Artykuły henrykowskie

5  1    23 flashcards    emil86
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Jaka jest łacińska nazwa Artykułów henrykowskich?
start learning
Articuli Henriciani
Dlaczego postanowienia nazwano Artykułami henrykowskimi?
start learning
od pierwszego władcy, który musiał podpisać ten dokument - Henryka Walezego
Kiedy i w jakich okolicznościach zostały spisane Artykuły henrykowskie?
start learning
20 maja 1573 roku na sejmie elekcyjnym
Za rządów którego króla spisano Artykuły henrykowskie?
start learning
nie było wtedy króla, spisano je w okresie bezkrólewia
Który król jako pierwszy został wybrany na drodze wolnej elekcji i musiał podpisać Artykuły henrykowskie?
start learning
Henryk Walezy
Gdzie odbywał się sejm elekcyjny na którym spisano Artykuły?
start learning
na polach Kamionu pod Warszawą
Jaką formę miały Artykuły?
start learning
miały formę ustawy zasadniczej, praw niezmiennych określających formę sprawowania władzy w państwie
Do kiedy obowiązywały Artykuły?
start learning
obowiązywały przez ponad dwieście lat, aż do czasu uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 roku
Czyją władzę w Rzeczpospolitej zwiększały Artykuły?
start learning
władzę szlachty
Czyją władzę ograniczały Artykuły?
start learning
przede wszystkim władzę króla, który został uzależniony od szlachty
Kto był zobowiązany do podpisywania i przestrzegania Artykułów henrykowskich?
start learning
każdy król Polski wybrany w wolnej elekcji
Jaki inny dokument razem z Artykułami henrykowskimi stał się podstawą ustrojową Rzeczpospolitej czasów wolnych elekcji?
start learning
pacta conventa (stanowiły załącznik do Artykułów henrykowskich)
Co było istotą pacta conventa?
start learning
osobiste(zmienne) zobowiązania króla, które w podpisywał w czasie sejmu koronacyjnego
Jakie były podstawowe postanowienia Artykułów henrykowskich?
start learning
określenie zasad ustroju Rzeczpospolitej, zachowanie przywilejów szlacheckich, nałożenie na króla licznych obowiązków i ograniczeń, prawo do wolności wyznania
Jakich postanowień na mocy Artykułów henrykowskich król był zobowiązany przestrzegać w celu zapewnienia wolności religijnej?
start learning
postanowień konfederacji warszawskiej
Jak często Artykuły nakazywały królowi zwoływanie sejmu walnego?
start learning
co dwa lata na sześć tygodni
Z ilu senatorów musiała się składać wg Artykułów rada doradcza króla?
start learning
z szesnastu senatorów (tzw senatorowie rezydenci)
Kiedy zniesiono powołaną na mocy Artykułów henrykowskich instytucję senatorów rezydentów?
start learning
na sejmie rozbiorowym w 1775 roku
Jaki Artykuły henrykowskie ustaliły sposób wyboru króla?
start learning
wyłącznie wolną elekcję
W jaki sposób Artykuły ograniczały politykę wewnętrzną i zagraniczną króla?
start learning
poddawały je kontroli sejmu i senatorów rezydentów; narzucały zależność króla od praw sporządzanych przez szlachtę
W jakim przypadku Artykuły pozwalały wypowiedzieć królowi posłuszeństwo?
start learning
w przypadku ich łamania (szczególnie nieuznawania przywilejów szlacheckich)
Jak nazywa się wypowiedzenie posłuszeństwa królowi przez szlachtę, na które w danych okolicznościach zezwalały Artykuły henrykowskie?
start learning
rokosz
Dla jakich działań zbrojnych król musiał uzyskać zgodę senatu?
start learning
dla wypowiedzenia wojny i zwołania pospolitego ruszenia

Artykuły henrykowskie – co to?

Artykuły henrykowskie (łac. Articuli Henriciani) to polsko-litewskie akty prawne, sformułowane w czasie bezkrólewia i spisane na sejmie elekcyjnym w 1573 roku. Był to zbiór przepisów prawnych, których przestrzegać musiał każdy król Rzeczypospolitej, wybrany w drodze wolnej elekcji. Poprzez podpisanie artykułów król uzależniał się od szlachty. Do podpisania artykułów henrykowskich zmuszony został Henryk Walezy, przed wstąpieniem na tron polski. W swoich postanowieniach artykuły henrykowskie przyznawały szeroką autonomię i przywileje szlachcie, przez co jeszcze bardziej osłabiały pozycję króla w kraju. Artykuly henrykowskie i pacta conventa stanowiły istotę ówczesnej Rzeczpospolitej w dobie wolnych elekcji.

Pacta conventa, sejm elekcyjny, wolna elekcja…

Nasza lekcja zawiera wszystkie najpotrzebniejsze informacje. Dowiesz się z niej jakie były postanowienia artykułów henrykowskich, ich wpływ na ustrój Rzeczpospolitej, geneza i tło historyczne ich powstania, a także konsekwencje z nich wynikające. Nauka z Fiszkoteką stanowi bezcenne przygotowanie do kartkówki, sprawdzianu czy nawet matury. Duża waga zarówno artykułów henrykowskich, jak i pacta conventa sprawia, że jest to wiedza obowiązkowa na maturze z historii. Istotne jest zatem, aby postanowienia, geneza i skutki artykułów były doskonale znane.

Historia z Fiszkoteką

Dzięki doskonałym metodom, nauka z Fiszkoteką jest nie tylko wyjątkowo skuteczna, ale też bardzo przyjemna i prosta. Na naszej stronie posiadamy wiele lekcji związanych z historią Polski i dobrze przygotowujących do matury z historii. Jeżeli podoba Ci się nauka z nami, spróbuj innych tematów: Wolna elekcja, Konfederacja Barska, Sejm Niemy i wielu wielu innych…

You must sign in to write a comment