning
When did you live in London?
kiedy umyłeś ręce?
start learning
when did you wash your hands?
dlaczego?
start learning
why?
dlaczego powiedziałeś, że to jest słodkie?
start learning
Why did you say it's sweet
dlaczego musiałeś czekać?
start learning
Why did you have to wait?
dlaczego przyjechałeś do Anglii?
start learning
Why did you come to England?
dlaczego wziąłeś pieniądze?
start learning
Why did you take the money?
dlaczego nie wziąłeś pieniędzy?
start learning
Why did not you take the money?
dlaczego napisałeś książkę?
start learning
why did you write a book?
dlaczego nie napisałeś książki?
start learning
Why did not you write the book?
jak często?
start learning
how often?
jak często przyjeżdżasz do Anglii?
start learning
how often do you come to England?
jak często chodzisz na mecze
start learning
how often do you go to matches
jak często kupowałeś ubrania?
start learning
how often did you buy clothes?
jak często pisałeś e-maile
start learning
how often did you write e-mails
jak długo?
start learning
how long?
jak długo szukałeś hotelu?
start learning
How long did you look for a hotel?
jak długo mieszkasz w Ameryce?
start learning
How long did you live in America?
jak długo jadłeś śniadanie?
start learning
How long did you eat breakfast?
jak długo autobus stał na dworcu
start learning
how long the bus was at the station
jak długo jechał pociąg?
start learning
how long did the train go?
ile listów napisałeś
start learning
how many letters did you write
ilu miałeś braci?
start learning
how many brothers did you have?
ile książek kupiłeś?
start learning
how many books did you buy?
ile jajek dostałeś
start learning
how many eggs did you get
ile miałeś pieniędzy?
start learning
how much money did you have?
ile ryżu zjadłeś?
start learning
how much rice did you eat?
ile czasu potrzebujesz?
start learning
how much time do you need?
który?
start learning
which
który długopis chciałeś kupić?
start learning
which pen did you want to buy?
które pamiątki kupiłeś?
start learning
which souvenirs did you buy?
w którym hotelu mieszkałeś?
start learning
in which hotel did you live?
które danie chcesz wziąć?
start learning
which dish do you want to take?
która bransoletka jest lepsza?
start learning
which bracelet is better?
gdzie?
start learning
where?
gdzie pojechałeś wczoraj?
start learning
Where did you go yesterday?
gdzie kupiłeś te rzeczy
start learning
where did you buy these things
gdzie dostałeś kawę
start learning
where did you get coffee?
gdzie umyłeś te jabłka
start learning
where did you wash those apples
co?
start learning
what?
co zrobiłeś?
start learning
what did you do ?.
co zrozumiałeś?
start learning
what did you understand?
co powiedziałeś?
start learning
what did you say?
co chciałeś kupić?
start learning
what did you want to buy?
co chciałeś zrobić?
start learning
what did you want to do?
kto?
start learning
who?
kto to zrobił?
start learning
who did it?
kto to powiedział?
start learning
who said that?
kto wziął moje rzeczy?
start learning
who took my things?
kto przyjechał do hotelu?
start learning
who came to the hotel?
w czasie przeszłym
start learning
in the past tense
jak powiedzieć "spać" w czasie przeszłym?
start learning
how to say "sleep" in the past tense?
jak powiedzieć ja jem w czasie przeszłym
start learning
how to say I eat in the past tense
jak powiedzieć ja jadę w czasie przeszłym
start learning
how to say I am going in the past tense
jak powiedzieć on zapłacić w czasie przeszłym
start learning
how to say he would pay in the past tense
jak powiedzieć ja przyjść w czasie przeszłym
start learning
how to say I will come in the past tense

You must sign in to write a comment